Thông báo của BDS Với Thông tin về Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch

Dịch vụ
Trong nỗ lực tăng cường và cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của công chúng, tất cả các thông báo về việc xem xét việc sử dụng đất, phá dỡ khu dân cư và cưỡng chế của BDS bao gồm thông tin về cách yêu cầu dịch vụ biên dịch, thông dịch ngôn ngữ và hơn thế nữa. Thông báo này được dịch ra vài ngôn.

Tiếp xúc

General Inquiries

Portland Permitting & Development
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon