Vietnamese: Equity and Civil Rights

Thông tin
Trang này chứa thông tin về các biện pháp bảo vệ Dân quyền cụ thể cho Công viên & Giải trí Portland.
Trên trang này

Quyền Dân Sự Và Không Phân Biệt Đối Xử

Thành phố Portland (“Thành phố”) cam kết thúc đẩy công bằng, dân quyền, công bằng chủng tộc, công bằng môi trường, cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử theo tất cả các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương và các đạo luật bao gồm Đạo luật Dân quyền năm 1964, Đạo luật Phục hồi Dân quyền năm 1987, Sắc lệnh Hành pháp 12898 về Công lý Môi trường, Sắc lệnh Hành pháp 13166 về Tiếp cận Ngôn ngữ, Sắc lệnh Hành pháp 13985 về Thúc đẩy Bình đẳng Chủng tộc, Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật năm 1990, Các Đạo luật Sửa đổi của Oregon chương 659A, và Bộ luật Thành phố Portland Chương 23. Đó là chính sách của Thành phố nhằm loại bỏ sự phân biệt đối xử dựa trên các tầng lớp được bảo vệ về chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tinh thần hoặc thể chất khuyết tật, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc nguồn thu nhập.  Sự phân biệt đối xử như vậy gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi chung của các thành viên cộng đồng Portland và đe dọa các thể chế và nền tảng của cộng đồng chúng ta.

Việc phân biệt đối xử dựa trên các nhóm được bảo vệ nêu trên trong các chương trình, hoạt động, dịch vụ, phúc lợi và việc làm là trái pháp luật, dù được thực hiện trực tiếp bởi Thành phố hay thông qua một nhà thầu hoặc bất kỳ tổ chức nào khác mà Thành phố Portland sắp xếp hợp tác. ra các chương trình và hoạt động của mình trừ khi được luật pháp, quy tắc và quy định liên bang cho phép.


Mỹ với Đạo Luật Người Khuyết Tật Tiêu đề II

Theo các yêu cầu của Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990 (ADA), Công viên & Giải trí Portland (PP&R) sẽ không phân biệt đối xử với những cá nhân khuyết tật đủ tiêu chuẩn dựa trên tình trạng khuyết tật trong các hoạt động, chương trình và dịch vụ của mình.

Giao Tiếp Hiệu Quả

Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ yêu cầu người khuyết tật có thể tiếp nhận và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả như những người không bị khuyết tật. Một trong những cách PP&R đảm bảo giao tiếp hiệu quả với người khuyết tật là cung cấp miễn phí các dịch vụ và hỗ trợ giao tiếp phù hợp. Ví dụ về các hỗ trợ và dịch vụ phù hợp mà PP&R có thể cung cấp bao gồm:

 • Tài liệu điện tử có thể truy cập
 • Thiết bị trợ thính
 • Tài liệu chữ nổi Braille
 • Phụ đề
 • Máy đọc, máy viết
 • Ngôn ngữ tay

Ngoài các ví dụ nêu trên về hỗ trợ và dịch vụ phù hợp, PP&R cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những cách khác để giúp những người khuyết tật về nhận thức, lời nói, thính giác và/hoặc thị giác có thể tiếp cận thông tin và liên lạc.

Các Sửa Đổi Trong Chính Sách Và Thủ Tục

Giới Thiệu Về Việc Sửa Đổi Hợp Lý

PP&R sẽ sửa đổi một cách hợp lý các chính sách, thực tiễn và thủ tục của mình để người khuyết tật có thể tiếp cận các hoạt động, cơ sở vật chất, chương trình và dịch vụ của PP&R. Hơn nữa, PP&R sẽ cung cấp các sửa đổi hợp lý một cách nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu bằng chứng về tình trạng khuyết tật.

Định Nghĩa Vệc Sửa Đổi Hợp Lý

Một sự sửa đổi hợp lý là thay đổi hoặc ngoại lệ đối với chính sách, thực hành hoặc thủ tục cho phép người khuyết tật có quyền tiếp cận bình đẳng với các hoạt động, cơ sở vật chất, chương trình và dịch vụ do PP&R cung cấp. Những sửa đổi hợp lý phải luôn liên quan đến tình trạng khuyết tật hiện có. Ví dụ: sửa đổi để cho phép xe lăn điện ở khu vực mà xe điện thường không được phép sử dụng sẽ không được cấp trừ khi có người sử dụng xe lăn điện có kế hoạch tiếp cận khu vực được đề cập.

Khi yêu cầu sửa đổi hợp lý đối với chính sách, thực hành hoặc thủ tục, cá nhân khuyết tật không bắt buộc phải cung cấp tài liệu y tế hoặc thông tin về chẩn đoán, nhưng họ phải có khả năng giải thích tình trạng khuyết tật của họ liên quan như thế nào đến sửa đổi được yêu cầu.

Ví dụ về sửa đổi hợp lý

 • PP&R sửa đổi chính sách “cấm thú cưng”, cho phép động vật phục vụ vào các khu vực mở cửa cho công chúng nhưng cấm thú cưng
 • Cho phép người sử dụng xe lăn điện sử dụng ghế ở những nơi cấm xe điện
 • Hỗ trợ người khuyết tật nhận thức hiểu và hoàn thành biểu mẫu PP&R

Từ chối yêu cầu

Mặc dù các trường hợp PP&R từ chối hỗ trợ hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc sửa đổi là rất hiếm, nhưng có hai khả năng có thể dẫn đến từ chối:

 • Việc chấp nhận yêu cầu về cơ bản sẽ làm thay đổi bản chất thiết yếu của hoạt động, chương trình hoặc dịch vụ
 • Việc chấp nhận yêu cầu sẽ dẫn đến gánh nặng hành chính và tài chính quá mức

Nếu PP&R phải từ chối hỗ trợ, dịch vụ hoặc sửa đổi được yêu cầu thì mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo khả năng tiếp cận và tính toàn diện.

Tìm Trợ Giúp

Để được trợ giúp về phương thức liên lạc phù hợp, yêu cầu sửa đổi hoặc yêu cầu bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến tình trạng khuyết tật của bạn, hãy gọi 311 hoặc điền Mẫu yêu cầu ADA Tiêu đề II trực tuyến của Thành phố.

Để nộp đơn khiếu nại theo Tiêu đề II về khả năng tiếp cận hoạt động, cơ sở, chương trình hoặc dịch vụ PP&R, hãy gọi 311 hoặc điền vào mẫu đơn của Thành phố Portland Đơn Báo cáo về việc Phân biệt Đối xử.

Dù là khi bạn gọi cho 311 hay điền vào một trong các biểu mẫu trực tuyến, thông tin của bạn sẽ được gửi đến nhân viên PP&R có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.