Afloat: Hỗ trợ trả nợ hoá đơn

Information
Photo montage showing four small groups of people, alongside the words Afloat: Utility Debt Relief and American Rescue Plan: Investing in Portland. The people pictured are intended to represent the diversity of potential applicants.
Hai năm sau đại dịch, khoảng 14,000 khách hàng dân cư của Portland đã bị quá hạn hóa đơn nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt.  Thành phố Portland có nguồn tài trợ hạn chế từ một khoản trợ cấp liên bang để giúp khách hàng thanh toán đúng hạn trở lại.
On this page

English Español (Spanish) | Русский (Russian) | Tiếng Việt (Vietnamese) | 华语(中文)(Chinese)

Về khoản giảm nợ này

Bộ Thủy Cục và Cục Dịch vụ Môi trường đang sử dụng nguồn tài trợ này để cấp các khoản tín dụng hóa đơn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp bị mắc nợ liên quan đến đại dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ không thể loại bỏ tất cả các khoản nợ, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu giảm nợ đủ để tạo ra sự khác biệt.

Điều gì đang xảy ra

Hạn nhận đơn sẽ dừng vào ngày vào ngày 11 tháng Tư năm 2022. Tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký, có thể mất đến sáu tuần trước khi chúng tôi chuyển tiền vào tài khoản. Chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả những ai nộp hồ sơ ngay khi có thông tin Nếu Quý vị chưa nhận được bản cập nhật trước ngày 23 tháng Năm, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại afloat@portlandoregon.gov hoặc 503-823-7770.

Các câu hỏi thường gặp

Có thắc mắc? Các câu hỏi thường gặp.