Dự án Di tích Portland

Dự Án
January 2023 - June 2024
Người dân Portland được mời để giúp định hình tương lai của các di tích của thành phố và các tác phẩm nghệ thuật công cộng khác.
Portland Monuments Banner

Liên hệ

Tiếp xúc

Darion Jones

Policy Advisor & Constituent Relations Coordinator

Các văn phòng, chương trình và dự án liên quan