Chương trình Tài trợ và Trợ cấp Nhỏ năm 2023-2024

Thông tin
Small Grants & Sponsorship Opportunity Opens Sept 25. Sometimes great ideas need a little bit of help to become real
Chương trình Tài trợ & Trợ cấp Nhỏ tài trợ cho các sự kiện, hoạt động và dự án nhằm củng cố cộng đồng, xây dựng sự hòa nhập và hỗ trợ sự tham gia với chính quyền Thành phố.
Trên trang này

Chương trình Gói Trợ cấp & Tài trợ Nhỏ (Small Grants & Sponsorship Program) cấp ngân quỹ cho các sự kiện, hoạt động, và dự án giúp tăng cường sức mạnh cho cộng đồng, xây dựng sự hòa đồng, và hỗ trợ việc tham gia tích cực với chính quyền Thành phố. Sẵn có ngân quỹ cho các tổ chức và nhóm quy mô nhỏ có ngân sách hoạt động hàng năm dưới $300,000 và đang thực hiện công việc trong cộng đồng ở các khu vực liên minh phía Đông, Bắc, và Tây Nam. Số tiền được yêu cầu có thể trong phạm vi $3,000- $4,900.

Civic Life cam kết nỗ lực mang lại Chương trình Gói Trợ cấp & Tài trợ Nhỏ cho tất cả các thành viên cộng đồng. Nếu quý vị muốn lấy một bản sao đơn đăng ký và hướng dẫn làm đơn bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng gửi email cho NPNS trước ngày 15 Tháng Mười.