Cá có Trong Khuyến cáo về Cá từ Columbia Slough

Thông tin
Cá cư trú là những loài cá sống cả đời ở Columbia Slough nên chúng có lượng chất độc lớn hơn trong cơ thể. Cơ quan y tế khuyến cáo chỉ nên ăn một bữa philê mỗi tháng của những con cá này, ngoại trừ loài Large-scale Sucker (Cá mút vây lớn).
Trên trang này

Large-scale sucker (Cá mút vây lớn)

Chỉ ăn hai bữa philê mỗi tháng.

A photograph of a largesucker fish, a long fish with a green head and silvery-brown scaled body.

Black Crappie (Cá Crappie đen)

Chỉ ăn một bữa philê mỗi tháng.

Photo of a black crappie — a fish with silvery gray scales and large fins.

Carp (Cá chép)

Chỉ ăn một bữa philê mỗi tháng.

Photo of a common carp — a fish with a dark scales on the top, and a yellow-to-brown middle section and belly.

Largemouth Bass (Cá vược đen Miệng rộng)

Chỉ ăn một bữa philê mỗi tháng.

Two photos of largemough bass — a fish with green scales on the top of its body, a line of black scales, and a white belly.

Bluegill (Cá thái dương Mang xanh)

Chỉ ăn một bữa philê mỗi tháng.

Photo of a bluegill — a fish with green-silvery scales on the top and a red and orange coloration on its breast scales.
This work iStock.com by Willard is licensed under All rights reserved.

Sunfish (Cá mặt trời)

Chỉ ăn một bữa philê mỗi tháng.

Photo of a blue-green fish with a yellow belly, and shimmery blue scales throughout that resemble lines or stripes over the body of the fish.
This work iStock.com by Goruppa is licensed under All rights reserved.

Translation and Interpretation  |  Traducción e Interpretación  |  |  अनुवादन तथा व्याख्या  |  口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad  |  Письмовий і усний переклад  |  Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas  | Biên Dịch và Thông Dịch: 503-823-7740