Nước, nước mưa và cống rãnh

Thanh toán hóa đơn của bạn hoặc báo cáo sự cố, tài nguyên bảo tồn

Các chương trình

Tin tức và Thông báo

Có đường ống bị vỡ? Hãy nộp đơn xin một khoản tín dụng (credit) cho hóa đơn nước thải, nước mưa và nước sinh hoạt của quý vị.

Nếu đường ống bị đóng băng của quý vị bị vỡ hoặc rò rỉ trong đợt thời tiết khắc nghiệt mùa đông vào tháng 1 năm 2024, quý vị có thể yêu cầu một khoản điều chỉnh (hoặc khoản tín dụng) cho hóa đơn nước thải, nước mưa và nước sinh hoạt của mình để không phải trả tiền cho việc sử dụng nước nhiều hơn.

Bài báo