Những Cam Kết Láng Giềng Tốt

Thông tin
Image of Urban Alchemy staff introducing themselves to a community member

Trang này khởi đầu được xuất bản vào thứ ba 11.28.23

Tuyên Bố của Những Cam Kết Láng Giềng Tốt

Nhóm Shelter Services của Thành Phố, bao gồm Địa Điểm Nơi Tạm Trú Thay Thế Tạm Thời (Temporary Alternative Shelter Site (TASS)) và Safe Rest Villages (Safe Rest Villages (SRV)), nhận thấy rằng sự thành công của mỗi nơi tạm trú được quản lý phụ thuộc vào việc trở thành người láng giềng tốt với cộng đồng mà họ là một phần. Ở đây chúng tôi phác thảo cam kết tối thiểu của Thành Phố Portland đối với từng cộng đồng nơi có một ngôi làng tồn tại. Những Cam Kết Láng Giềng Tốt được đàm phán giữa các bên liên quan, bao gồm Thành Phố Portland và các hiệp hội khu phố, đối với một số địa điểm và có thể bao gồm các cam kết bổ sung ngoài những cam kết được nêu ở đây. Tại đây, chúng tôi chia sẻ ý định của nhóm mình nhằm đảm bảo rằng những ngôi làng có trách nhiệm, thành công, có thể tiếp cận và an toàn cho những người trong và xung quanh họ.

Nhóm Shelter Services của Thành Phố cam kết những điều sau:

1. Vùng đệm không cắm trại quanh mỗi làng

Mỗi nơi tạm trú có một vùng đệm. Đây là ranh giới cắm trại tối thiểu 250 foot. Kích thước của vùng đệm phụ thuộc vào nơi cụ thể.

Ở vùng đệm này, việc di dời khu cắm trại được ưu tiên. Điều này có nghĩa là bất kể điểm đánh giá địa điểm của họ như thế nào (ưu tiên dỡ bỏ dựa trên một loạt tiêu chí), mọi khu cắm trại trong vùng đệm xung quanh nơi tạm trú của Thành Phố Portland sẽ được ưu tiên dỡ bỏ. Mọi người nên báo cáo về việc cắm trại trực tuyến tại PDX Reporter hoặc bằng cách gọi 311, giống như bất kỳ khu cắm trại nào khác và nó sẽ được đánh dấu để xóa. Xin lưu ý rằng Tác Động Chương Trình Giảm Thiểu (Impact Reduction Program), giải quyết những việc di dời khu cắm trại, vẫn phải tuân theo Luật Tiểu Bang Oregon và cung cấp thông báo trước 72 giờ trước khi di dời.

2. Đề xuất và tổ chức Ủy Ban Cộng Đồng

Theo yêu cầu của hiệp hội khu phố địa phương và/hoặc những người láng giềng trực tiếp, nhóm Shelter Services của Thành Phố Portland cam kết gặp gỡ thường xuyên với hiệp hội khu phố địa phương, người điều hành nơi tạm trú, những người láng giềng trực tiếp và những người khác để thảo luận về các cập nhật và những giải quyết vấn đề khi như là một nhóm.

Các nhóm này sẽ gặp nhau thường xuyên, trừ khi nhóm xác định muốn thay đổi tần suất họp hoặc tạm dừng.

3. Những đường dây liên lạc rõ ràng cho các láng giềng và cộng đồng

Mỗi nơi tạm trú sẽ có một đường dây điện thoại để báo cáo các vấn đề tức thời mà có thể dễ dàng tìm thấy trên trang mạng của nơi tạm trú, cũng như thông qua 311. Người ta có thể tìm thấy thông tin đó trên Trang Địa Điểm(Locations). Ngoài ra, Thành Phố còn có email (shelterservices@portlandoregon…) và thư thoại (503-823-1340) có thể được sử dụng cho những thắc mắc, báo cáo những mối quan ngại và liên hệ với nhân viên chương trình về những nơi tạm trú này.

Những câu hỏi cụ thể về các hoạt động của nơi tạm trú có thể được chuyển đến người điều hành nơi tạm trú trước tiên. Nếu những mối lo ngại không được giải quyết ngay lập tức, những người láng giềng có thể gọi điện hoặc gửi email cho nhóm Shelter Services củaThành Phố Portland để theo dõi về những mối lo ngại đó. Các câu hỏi khác về nơi tạm trú có thể được chuyển trực tiếp đến nhóm Shelter Services của Thành phố Portland hoặc đưa đến Ủy Ban Cộng Đồng (nếu ủy ban đã được thành lập) để thảo luận thêm và theo dõi.

4. Có Nguyên Tắc Cộng Đồng cho từng nơi tạm trú

Tất cả các nơi tạm trú đều duy trì một bộ Nguyên Tắc Cộng Đồng (Quy Tắc Ứng Xử, Những Kỳ Vọng Của Người Tham Gia, v.v.) mà tất cả những người tham gia phải tuân theo. Những điều này giải quyết những kỳ vọng cơ bản đối với những người tham gia và hành vi của người dân trong ngôi làng.

Từng người tham gia, khi họ tham gia các dịch vụ tại nơi tạm trú, phải duy trì một môi trường an toàn và lành mạnh cho bản thân và những người khác. Nếu họ không tuân theo những hướng dẫn này và từ chối thay đổi hành vi, họ có thể bị loại khỏi các dịch vụ.

Tất cả những nơi tạm trú đều có nhân viên trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần bởi các nhà cung cấp dịch vụ đủ tiêu chuẩn, để giúp đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng, vì sự an toàn và hạnh phúc của mọi người.

Mỗi nơi tạm trú có trang mạng riêng, bao gồm Nguyên Tắc Cộng Đồng và thông tin liên hệ. Một người có thể tìm thấy thông tin đó trên Trang Locations. Nếu qúy vị có lo ngại về hành vi của một người tham gia nơi tạm trú cụ thể, vui lòng cho người điều hành nơi tạm trú biết. Những mối quan ngại về sự riêng tư có thể hạn chế cách các nhà điều hành nơi tạm trú theo dõi những người báo cáo họ, nhưng tất cả các mối quan ngại đều được xem xét một cách nghiêm túc và được theo dõi trên.

5. Chia sẻ dữ liệu chương trình

Nhóm Shelter Services của Thành Phố thu thập dữ liệu hàng quý từ các nhà điều hành nơi tạm trú của chúng tôi, bao gồm số lượng người được phục vụ, thông tin nhân khẩu học, điểm đến khi rời đi cũng như các thông tin khác mà các thành viên cộng đồng và chúng tôi với tư cách là người quản lý chương trình muốn hiểu. Điều này được đăng trực tuyến trên Bảng Điều Khiển của chúng tôi. (TASS Dashboard; Bảng Điều Khiển của Safe Rest Village).