6 – Sửa chữa Cấp thiết: Nơi Băng Qua Đường cho Người Đi Bộ

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 4 của Cổng thông tin Đường 82, "Sửa chữa Cấp thiết: Nơi Băng Qua Đường cho Người Đi Bộ."
This map of 82nd Avenue shows crossing improvements.

PBOT sẽ đầu tư 12-15 triệu đô la vào các vị trí băng qua đường cho người đi bộ để cải thiện an toàn. Trong nhiều năm tiếp theo PBOT và ODOT sẽ thêm tổng cộng 21 nơi băng qua đường mới hoặc cải thiện các chỗ hiện tại để cải thiện an toàn và thêm vào các vị trí bị thiếu.

Các vị trí băng qua đường được dự kiến thi công trong năm 2022 và 2023:

Các vị trí băng qua đường được dự kiến thi công trong năm 2023 và 2024:

Các vị trí băng qua đường được dự kiến thi công trong năm 2025 và 2026:

  • SE Harrison Street
  • SE Lafayette Street
  • SE Bush Street
  • SE Center Street

* Dự án được thực hiện bởi Bộ Giao thông Oregon.


Hiện nay, ít hơn 10% số nơi băng qua đường có nâng cấp được xác định trong Kế hoạch Đường 82 năm 2019 đã được xây dựng. Sau khi các nơi băng qua đường được liệt kê ở trên được thi công, 75% số nơi băng qua đường trong Kế hoạch Đường 82 đã hoàn thành.

Bar graph for crossings that meet PBOT standards. Before shows less than 10 percent and after shows 75 percent.