Powell Butte Reservoir 1 Roof Repair

Water
Under Construction
The two reservoirs at Powell Butte fuel our region with safe and abundant water. Starting in summer 2021, the Water Bureau began repairs on the roof of Reservoir 1. We've installed a better drainage system on the reservoir's roof and are now restoring the site.
Wildflowers bloom around a seating area at Powell Butte with the Visitors Center in the background. The Powell Butte Visitor Center is popular with Portlanders. From July to December 2021, we’ll work on the roof of the nearby reservoir.
Spring to fall 2021 and 2022
Location Description
Powell Butte Nature Park
Businesses Affected
0
Residences Affected
0
On this Page

Sign up for project updates

Subscribe to the project newsletter

When you subscribe, select the checkbox next to "Powell Butte Roof Repairs."

Project overview

Map showing truck travel at Powell Butte Nature Park. Trucks will arrive on site from SE 162nd Avenue and SE Powell Boulevard, travel up Anderegg Trail, along the East Access Lane to a construction area between Reservoir and Pipeline Lanes. They will either leave the site the way they came, or take North Access Lane to Anderegg Trail to exit the site.

In July 2021, we began repairs on the roof of Reservoir 1 at Powell Butte. Built in the early 1980s, this 50-million-gallon underground reservoir is the older of the two reservoirs on the site. Construction standards were different when the reservoir was built in the 1980s, and the waterproofing on the roof of Reservoir 1 needed to be brought up to current industry standards. We took it out of service when a regular inspection showed signs of leaks. An outdated drainage system on the surface allowed water to pool above the reservoir during the rainy season.

We repaired and sealed the roof with a waterproof membrane, upgraded access hatches and piping, and installed a more effective roof drainage system

We invested in this project because in an emergency, having two reservoirs is better than having one. A second reservoir serves as a safety net for all the unexpected events that can happen on any given day. If the flow of water from the Bull Run or groundwater system is interrupted, we can use the water stored in the reservoirs until we resolve the problem. Having two reservoirs online means we have more water available, which means we have more time to adapt to emergencies while avoiding service interruptions. 

Happening now

Re-planting and restoration

Our contractor has placed the final layer of topsoil and will re-seed the soil with a native plant mix when wetter weather returns this fall. We are using a diverse native seed mix that will improve Savannah Sparrow nesting habitat and increase flowering plants available to pollinators. We are leaving erosion control materials and fencing in place until seed is established.

Project sequence

Work on this project happened in two phases during the spring to fall of 2021 and 2022. 

This table lists the items described in the text below.

Translated Information 

Español (Spanish)

Mejoras del sistema de agua: Reserva de Powell Butte 1 reparación de tejado

Una parte importante de nuestro sistema de agua necesita mantenimiento.  Las dos reservas de Powell Butte brindan a nuestra región agua abundante y segura. Del verano al otoño en 2021 y 2022, el Departamento de Aguas reparará el techo de la Reserva 1 de Powell Butte.  Repararemos y sellaremos el techo con una membrana impermeable, mejoraremos las trampillas de acceso y las tuberías e instalaremos un sistema de drenaje de techo más eficaz.  Estamos invirtiendo en este proyecto porque en caso de emergencia es mejor tener dos reservas que una. Una segunda reserva sirve como sistema de seguridad para cualquier evento inesperado que pudiera ocurrir un día en particular. El parque está abierto durante la construcción.

Ocurriendo ahora

La mayoría de los trabajos se detendrán durante el invierno de 2021/2022, a excepción de que nuestro contratista continúe reparando el tejado durante el clima seco, y los miembros del personal mantengan los controles de erosión.

De la primavera al otoño de 2022

 • Estudio de aves en primavera: Debido a que el tejado del depósito no tendrá tierra o plantas creciendo encima durante el invierno, es poco probable que las aves aniden. Sin embargo, haremos una encuesta para detectar aves antes de comenzar los trabajos en la primavera de 2022.
 • Mejora de la escotilla de acceso y de las tuberías: Los miembros del personal verterán hormigón e instalarán nuevas tapas de escotilla en la zona en la que el personal entra en los depósitos para las inspecciones y el mantenimiento. También se retirarán y sustituirán las tuberías.
 • Impermeabilización: El personal aplicará una membrana de goma impermeable en el exterior del tejado del depósito. 
 • Mejoras en el drenaje: Los trabajadores añadirán grava y tubos de drenaje en la parte superior del tejado.
 • Mejoras en las tuberías de drenaje del tejado: Los trabajadores añadirán grava y un sistema de drenaje en la parte superior del tejado.
 • Preparación del depósito para servir agua: Lavaremos y desinfectaremos el interior del depósito, y luego lo llenaremos y probaremos para asegurarnos de que está listo para servir agua.
 • Restauración de plantas autóctonas: Para terminar, pondremos tierra encima del depósito y plantaremos semillas de hierba y flores silvestres autóctonas. Estas plantas proporcionarán alimento y refugio a las aves y a los insectos polinizadores. 

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cải Thiện Hệ Thống Nước: Sửa Nóc Hồ Chứa Nước Powell Butte 1

Một phần quan trọng của hệ thống nước của chúng ta cần sửa chữa. Hai hồ chứa nước tại Powell Butte cung cấp nước sạch và đủ cho khu vực của chúng ta.  Mùa Hè đến mùa Thu năm 2021 và 2022, Thủy Cục sẽ sửa mái của Hồ Chứa Nước 1 tại Powell Butte.  Chúng tôi sẽ  sửa chữa và bịt kín mái với các chất liệu chống nước, nâng cấp cửa hầm vào và đường ống, và lắp đặt mộ hệ thống thông nước từ mái hiệu quả hơn. Chúng tôi đầu tư vào dự án này vì trong trường hợp khẩn cấp, có hai hồ chứa nước sẽ tốt hơn một. Một hồ chứa nước thứ hai sẽ là cứu cánh cho các trường hợp không thể lường trước có thể xảy ra bất cứ khi nào.  Công viên vẫn mở cửa để sử dụng trong quá trình xây dựng.

Diễn ra hiện tại

Hầu hết công tác thi công sẽ tạm dừng trong mùa đông năm 2021/2022 ngoại trừ việc nhà thầu của chúng tôi sẽ tiếp tục sửa chữa mái nhà khi thời tiết khô ráo, và các đội công nhân sẽ duy trì việc kiểm soát tình trạng xói mòn.

Mùaxuânđếnmùathunăm 2022

 • Khảo sát về chim vào mùa xuân: Bởi vì mái của bể chứa sẽ không có đất hoặc cây cối mọc trên đó trong suốt mùa đông, nên sẽ khó có khả năng có chim làm tổ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khảo sát về chim trước khi bắt đầu thi công vào mùa xuân năm 2022.
 • Tiếp cận nâng cấp cửa hầm và ống:Các đội công nhân sẽ đổ bê tông và lắp đặt các nắp hầm mới trên khu vực mà nhân viên vào bể chứa để kiểm tra và bảo trì. Họ sẽ loại bỏ và thay thế các đường ống.
 • Chống thấm:Các đội công nhân sẽ trải một lớp màng cao su chống thấm bên ngoài mái của bể chứa.
 • Những cải thiện về hệ thống thoát nước:Các công nhân sẽ rải thêm sỏi và đường ống thoát nước trên đỉnh mái.
 • Những cải thiện đối với đường ống thoát nước trên mái:Các công nhân sẽ rải thêm sỏi và hệ thống thoát nước trên đỉnh mái.
 • Chuẩn bị bể chứa nước để sẵn sàng phục vụ nước: Chúng tôi sẽ làm sạch và vệ sinh bên trong bể chứa, sau đó đổ đầy nước và kiểm tra để đảm bảo rằng nó đã sẵn sàng cung cấp nước.
 • Phục hồi cây bản địa: Để hoàn thành, chúng tôi sẽ phủ đất lên trên bể chứa và trồng hạt giống cỏ bản địa và hoa dại. Những loài thực vật này sẽ cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho các loài chim và côn trùng thụ phấn.

简体中文 (Simplified Chinese)

务系统提升 : Powell Butte Reservoir 1 号水库上盖维

我们供水系统中的一个重要部分需作一些维护工程。位于 Powell Butte(鲍威尔比尤特)的两个水库为我们的地区提供了安全充足的饮用水。2021 年和 2022 年夏季至秋季,水务局将会为 Powell Butte(鲍威尔比尤特)的 1 号水库进行上盖维护工程。我们将为水库进行维修,并会以防水膜密封其上盖,为检修出入口及管道进行升级工作,以及安装更有效的上盖排水系统。我们投资于此项目的原因,是由于在紧急情况下,拥有两个蓄水库总比只有一个为佳。 不论任何时候,每当有任何不可预知的事情发生时,第二个 蓄水库可担当安全网的角色。 公园在施工期间开放使用。

时动态

大部分的施工会在 2021/2022 冬季期间停止,但是我们的包商会继续在不下雨时修理屋顶,并且工程人员会继续进行土壤侵蚀控制的工作。

2022 年春季至秋季 

 • 春季鸟类勘测:由于水库的屋顶在冬季不会有泥土或植物在上面生长,所有不太可能会有鸟类筑巢。但是,我们在 2022 年春开始工作前将进行鸟类勘测。
 • 用于进出的掀盖和管道升级: 工程人员会在工作人员进入水库进行检查和维修的区域灌水泥并安装新的掀盖。工程人员还会移除并更换管道。
 • 防水措施:工程人员会在水库屋顶外侧放上一层防水橡胶膜。 
 • 改善排水情况:工人们会在屋顶上添加碎石子和排水管。
 • 改善屋顶排水情况: 工人们会在屋顶上添加碎石子和一个排水系统。
 • 准备好让水库供水。 我们会用高压水枪冲洗和清洁水库内部,然后注水并进行测试,确保水库可随时供水。
 • 本地植物复育工作:最后,我们会在水库顶放上泥土并种植本地草类和野花的种子。这些植物会为鸟类和授粉昆虫提供食物和栖身之处。

Русский (Russian)

Усовершенствование системы водоснабжения : Ремонт крыши резервуара 1 в Powell Butte

Важная составляющая нашей системы водоснабжения нуждается в обслуживании. Два водохранилища в Powell Butte обеспечивают наш регион обильной и безопасной водой. Лето-осень 2021 и 2022 гг. Управление водоснабжением начнет ремонт крыши водохранилища 1 в Powell Butte.  Мы отремонтируем и уплотним крышу водонепроницаемой оболочкой, заменим люки и трубы, а также установим более эффективные водоотводы на крыше. Мы вкладываем средства в этот проект потому, что в экстренных ситуациях лучше иметь два водохранилища, чем одно. Второе водохранилище служит в качестве страховки на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в любое время. Парк открыт для использования во время строительства.

Что происходит сейчас

Производство работ приостановится зимой 2021–2022 гг. с тем исключением, что зимой наш подрядчик продолжит ремонт крыши в отсутствие осадков, и бригады будут по-прежнему контролировать эрозию.

Весна-осень 2022 года

 • Весенний осмотр птичьих гнезд Так как зимой на крыше резервуара не будет почвы или нуждающихся в ней растений, маловероятно, что птицы будут устраивать там гнезда. Весной 2022 года, тем не менее, мы проверим наличие птичьих гнезд.
 • Обновление эксплуатационных люков и трубБригады зальют бетон и установят новые покрытия люков на том участке, где персонал получает доступ к резервуарам в целях проведения инспекций и технического обслуживания. Рабочие удалят и заменят трубы.
 • Обеспечение водонепроницаемостиБригады покроют наружную поверхность крыши резервуара водонепроницаемой резиновой пленкой.
 • Повышение эффективности дренажаРабочие покроют крышу слоем гравия и установят там водосточные трубы.
 • Повышение эффективности дренажных труб на крышеРабочие покроют крышу слоем гравия и установят там систему водосточных труб.
 • Подготовка резервуара к водоснабжениюМы промоем под давлением и продезинфицируем внутренние поверхности резервуара, после чего заполним его и проверим его готовность к хранению и подаче воды.
 • Восстановление естественного растительного покрова На последнем этапе работ мы покроем крышу резервуара слоем почвы и природной травы, а также посеем в этой почве дикие цветы. Эти растения послужат пищей и убежищем для птиц и опыляющих насекомых.

Map