8 – Sửa chữa Cấp thiết: Trải nhựa & Dốc Lên Lề Đường

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 8 của Cổng Thông tin Đường 82, "Sửa chữa Cấp thiết: Trải nhựa & Dốc Lên Lề Đường."
Map showing the proposed locations along 82nd Avenue for repaving and curb ramp upgrades.

PBOT sẽ đầu tư khoảng 35 triệu đô la vào việc trải nhựa, vạch kẻ đường, và dốc lên lề trên đường 82. Đường 82 sẽ được trải nhựa và kẻ lại vạch kẻ đường từ:

  • Đường NE Siskiyou tới đường NE Schuyler
  • Đường SE Mill tới đường SE Foster
  • Đường SE Foster tới đường SE Clatsop *

* Được thực hiện bởi Bộ Giao thông Oregon.

Toàn bộ dốc lên lề ở các khu vực này cũng sẽ được nâng cấp để đạt chuẩn cho người khuyết tật.


Hiện tại, ít hơn 5% đường 82 có mặt đường tốt và dốc lên lề đạt chuẩn liên Quý vịg. Sau khi hoàn thành trải nhựa, vạch kẻ đường, và dốc lên lề đường, 60% đường 82 sẽ có mặt đường tốt và dốc lên lề đường đạt chuẩn.

Bar graph for pavement and ADA ramps meeting PBOT standards. Before shows 5 percent and after shows 60 percent.

Nhấn vào bên dưới để đi đến phần tiếp theo của Cổng Thông tin:

Cổng Thông tin Đường 82, Trang 9 – Sửa chữa Cấp thiết: Đèn Tín hiệu Giao thông