Đăng ký hoàn tiền mua bồn cầu

Service
Thay một bồn cầu cũ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm nước và tiền bạc. Cục Nước Portland cung cấp khoản hoàn tiền $50 cho bất kỳ khách hàng đủ điều kiện nào để thay thế một bồn cầu hoặc bồn tiểu cũ bằng một mẫu có nhãn WaterSense.

Có thể mất tối đa là 15 phút để hoàn thành biểu mẫu. Các khoản hoàn tiền có thể mất tối đa ba tháng để xuất hiện dưới dạng ghi có trên hóa đơn của quý vị.

English | Español (Spanish) | Русский (Russian) | Tiếng Việt (Vietnamese) | 华语(中文) (Simplified Chinese)

Bước 1: Chọn một bồn cầu đủ điều kiện

Bồn cầu quý vị mua phải có nhãn WaterSense và nằm trong danh sách sản phẩm được chương trình WaterSense phê duyệt. Các nhà cung cấp hệ thống ống nước địa phương đã quen thuộc với nhãn WaterSense. Hãy chắc chắn giữ lại biên lai của quý vị.

Tài khoản khách hàng tư gia đủ điều kiện để nhận được tối đa 2 khoản hoàn tiền với mức $50 cho mỗi bồn cầu. Những khách hàng ghi danh vào chương trình chiết khấu hóa đơn của Thành phố đủ điều kiện được hoàn tiền lên tới $100 cho mỗi bồn cầu.

Các tòa nhà chung cư, căn hộ chung cư và các tài khoản đa hộ khác đủ điều kiện được hoàn tiền cho tối đa 50 bồn cầu cho mỗi tài khoản nước thải, nước mưa, nước của Thành phố Portland.

Các tài khoản thương mại, chẳng hạn như doanh nghiệp, nhà hàng và trường học đủ điều kiện để được giảm giá tối đa 50 bồn cầu hoặc bồn tiểu cho mỗi tài khoản nước thải, nước mưa, nước của Thành phố Portland.

Bước 2: Lắp đặt bồn cầu mới và tái chế bồn cầu cũ của quý vị

Bồn cầu phải được lắp đặt tại địa điểm có liên kết với tài khoản nước của quý vị. Quý vị cũng phải tái chế bồn cầu cũ của mình tại một trong những trung tâm tái chế đã được phê duyệt. Hãy nhớ lấy biên lai để chứng minh việc tái chế.

Bước 3: Hoàn thành đơn xin hoàn tiền và nhận khoản hoàn tiền của quý vị

Việc đăng ký hoàn tiền mua bồn cầu rất dễ dàng, nhưng quý vị sẽ cần một số điều trước khi bắt đầu:

  • Biên lai quý vị nhận được khi mua bồn cầu mới có nhãn WaterSense
  • Biên lai quý vị nhận được do tái chế bồn cầu cũ
  • Số tài khoản nước thải, nước mưa, nước tại Thành phố Portland của quý vị

Đăng ký hoàn tiền mua bồn cầu

Quý vị có câu hỏi? Gọi cho chúng tôi theo số 503-823-4527 hoặc gửi email tới conserve@portlandoregon.gov.