Yêu cầu định dạng tiếp cận cho người khuyết tật, thông dịch ngôn ngữ hoặc biên dịch từ BPS

Thông tin
6 accessibility symbols: Wheelchair Accessibility, Access for Individuals Who Are Blind or Have Low Vision, Sign Language, Closed Captioning, Large Print, More Information. Two symbols showing translation and interpretation: a piece of paper with the letter A next to a piece of paper with a Chinese character, and a voice "bubble" with the letter A next to one with a Chinese character.
Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu các dịch vụ miễn phí nhằm giúp cho các chương trình và dịch vụ từ Cục Kế hoạch và Bền vững dễ tiếp cận hơn với quý vị. Điều này bao gồm dịch vụ biên dịch ngôn ngữ và các biện pháp hỗ trợ đặc biệt của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA).
Trên trang này

Cục Kế hoạch và Bền vững cam kết làm cho các dịch vụ, chương trình và hoạt động của chúng tôi có thể tiếp cận được với những người đa ngôn ngữ hoặc khuyết tật.  

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ tiếp cận

Để yêu cầu các dịch vụ biên dịch, thông dịch hoặc tiếp cận cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với 311 (Tiếp âm: 711).

Các dịch vụ tiếp cận cho người khuyết tật

Chúng tôi cam kết đảm bảo người khuyết tật có thể tiếp nhận và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả như người không khuyết tật. Điều này bao gồm, nhưng không chỉ gồm, khuyết tật về thể chất, nhận thức, âm ngữ, thính giác và/hoặc thị giác. 

Hãy cho chúng tôi biết những điều quý vị cần và chúng tôi sẽ làm việc để cung cấp miễn phí cho quý vị. 

Một số ví dụ về sự hỗ trợ và dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp là:  

  • Các tài liệu ở định dạng khác
  • Thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL)
  • Thay đổi chính sách hoặc thủ tục

Hoặc các điều chỉnh khác liên quan đến tình trạng khuyết tật để quý vị hoặc một người nào đó quý vị biết có thể tiếp cận đầy đủmột chương trình hoặc dịch vụ

Tìm thêm các ví dụ về yêu cầu để có những điều chỉnh hợp lý đối với các chính sách và thủ tục.

Các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin cho tất cả người dân Portland bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được yêu cầu.

Thông dịch ngôn ngữ qua điện thoại

Chúng tôi sẽ cung cấp một thông dịch viên miễn phí. Khi quý vị gọi cho chúng tôi, vui lòng nói tên ngôn ngữ quý vị cần và chúng tôi sẽ chỉ định thông dịch viên tham gia cuộc gọi. Có thể mất vài phút để chúng tôi gọi điện thoại cho thông dịch viên, vì vậy vui lòng không gác máy.

Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu một cuộc điện thoại với một thông dịch viên và chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để gọi cho quý vị.

Thông dịch ngôn ngữ tại các sự kiện

Chúng tôi sẽ cung cấp một thông dịch viên miễn phí. Nếu quý vị cần thông dịch viên cho một sự kiện, vui lòng cho chúng tôi biết sớm nhất có thể. Chúng tôi có cơ hội tốt nhất để tìm một thông dịch viên nếu chúng tôi nhận được thông báo từ năm ngày làm việc trở lên. Tuy nhiên, dù sự kiện có diễn ra sớm đến đâu, xin quý vị hãy vẫn đưa ra yêu cầu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Các tài liệu đã được dịch

Chúng tôi có thể cung cấp bản dịch của bất kỳ thông tin nào theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp thông tin đã dịch cho quý vị nhanh nhất có thể, nhưng điều này có thể mất đến hai tuần. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu yêu cầu của quý vị là khẩn cấp.

Thông tin về Dân Quyền Title VI và ADA Title II

Chính sách của Thành phố Portland là không ai bị cấm tham gia, bị từ chối khỏi các quyền lợi, hoặc phải chịu phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động nào của Thành phố vì lý do chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, tình trạng khuyết tật, hoặc diện được bảo vệ khác.

Tuân theo luật dân quyền của Quyền Công dân Title VI và ADA Title II, Thành phố Portland đảm bảo quyền tiếp cận có ý nghĩa đối với các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố bằng cách cung cấp hợp lý: dịch vụ biên dịch và thông dịch, sửa đổi, biện pháp hỗ trợ đặc biệt, các định dạng thay thế, và các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ. 

Tiếp xúc

Wing Grabowski

BPS Accessibility Coordinator