Mùa thu 2022 Cổng Thông tin

Thông tin
This image shows people standing and walking outside storefronts with trees and streetlights.
Cục Giao thông Portland (Portland Bureau of Transportation - PBOT) đang làm việc với cộng đồng để cải thiện đường 82 (82nd Avenue). Xin hãy tìm hiểu thông tin tại cổng thông tin trực tuyến này của chúng tôi.

Cuộc khảo sát trực tuyến đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 nhưng bạn vẫn có thể duyệt qua Cổng Thông tin để tìm hiểu về Chương trình Cải thiện Đường 82.

English |  Español | Русский | Tiếng Việt 华语(中文)

Giới thiệu về Cổng Thông tin Trực tuyến Đường 82

Ngày 1 tháng Sáu, 2022, Bộ Giao thông Oregon (Oregon Department of Transportation - ODOT) chuyển quyền quản lý đoạn đường 82 nằm trong thành phố Portland cho cục Giao thông Portland. Việc chuyển quyền quản lý này là kết quả của nhiều năm làm việc bởi các lãnh đạo cộng đồng, công chức và 185 triệu đô la từ chính quyền Liên Bang, ODOT, và chính quyền thành phố Portland.

Chương trình Cải thiện Đường 82 PBOT sẽ đầu tư một phần vốn này vào các hạng mục “sửa chữa cấp thiết” trên đường 82 và lên kế hoạch sử dụng phần vốn còn lại trong tương lai.

Cổng thông tin này sẽ bao gồm:

  • Giới thiệu về chương  trình Cải thiện Đường 82;
  • Thông tin về đường 82 hiện nay;
  • Chi tiết về vị trí và thời gian thực hiện các hạng mục Sửa chữa Cấp thiết; và
  • Cơ hội để chia sẻ ý kiến của Quý vị về con đường này, đóng góp vào việc sử dụng nguồn vốn trong tương lai.

Sử dụng thư mục ở bên phải để chọn các chủ đề. Quý vị có thể đọc các phần theo thứ tự tùy chọn, hoặc bỏ qua nếu thấy không cần thiết.


Nhấn vào bên dưới để đi đến phần tiếp theo của cổng thông tin:

Cổng thông tin Trực tuyến Đường 82, Trang 1 – Chào mừng Quý vị đến Đường 82!