Dịch vụ Môi trường yêu cầu công chúng nhận xét về những thay đổi được đề xuất đối với các quy tắc hành chính đối với phí sử dụng, phát triển và phí kết nối

Thông Báo Công Khai
Dịch vụ Môi trường đang đề xuất thay đổi nhiều quy tắc hành chính liên quan đến phí người dùng, phát triển và kết nối. Thời gian lấy ý kiến công chúng được mở từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024.
Được phát hành
Trong bài viết này

Tại sao chúng tôi đề xuất những thay đổi này?

Các tiện ích như Dịch vụ Môi trường thường xuyên xem xét cấu trúc giá của họ. Sự xem xét lại này là rất tốt đặc biệt đối với công nghiệp làm về tiện ích và được gọi là “rate studies” (Giá Học). Giá học về chi phí và tốn kém rồi so sánh nó với các dịch vụ khác. Mục đích của giá học này là để chắc chắn rằng giá chi trả hợp lý so với chi phí dịch vụ mà khách hàng phải trả.

 Trong năm 2023, Dịch vụ Môi trường đã hoàn tất Giá học này. Giá học này cho thấy ra những thay đổi mà Dịch vụ Môi trường cần áp dụng. Các thay đổi sẽ hỗ trợ nhiều người với thu nhập thấp và các doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy sự phát triển những căn hộ nhỏ, dễ mua hơn đồng thời loại bỏ gánh nặng về hoá đơn cho khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm về sự tăng giá hàng năm của chúng tôi, vào trang Environmental Services' 2023-24 Rate Study Process (Quá trình Giá học của Dịch vụ Môi trường 2023-2024).

Để thực hiện những thay đổi về tỷ giá này, Hội đồng Thành phố Portland đã thông qua Ordinance No. 191537 (Pháp lệnh số 191537) ngày 06/12/2023. Những thay đổi đối với Portland City Code (PCC) Chapter 17.36 (Bộ luật Thành phố Portland (PCC) Chương 17.36) được nêu dưới đây là cần thiết để cập nhật phí dịch vụ của Dịch vụ Môi trường và thực hành tính phí phù hợp với các khuyến nghị của nghiên cứu tỷ lệ đã hoàn thành và Sắc lệnh số 191537. 


Chúng tôi đang đề xuất những thay đổi gì?

Phù hợp với Sắc lệnh số 191537, nhân viên Dịch vụ Môi trường đã hoàn thành cập nhật các quy định hành chính hiện hành liên quan đến giá và phí hệ thống thoát nước để điều chỉnh các chính sách thực thi và tiêu chí ra quyết định với những thay đổi bộ luật được thông qua gần đây đối với Chương 17.36 của PCC. Ngoài các cập nhật quy tắc được đề xuất, Dịch vụ Môi trường sẽ bãi bỏ hai quy tắc hành chính liên quan đến chương trình kết nối hệ thống thoát nước bắt buộc và các khoản phí liên quan đến đường dây và chi nhánh.

Các quy tắc hành chính hiện tại đang được cập nhật được liệt kê dưới đây và được nhóm thành ba loại tổng quát: phí sử dụng, phí phát triển và phí đấu nối hệ thống thoát nước. Các đường link được cung cấp sẽ đưa bạn đến các quy tắc hành chính hiện có chứ không phải các quy tắc được đề xuất.

Phí người dùng:

Phí phát triển:

Phí đấu nối cống:


Thời gian bình luận đã kết thúc

Dịch vụ Môi trường sẽ tiếp nhận ý kiến của công chúng về các sửa đổi quy tắc được đề xuất từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024.


Tổng quan về những thay đổi

Dưới đây là tổng quan về các thay đổi đối với từng quy tắc hành chính được nhóm theo phí người dùng, phí phát triển và phí kết nối cống.

Phí người dùng

Quy tắc hành chính ENB-4.09, Phí sử dụng hệ thống thoát nước

Phí sử dụng hệ thống thoát nước vệ sinh và quản lý nước mưa áp dụng cho tất cả những người nộp phí xả vào hệ thống thoát nước vệ sinh hoặc hệ thống thoát nước kết hợp hoặc nhận được lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dịch vụ quản lý nước mưa của Thành phố. Quy tắc hành chính ENB-4.18 mô tả cách cơ quan tính toán phí sử dụng dịch vụ quản lý nước mưa và vệ sinh.

Những thay đổi chính đối với ENB-4.09 được tóm tắt dưới đây:

 • Phí sử dụng dịch vụ quản lý nước mưa sẽ dựa trên stormwater billable area (SBA) (khu vực tính phí nước mưa (SBA)) và equivalent service unit (ESU) (đơn vị dịch vụ tương đương (ESU)) của cơ sở kinh doanh. Những thay đổi này thay thế các chính sách hiện tại bao gồm off-site và on-site. Các thành phần tính phí (“off-site” và “on-site”).
 • Phí sử dụng quản lý nước mưa đối với việc phát triển các đơn vị nhà ở đơn lẻ sẽ được đánh giá theo cấu trúc phân cấp dựa trên số lượng SBA. Thay đổi này thay thế các chính sách hiện tại tính phí như nhau cho tất cả các dự án phát triển căn hộ đơn lẻ bất kể quy mô căn hộ.
 • Những thay đổi về phí sử dụng hệ thống thoát nước vệ sinh cập nhật mức sử dụng trung bình tối thiểu cho người dùng dân cư.
 • Các tiêu đề của phần đã được cập nhật và các chính sách đã được hợp nhất và nhóm lại theo chủ đề liên quan nhằm mục đích cải thiện khả năng đọc, khả năng dự đoán của khách hàng và tính dễ sử dụng nói chung.
 • Lưu ý: Khách hàng có công trình trên mặt nước sẽ tiếp tục không bị tính phí dịch vụ nước mưa cho phần tài sản nằm trên mặt nước của họ.

Quy tắc hành chính ENB-4.16, Clean River Rewards Chương trình giảm giá nước mưa

Chương trình Clean River Rewards giảm giá nước mưa mang lại cơ hội cho người trả giá giảm phí sử dụng quản lý.

Những thay đổi chính đối với ENB-4.16 được tóm tắt dưới đây:

 • Các bản cập nhật điều chỉnh tính đủ điều kiện của Clean River Rewards để việc đáp ứng các yêu cầu Stormwater Management Manual (Sổ tay quản lý nước mưa) được kết nối trực tiếp với việc đủ điều kiện được giảm giá.
  • Trước đây, các địa điểm quản lý nước mưa với các cơ sở được cấp phép cho phép xả một số nước ra ngoài địa điểm sẽ không đủ điều kiện nhận Clean River Rewards giảm giá hoàn toàn. Giờ đây, phù hợp với Cẩm nang Quản lý Nước mưa, các cơ sở được cấp phép cho phép xả một số chất thải ra bên ngoài địa điểm sẽ được tính vào toàn bộ khoản giảm giá của Phần thưởng Sông Sạch.
  • Các địa điểm xả nước mưa trực tiếp ra Sông Willamette phải lắp đặt hệ thống xử lý chất lượng nước để đủ điều kiện được Clean River Rewards.
 • Các bản cập nhật loại bỏ các rào cản đối với việc tham gia chương trình đối với những người nộp thuế có số dư chưa thanh toán trên tài khoản nước, cống rãnh, nước mưa bằng cách cho phép họ đăng ký Chương trình giảm giá Clean River Rewards.
 • Các cập nhật tăng số lượng chiết khấu được phân bổ cho cây từ 3% trên tổng chiết khấu lên 9%. Những thay đổi bổ sung bao gồm khả năng tính toán chiết khấu của cây bằng cách sử dụng tán cây.

Quy tắc hành chính ENB-4.32, Chương trình đồng hồ con

ENB-4.32 quy định Chương trình đồng hồ phụ của Thành phố và thiết lập các tiêu chí ra quyết định của Dịch vụ Môi trường để đo lưu lượng vào và xả từ những người nộp thuế thương mại đủ điều kiện để tính phí dịch vụ quản lý nước mưa và nước thải.

Những thay đổi chính đối với ENB-4.32 được tóm tắt dưới đây:

 • Các cập nhật nhỏ đã được thực hiện để kết hợp ngôn ngữ bị xóa khỏi PCC Chương 17.36.
 • Các thay đổi khác cập nhật trích dẫn PCC Chương 17.36.

Phí phát triển

Quy tắc hành chính ENB-4.05, Phí phát triển hệ thống nước mưa và vệ sinh

Tất cả các dự án phát triển tạo ra nhu cầu mới hoặc gia tăng về hệ thống thoát nước và cống rãnh công cộng đều phải chịu phí phát triển hệ thống nước mưa và vệ sinh (SDC) một lần. Quy tắc này mô tả các tiêu chí và phương tiện ra quyết định mà Dịch vụ Môi trường sử dụng để tính toán SDC vệ sinh và nước mưa.

Những thay đổi chính đối với ENB-4.05 được tóm tắt dưới đây:

 • Tính toán SDC cho cả vệ sinh và bão đã được đơn giản hóa.
 • Các bản cập nhật cho SDC vệ sinh loại bỏ việc sử dụng đơn vị ở tương đương (EDU) làm yếu tố tính phí và thay vào đó sử dụng đơn vị cố định thoát nước (DFU), đây chủ yếu là chuyển đổi đơn vị. 
 • Các bản cập nhật cho SDC về nước mưa sẽ loại bỏ các thành phần số chuyến đi trung bình hàng ngày và chiều dài mặt tiền khỏi phí. Như đã đề xuất, SDC nước mưa chỉ dựa trên mức tăng thực của diện tích không thấm nước tại khu vực.
 • Đối với các dự án phát triển khu dân cư, các bản cập nhật sẽ loại bỏ mức giá cố định tính trên mỗi đơn vị nhà ở. Theo đề xuất, các dự án phát triển khu dân cư sẽ được tính phí theo số lượng DFU thực tế cho SDC vệ sinh và diện tích không thấm nước cho SDC thoát nước mưa.  Những thay đổi này sẽ dẫn đến sự phân tầng nhiều hơn trong phí SDC cho phát triển khu dân cư, với những ngôi nhà nhỏ hơn phải trả ít hơn và những ngôi nhà lớn hơn phải trả nhiều hơn.
 • Các cập nhật đối với tín dụng SDC bao gồm ghi có một tài sản cho các khoản đóng góp SDC trước đó dựa trên các kết nối DFU tồn tại từ trước và khu vực không thấm nước bị loại bỏ khỏi tài sản khi tài sản đó bị thay đổi hoặc tái phát triển. Thay đổi này thay thế các chính sách hiện hành về cấp tín dụng EDU cho SDC vệ sinh và loại bỏ ngôn ngữ lỗi thời liên quan đến tín dụng SDC nước mưa cho các tài sản và cơ sở ven sông được thiết kế để ngăn chặn sự kiện bão 100 năm.
 • Những thay đổi khác được thực hiện trong toàn bộ quy tắc bao gồm việc thêm hoặc xóa văn bản để cải thiện sự rõ ràng về các phương pháp triển khai hiện tại và làm cho thuật ngữ trở nên nhất quán.

Phí kết nối

BÃI BỎ-Quy tắc hành chính ENB-4.18, Chương trình kết nối cống thoát nước bắt buộc

Các quy tắc này được tạo ra để hỗ trợ việc triển khai Mid-Multnomah County Sewer Plan(MCSP) (kế hoạch mở rộng cống thoát nước cho Quận Mid-Multnomah)bằng cách thiết lập các tiêu chí được sử dụng để bắt buộc và thực thi việc đấu nối vào hệ thống thoát nước vệ sinh công cộng. MCSP được phát triển để quy định việc loại bỏ các bể chứa thông qua hệ thống thoát nước công cộng ở một số khu vực nhất định của Thành phố. Nhận thấy rằng MCSP đã được hoàn thành và chương trình kết nối cống bắt buộc đã hoàn thành các mục tiêu chính của nó, Quy tắc hành chính ENB-4.18 này dự kiến sẽ bị bãi bỏ.

Không có thay đổi nào được đề xuất vì quy tắc này được lên kế hoạch bãi bỏ.

BÃI BỎ - Quy tắc hành chính ENB-4.06, Phí kết nối chi nhánh và đường thoát nước vệ sinh

Các quy tắc này hỗ trợ Quy tắc hành chính ENB-4.18 bằng cách thiết lập các tiêu chí của Dịch vụ Môi trường để tính phí kết nối nhánh và đường ống thoát nước vệ sinh. Phù hợp với các bản cập nhật của Chương 17.36 của PCC, trong đó đã bãi bỏ các khoản phí chi nhánh và đường cống thoát nước vệ sinh cũng như quyết định bãi bỏ ENB-4.18, Quy tắc Hành chính ENB-4.06 được đề xuất bãi bỏ.

Không có thay đổi nào được đề xuất vì quy tắc này được lên kế hoạch bãi bỏ.

Quy tắc hành chính ENB-4.28, Chương trình hỗ trợ tài chính

Quy tắc này mô tả các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho chủ sở hữu tài sản đủ điều kiện để hỗ trợ kết nối hệ thống thoát nước cần thiết và ngăn chặn tình trạng gián đoạn dịch vụ. 

Những thay đổi chính đối với ENB-4.28 được tóm tắt dưới đây:

 • Các bản cập nhật cho quy tắc này tập trung vào việc xóa các tuyên bố về khả năng áp dụng theo chương trình cụ thể liên quan đến ENB-4.18, Chương trình kết nối cống bắt buộc và ENB-4.27, Chương trình thoát nước không phù hợp.
 • Những thay đổi bổ sung đối với quy tắc này đã loại bỏ các tham chiếu cụ thể đến phí đường ống, nhánh và hệ thống thoát nước không phù hợp.

Quy tắc hành chính ENB-4.17, Giấy phép kết nối cống và sửa chữa bên cạnh

ENB-4.17 mô tả các yêu cầu cấp phép của Dịch vụ Môi trường để thực hiện công việc trên lộ giới công cộng hoặc các khu vực thoát nước công cộng liên quan đến các kết nối bên cống mới (giấy phép UC) và sửa chữa các bên cống thoát nước hiện có (giấy phép UR).

Những thay đổi chính đối với ENB-4.17 được tóm tắt dưới đây:

 • Các bản cập nhật sẽ xóa các tham chiếu đến phí dòng, chi nhánh và chuyển đổi.
 • Những thay đổi khác được thực hiện trong toàn bộ quy tắc bao gồm việc thêm hoặc xóa văn bản để cải thiện sự rõ ràng về các phương pháp triển khai hiện tại và làm cho thuật ngữ trở nên nhất quán.

Quy tắc hành chính ENB-4.27, Chương trình chuyển đổi hệ thống thoát nước không phù hợp

ENB-4.27 mô tả các chính sách và tiêu chí ra quyết định được sử dụng khi Dịch vụ Môi trường yêu cầu chủ sở hữu tài sản chuyển đổi hệ thống thoát nước tư nhân không phù hợp. Quy tắc này cũng thiết lập các tiêu chí được sử dụng để tính phí chuyển đổi hệ thống thoát nước không phù hợp.

Những thay đổi chính đối với ENB-4.27 được tóm tắt dưới đây:

 • Tiêu chí ra quyết định để tính phí chuyển đổi hệ thống thoát nước đã được loại bỏ phù hợp với các bản cập nhật của PCC Chương 17.36.
 • Các bản cập nhật cải thiện tính rõ ràng bằng cách cung cấp thông tin cụ thể hơn về khả năng áp dụng của quy tắc.
 • Những thay đổi khác được thực hiện trong suốt quy tắc bao gồm việc bổ sung hoặc xóa văn bản để cải thiện sự rõ ràng về các phương pháp triển khai hiện tại và làm cho thuật ngữ trở nên nhất quán. 

Tiếp xúc

Manuals, Code and Rule Team

Environmental Services