7 – Sửa chữa Cấp thiết: Cải thiện An toàn

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là Trang 7 của Cổng Thông tin Đường 82, "Sửa chữa Cấp thiết: Cải thiện An toàn."

PBOT sẽ đầu tư 12 tới 15 triệu đô la vào nhiều hạng mục để cải thiện an toàn trên đường 82. Các hạng mục gồm:

  • Giảm tốc độ và cải thiện an toàn thông qua thay đổi thời gian đèn tín hiệu, cảm biến nhận biết xe, thiết bị liên lạc, và các nâng cấp về công nghệ khác.
  • Cải thiện tầm nhìn và giảm chi phí bảo dưỡng bằng việc nâng cấp biển báo, vạch kẻ đường, và bóng đèn.
  • Giảm tai nạn khi rẽ bằng việc quản lý luồng xe ở các giao lộ nhiều tai nạn.
This image shows a potential crossing concept for 82nd Avenue. The concept includes a traffic signal, high visibility crosswalks, median islands at crossings, and a median island in the intersection to prevent vehicles from making left turns.
Thiết kế nơi băng qua đường này bao gồm dải phân cách để ngăn xe rẽ trái và giảm tai nạn khi rẽ.

Các khoản đầu tư khác cũng có thể bao gồm:

  • Trồng cây
  • Các cải thiện nhỏ và mở rộng lề đường
  • Xây dựng lề đường mới
  • Cải thiện lối băng qua đường
The photo on the left shows a stop sign at NE Thompson Street and 82nd Avenue with more visible street signs. The photo on the right shows a person walking in high visibility crossing across 82nd Avenue.
Bảng tên đường được nâng cấp (trái) và nơi băng qua đường được nâng cấp (phải) là các ví dụ về việc cải thiện an toàn trên đường 82.

Nhấn vào bên dưới để đi đến phần tiếp theo của Cổng Thông tin:

Cổng Thông tin Đường 82, Trang 8 – Sửa chữa Cấp thiết: Tráng nhựa & Hỗ trợ Cho Người Khuyết Tật