Thanh toán hóa đơn nước thải, nước mưa và nước của quý vị (Vietnamese)

Service
Trong trường hợp khẩn cấp vì COVID-19, chúng tôi sẽ không tính phí trả muộn và sẽ không ngắt nguồn nước do vấn đề thanh toán. Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho các khoản phí phát sinh trong thời gian này.

Thanh toán và quản lý các tùy chọn của quý vị trên hóa đơn nước thải, nước mưa và nước tại Thành phố Portland.

Thanh toán trực tuyến 

Với hệ thống này, quý vị sẽ có thể hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

 • Chi trả hóa đơn 

 • Thiết lập thanh toán tự động 

 • Lập hóa đơn điện tử 

 • Thanh toán bằng tin nhắn 

 • Cập nhật thông tin tài khoản của quý vị 

 • Lập thỏa thuận thanh toán 

 • Bắt đầu, ngừng và chuyển dịch vụ tiện ích 

 • Đăng ký sao kê hàng tháng 

 • Xem lịch sử hóa đơn và sử dụng 

 • Đăng ký chương trình Clean River Rewards 

 • Đăng ký GreenBucks 

 Đăng nhập vào Tài khoản của Quý vị 

 Thực hiện thanh toán một lần (không cần đăng nhập) 

Gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng 

Thanh toán trên hệ thống điện thoại tự động của chúng tôi, luôn có sẵn mọi lúc (chọn lựa chọn 1). 

Các đại diện dịch vụ làm việc từ 8 a.m. tới 5 p.m., Thứ Hai đến Thứ Sáu. Giờ làm việc có thể thay đổi khi chúng tôi nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của nhân viên trung tâm tổng đài do tình hình COVID-19. Vui lòng hiểu rằng có thể có sự chậm trễ. 

ph: 503-823-7770

Có dịch vụ thông dịch. 

Gửi email cho ban dịch vụ khách hàng 

Đặt câu hỏi về tài khoản của quý vị và gửi yêu cầu qua email. 

PWBCustomerService@portlandoregon.gov

Thanh toán qua thư bưu điện 

City of Portland
P.O. Box 4216
Portland, OR97208-4216
United States

Thanh toán bằng tiền mặt

Chỉ thanh toán bằng tiền mặt mới được chấp nhận trực tiếp. Có thể thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Không cần Hẹn trước được đặt tại 664 N. Tillamook Street.