5 – Sửa chữa Cấp thiết: Đèn Chiếu sáng

Thông tin
Cục Giao thông Portland (PBOT) đang làm việc với cộng đồng để lên một kế hoạch tổng thể cho việc cải thiện đường 82. Đây là trang 4 của Cổng thông tin Đường 82, "Sửa chữa Cấp thiết: Đèn Chiếu sáng."
Map of project area on 82nd from NE Lombard to SE Clatsop with black lines showing lighting gaps.

PBOT sẽ đầu tư 2-5 triệu đô la để lắp đặt thêm đèn chiếu sáng trên đường 82. Hạng mục này sẽ bổ sung ánh sáng cho cả chiều dài đường. Những con đường rộng như đường 82, có đèn chiếu sáng gần nhau và ở hai bên đường sẽ cải thiện tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Các đèn hiện tại cũng sẽ được nâng cấp.


Hiện nay, khoảng 80% đường 82 có đèn chiếu sáng ở cả hai bên đường. Sau khi các đèn mới được lắp đặt, 100% đường 82 sẽ có đèn chiếu sáng ở cả hai bên, bổ sung vào các đoạn đang thiếu.

Bar graph for percent of street lighting meeting PBOT standards.  Before shows 80 percent and after shows 100 percent.

Nhấn vào bên dưới để đi đến phần tiếp theo của Cổng Thông tin:

Cổng Thông tin đường 82, Trang 6 – Sửa Chữa Cấp thiết: Nơi Băng Qua Đường Cho Người Đi bộ