Tôi Có thể Tìm hiểu Thêm Thông tin Về Khuyến cáo về Cá Ở đâu?

Thông tin

Oregon Health Authority (OHA, Cơ quan Y tế Oregan)

OHA đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn về cá cho các tuyến đường thủy gần Oregon bao gồm Khuyến cáo về Cá Sông Lower Willamette và Khuyến cáo về Cá Sông Middle Columbia. Tìm các nguồn trợ giúp khác như Hướng dẫn về Cá và Hải sản..


Washington State Department of Health (Sở Y tế Tiểu bang Washington)

DOH của Tiểu bang Washington đưa ra các khuyến cáo và hướng dẫn cho các tuyến đường thủy xung quanh Washington. Tìm các nguồn trợ giúp khác như Hướng dẫn về ăn Cá Tốt cho Sức khỏecông thức nấu cá tốt cho sức khỏe, hướng dẫn cho phụ nữ và trẻ em, và thêm thông tin về PCB.


Sở Cá & Động vật hoang dã Oregon

Tìm hiểu 50 địa điểm để đi câu cá trong vòng 60 phút từ Portland. Hãy đảm bảo kiểm tra các khuyến cáo về cá từ OHA đối với bất kỳ địa điểm đánh bắt nào.


Thành phố và Tiểu bang nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm ở Columbia Slough

Dịch vụ Môi trường và Sở Chất lượng Môi trường Oregon (DEQ) đã làm việc cùng nhau để loại bỏ ô nhiễm cho Vùng đầm. Tìm hiểu thêm về các hoạt động của chúng tôi trong phần Columbia Slough Watershed (Khu vực Đầu nguồn của Columbia Slough) của trang web này hoặc tại Dự án Trầm tích Columbia Slough của DEQ.


Translation and Interpretation  |  Traducción e Interpretación  |  |  अनुवादन तथा व्याख्या  |  口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad  |  Письмовий і усний переклад  |  Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas  | Biên Dịch và Thông Dịch:  503-823-7740