Cây

Các yêu cầu về khả năng đi lại, độ an toàn của cây và mã