Charter, Code, and Policies

Chương Trình
The City Auditor is responsible for the maintenance of all official City records, including the City Charter & Code. City Code Chapter 1.07 further charges the auditor with the maintenance of the Portland Policy Documents.
An icon of an open book on a gray background and text that says, "City Charter, Code, and Policy Documents"

Liên hệ

Tiếp xúc

PDX 311 Customer Service Program

phone number311Thông tin và Dịch vụ khách hàng
phone number503-823-4000Every day, 7 a.m. to 8 p.m. (excluding federal holidays) Interpretation available | Interpretación disponible | Phiên dịch có sẵn | 提供口译服务 | Доступна интерпретация | Tafsiir la heli karo | Доступний переклад
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Theo dõi trên mạng xã hội


Các văn phòng, chương trình, nhóm tư vấn và dự án liên quan