Avoid late fees and water service shutoff

Information
The City of Portland is returning to normal billing and collections operations. Customers who have past due accounts and do not contact us or make payments will face fees and may have their water shut off.
On this page

As the COVID-19 pandemic took hold in March of 2020,  the Portland Water Bureau and other major utilities in Oregon chose to stop issuing late fees and disconnecting services for accounts with past due balances. 

We thank our customers for continuing to pay their sewer/stormwater/water bill. Your payments make it possible for us to maintain the water system and our quality of service, and to ensure that our system and the great water we provide are around for future generations.

Here's what you need to know: 

The City of Portland is returning to normal billing and collections operations. This includes applying late fees to past due balances and disconnecting water service for nonpayment.

Customers with a past-due sewer/stormwater/water account may have their water service disconnected if they have not paid their bill, requested a payment arrangement, or been approved for our financial assistance program.

Review your account and pay your bill at portland.gov/utilitybill.

Do you have a past-due balance on your account? We can help! Customers enrolled in the financial assistance programreceive an ongoing discount on their utility bill and may also be eligible to receive up to $500 in crisis assistance. Visit our financial assistance pageto find out if you qualify.

Avoid late fees and water service shutoff by setting up a flexible, no-cost payment arrangement. 

Contact us for help with these and other issues.

Call 503-823-7770 between 8 a.m. and 5 p.m. Monday through Friday or email PWBcustomerservice@portlandoreg… any time.

Days since customer was billedActionFees
0 daysBill is generated.N/A
21 daysPayment is dueN/A
28 daysCarrying charge added1% of the most recent overdue bill
35 daysReminder notice sent to customer and late fee added to account.$5.00
42 daysPre-shutoff/urgent notice sent and late fee added to account.$13.00
49 daysCourtesy call is made. N/A
56 daysWater service is shut off. Late fee added to account.$115.00

Español  (Spanish)

Cliente de los servicios públicos de la ciudad de Portland,
La ciudad de Portland está retornando a las operaciones de facturación y recuperación de deudas habituales. Esto incluye el cobro de recargos por saldos atrasados y la desconexión del servicio de agua por falta de pago.

Los clientes con una cuenta atrasada de alcantarillado/aguas de lluvia/agua pueden perder la conexión si no han pagado su factura, no han pedido un acuerdo de pago, o no se han sido aprobados para nuestro programa de asistencia económica.


¿Tiene un saldo pendiente en su cuenta? ¡Podemos ayudar! Los clientes registrados en el programa de asistencia económica tienen un descuento a largo plazo en la factura de servicios públicos y podrían calificar también para recibir hasta $500 en asistencia por
crisis. Vaya a portland.gov/water/financialassistance para averiguar si califica.

Evite los recargos por saldos atrasados y la desconexión del servicio de agua con un acuerdo de pago flexible y sin coste alguno. Póngase en contacto con nosotros para recibir ayuda con este y otros problemas. Llame al 503-823-7770 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes, o envíe un correo electrónico en cualquier momento a PWBcustomerservice@portlandoreg…. Revise su cuenta y pague su factura en portland.gov/utilitybill.


Русский (Russian)

Уважаемые клиенты коммунальной службы Портленда!
Администрация Портленда возвращается к обычному порядку выставления счетов и сбора платежей. Это включает начисление штрафа за просрочку платежей по счетам и отключение водоснабжения за неуплату.

Клиентам с просроченным счетом за канализацию/ливневую канализацию/воду могут отключить воду, если они не оплатили свой счет, не оформили договоренность об оплате и не получили доступ к программам финансовой помощи.

На вашем счете есть неоплаченная сумма? Мы можем помочь! Клиенты, зарегистрированные в программе финансовой помощи, получают постоянную скидку на свой счет за коммунальные услуги, а также могут получить до 500 долларов США в
виде помощи при кризисных ситуациях. Зайдите на сайт portland.gov/water/financialassistance, чтобы проверить, подходите ли вы по критериям.

Бесплатное оформление гибкой схемы оплаты поможет вам избежать штрафов за просроченные платежи и отключения водоснабжения. Свяжитесь с нами для получения помощи
по этим и другим вопросам. Звоните по телефону 503-823-7770 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу или свяжитесь с нами по электронной почте PWBcustomerservice@portlandoreg… в любое время. Просмотрите свою учетную запись и оплатите счет на сайте portland.gov/utilitybill.


华语(中文)(Chinese)


尊敬的 City of Portland(波特兰市)的水电用户:
City of Portland(波特兰市)现正恢复正常的发出账单和收款操作。这包括对逾期结欠款项征收迟缴费用,以及若不 缴付可能会导致供水服务中断。 账户中有逾期未缴排污费/下水道/水费结欠的用户,如他们未有缴付其账单、申请付款安排,或获得批核参加局方财务援助计划的情况下,供水服务可能会被中断。 您的账户中有逾期未缴付的结 余吗?我们可以提供协助!登记参加了财务援助计划的用户,可在其水电费账单中持续获得折扣,并且可能符合资格 获取高达 $500 美元的危机援助金。欲知阁下是否符合资格,请访问 portland.gov/water/financialassistance 了解更多 详情。 通过设定灵活而且无成本负担的付款安排,避免迟缴费用及供水服务中断。有关此等及其他事宜,敬请联络我们寻求协助。请于逢星期一至星期五上午 8 时至下午 5 时,拨打 503-823-7770 或随时发送电邮至 PWBcustomerservice@portlandoreg…。 欲查阅账户资料及缴付账单,请访问 portland.gov/utilitybill。


Tiếng Việt (Vietnamese)

Thân gởi khách hàng của Cục điện nước TP. Portland,
Thành phố Portland đang trở lại hoạt động thanh toán và thu tiền bình thường. Điều này bao gồm việc áp dụng phí trả chậm cho các số dư quá hạn và ngắt dịch vụ nước nếu không thanh toán.

Khách hàng có tài khoản thoát nước/ nước mưa/nước sinh hoạt quá hạn có thể bị ngắt dịch vụ cấp nước nếu họ chưa thanh toán hóa đơn, yêu cầu thu xếp thanh toán hoặc được chấp thuận cho chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi.

Quý vị có nợ tiền điện nước không? Chúng tôi có thể giúp! Khách hàng đã đăng ký chương trình hỗ trợ tài chính nhận được chiết khấu liên tục trên hóa đơn tiện ích của họ và cũng có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ khủng hoảng lên đến 500 đô la. Truy cập portland.gov/water/financialassistance để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không

Tránh các khoản phí chậm trễ và việc ngắt dịch vụ nước bằng cách thiết lập một thỏa thuận thanh toán linh hoạt, không mất phí.  Liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp về những vấn đề này và các vấn đề khác. Gọi 503-823-7770 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hoặc email PWBcustomerservice@portlandoreg… bất cứ lúc nào. Xem lại tài khoản của quý vị và thanh toán hóa đơn của quý vị tại portland.gov/utilitybill.