Cấm đồ xốp (Vietnamese)

Thông tin
Styrofoam drink cup and to-go container with red prohibition circles around them.
Hộp xốp không được sử dụng để phục vụ hoặc đóng gói thực phẩm hoặc đồ uống.

Tổng quan về chính sách

Các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và cơ sở phục vụ thực phẩm phi lợi nhuận không được phục vụ hoặc đóng gói thực phẩm hoặc đồ uống trong Hộp xốp hoặc hộp xốp polystyrene khác.

Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí có sẵn.  Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.

Các khoản tiền phạt

Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm chính sách sẽ nhận được cảnh báo bằng văn bản từ Thành phố Portland.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, tiền phạt là 200 đô la cho tháng đầu tiên, 400 đô la cho tháng thứ hai và 600 đô la cho mỗi tháng sau đó.

Báo cáo doanh nghiệp không tuân thủ

Liên hệ với nhân viên phụ trách Xử lý Rác thải và Tái chế của Thành phố.