Yêu cầu một thỏa thuận thanh toán (Vietnamese)

Service
Quý vị cần thêm thời gian để thanh toán hóa đơn nước thải, nước mưa và nước của mình? Quý vị có thể thiết lập các thỏa thuận thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua email.

 Việc thiết lập một thỏa thuận thanh toán thường mất khoảng 15 phút.

Trực tuyến 

Thực hiện theo các bước sau để gia hạn ngày đến hạn và chia nhỏ hóa đơn của quý vị thành nhiều lần thanh toán. Quý vị có thể chọn thanh toán vào một ngày cụ thể hoặc hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng. 

  1. Đăng nhập vào trang web Khách hàng Tự Phục vụ của chúng tôi. Nếu quý vị chưa đăng ký trên Trang web Khách hàng Tự Phục vụ của chúng tôi trước đây, hãy chọn Account Registration (Đăng ký Tài khoản) trên thanh bên trái và nhập thông tin tài khoản của quý vị. 

  1. Sau khi đăng nhập, quý vị sẽ ở trên màn hình Account Detail (Chi tiết Tài khoản). Chọn tab Payment (Thanh toán) và nhấp vào Payment Arrangements (Thoả thuận Thanh toán). 

  1. Trên màn hình thông tin, hãy nhấp vào liên kết để bắt đầu biểu mẫu yêu cầu lập thỏa thuận thanh toán. 

Trong một số trường hợp, quý vị cần gọi cho chúng tôi để được trợ giúp. Điều này có thể xảy ra với quý vị nếu quý vị đang chuyển nhà, nếu tài khoản của quý vị bị ngắt kết nối đang chờ xử lý do không thanh toán hoặc nếu dịch vụ của quý vị bị ngắt kết nối. 

Điện thoại  

Gọi cho chúng tôi theo số 503-823-7770. Người đại diện dịch vụ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 a.m. tới 5 p.m. (trừ ngày lễ). Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên. 

Email

Gửi email cho chúng tôi yêu cầu lập thỏa thuận thanh toán của quý vị.  

Quý vị cần hỗ trợ chi trả hóa đơn của mình? 

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận chiết khấu hóa đơn, phiếu hỗ trợ trong trường hợp khủng hoảng hoặc hỗ trợ tài chính khác. 

 Tìm hiểu thêm về Chương trình Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi 

Những điều cần biết về thỏa thuận thanh toán 

Nếu quý vị đã không thực hiện đúng nghĩa vụ chi trả trên một thỏa thuận thanh toán, quý vị sẽ không đủ điều kiện cho những thỏa thuận thanh toán mới trên số dư hiện tại. Quý vị phải thanh toán tất cả các khoản thanh toán bị thiếu trước khi tạo một thỏa thuận thanh toán mới. 

Các tài khoản đang hoạt động 

Hầu hết các tài khoản là tài khoản đang hoạt động. Tài khoản đang hoạt động là tài khoản đang mở và chưa nhận được hóa đơn cuối cùng. 

Khoản thanh toán của quý vị đến hạn sau 21 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Nếu quý vị không thể thanh toán, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng để lập thỏa thuận thanh toán hoặc yêu cầu một kế hoạch thanh toán. Chúng tôi sẽ khuyến khích quý vị sắp xếp để có thời gian thanh toán ngắn nhất có thể. 

Các quy tắc khác nhau áp dụng cho các tần suất hóa đơn khác nhau: 

  • Nếu quý vị nhận được hóa đơn cách mỗi tháng một lần hoặc hàng quý (đây là trường hợp của hầu hết các khách hàng): Quý vị có thể yêu cầu các thỏa thuận thanh toán kéo dài hơn giai đoạn lập hóa đơn hiện tại. Các thỏa thuận thanh toán yêu cầu quý vị thanh toán đầy đủ số dư chưa thanh toán 14 ngày trước ngày trích xuất hóa đơn. (Ngày trích xuất hóa đơn là ngày đầu tiên chúng tôi có thể đọc đồng hồ của quý vị để tạo hóa đơn thông thường. Chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán hết hóa đơn hiện tại của mình trước khi chúng tôi tạo hóa đơn tiếp theo.) 

  • Nếu quý vị nhận được hóa đơn hàng tháng (đây chủ yếu là khách hàng thương mại): Quý vị có thể yêu cầu các thỏa thuận thanh toán kéo dài thời gian đến hạn thêm 30 ngày. 

Các tài khoản được lập hóa đơn lùi  

Đôi khi Thành phố điều chỉnh hóa đơn để sửa lỗi. Điều này có nghĩa là đôi khi mọi người nhận được một hóa đơn lùi lại vài chu kỳ đọc của đồng hồ. Nếu quý vị nhận được hóa đơn lùi trong khoảng thời gian hơn sáu tháng, quý vị có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán để trả hết số dư. Quý vị phải thanh toán số dư trong vòng sáu tháng. Quý vị phải tiếp tục thanh toán các hóa đơn đã lên lịch định kỳ của mình trước ngày đến hạn đã định. 

Nếu hóa đơn của quý vị bị trì hoãn hoặc được điều chỉnh cho khoảng thời gian từ sáu tháng trở xuống, quý vị phải thanh toán trước chu kỳ thanh toán tiếp theo. 

Nếu hóa đơn của quý vị bị trì hoãn hoặc điều chỉnh do lỗi của chính quý vị, quý vị phải thanh toán trước chu kỳ thanh toán tiếp theo.  

Các tài khoản được lập hóa đơn cuối cùng 

Chúng tôi không được phép lập thỏa thuận thanh toán cho những khách hàng đã nhận được hóa đơn cuối cùng.