Báo cáo Sự cố Hệ thống Nước thải

Dịch vụ
Nếu quý vị bị dồn ứ nước thải trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh của minh hoặc quý vị nhận thấy nước thải bị thải ra môi trường, hãy gọi cho chúng tôi để báo cáo.

Tìm Nguồn gốc của Vấn đề

Nếu bị dồn ứ nước thải ở nhà hoặc cơ sở kinh doanh, tốt nhất quý vị nên gọi thợ sửa ống nước trước để điều tra nguyên nhân của sự cố.

Nếu thợ sửa ống nước phát hiện có vấn đề trong đường ống từ nhà quý vị ra đường, chủ sở hữu bất động sản sẽ có trách nhiệm sửa chữa. 

Nếu thợ sửa ống nước xác định sự cố nằm ở đường cống của Thành phố thì Thành phố sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. 

Nếu dồn ứ nước thải xảy ra trên đường hoặc ngoài môi trường, không cần gọi thợ sửa ống nước mà gọi trực tiếp cho chúng tôi.

Hãy gọi cho chúng tôi — 503-823-1700

Nếu vấn đề được xác định là do đường ống nước thải của Thành phố, hoặc nếu nước thải chảy ra môi trường, hãy gọi đường dây nóng Điều vận Bảo trì của PBOT 24/7.