Lũ lụt ở Portland

Chương Trình
Portland nằm ở bên sông Columbia và Williamette cùng với nhiều đường thủy khác trong phạm vi thành phố nghĩa là lũ lụt có khả năng xảy ra. Tìm hiểu cách chuẩn bị, chỗ nào là vị trí thấp ở Portland, thành phố đang làm gì để phòng chống lũ.
Photo shows a neighborhood street and a mailbox surrounded by water.

Liên hệ

Tiếp xúc

Vẽ lại bản đồ khu vực lũ

floodinfo@portlandoregon.govDành cho các câu hỏi liên quan đến việc lập lại bản đồ vùng lũ và bảo hiểm

Xây dựng và phát triển ở vùng đồng bằng ngập lũ

Cục Dịch vụ Phát triển (Bureau of Development Services)
phone number503-823-7300Dành cho các câu hỏi liên quan đến phân vùng, quy định và quy tắc xây dựng giới hạn địa điểm và cách thức phát triển có thể xảy ra ở vùng đồng bằng ngập lũ hoặc khu vực tự nhiên