9 – Sửa chữa Cấp thiết: Đèn Tín hiệu Giao thông & Đèn Chớp

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 9 của Cổng Thông tin Đường 82, "Sửa chữa Cấp thiết: Đèn Tín hiệu Giao thông & Đèn Chớp."
This image shows a map of traffic signal rebuilds and flashing beacon rebuilds along 82nd Avenue.

PBOT sẽ đầu tư khoảng 15 triệu đô la để nâng cấp đèn tín hiệu giao thông. Vào cuối năm 2026, các đèn tín hiệu và đèn chớp sẽ được nâng cấp để có thêm các công nghệ mới an toàn và hiệu quả trong hoạt động tại các vị trí sau:

  • Đường NE Fremont
  • Đường NE Siskiyou
  • Đường NE Tillamook
  • Đường NE Glisan(dự kiến thi công 2024-2025)
  • Đường NE Davis(dự kiến thi công 2024-2025)
  • Đường SE Woodward
  • Đường SE Boise
  • Đường SE Holgate Boulevard
  • Đường SE Raymond

HIện nay, khoảng 45% số đèn giao thông và đèn chớp đạt chuẩn của PBOT. Sau khi nâng cấp chín đèn tín hiệu giao thông và ba đèn chớp, 80% số đèn giao thông và đèn chớp trên đường 82 sẽ đạt chuẩn về an toàn và hiệu quả.

Bar graph for percent of traffic signals PBOT standards. Before shows 45 percent meeting standards and after shows 80 percent meeting standards.