Khiếu nại Đánh giá Sử dụng Đất, Chi phí Khiếu nại Đánh giá Sử dụng Đất và Miễn Lệ phí Khiếu nại

Dịch vụ
Quý vị có thể khiếu nại một quyết định đánh giá sử dụng đất. Nhận thông tin về quy trình khiếu nại, bao gồm cả lệ phí. Nhận các biểu mẫu để nộp hồ sơ khiếu nại quyết định đánh giá sử dụng đất, tìm hiểu khi nào quý vị có thể nộp hồ sơ khiếu nại, chi phí bao nhiêu và gửi khiếu nại của quý vị ở đâu. Nộ
Trên trang này

Thủ tục khiếu nại, lệ phí khiếu nại và cơ quan sử lý phụ thuộc vào loại thủ tục của quyết định đánh giá sử dụng đất bị khiếu nại. Tất cả các khiếu nại địa phương được xử lý trong một phiên xét xử công khai cho công chúng. Xem lại Chương 33.720 Chỉ định các Cơ quan Đánh giá (Assignment of Review Bodies), chương về các cơ quan đánh giá của Quy tắc Phân vùng Portland (Portland Zoning Code) bao gồm các khiếu nại trên trang web liên quan.

Gửi khiếu nại của quý vị ở đâu

Biểu mẫu khiếu nại đã điền đầy đủ thông tin phải được gửi qua email đến LandUseIntake@portlandoregon.gov và cho nhân viên quy hoạch được liệt kê trong quyết định. Nếu quý vị không có e-mail, vui lòng gọi điện cho nhân viên quy hoạch được liệt kê trong quyết định về việc gửi hồ sơ khiếu nại.

Nộp hồ sơ Khiếu nại Quyết định Loại I và Loại IV, Khiếu nại Quyết định Sửa đổi Bản đồ Quy hoạch Toàn diện Loại III và Khiếu nại Quyết định Ngoại lệ của Mục tiêu Quy hoạch Toàn tiểu bang Loại III

  • Ngoài những điều khác, người nộp đơn tại Hội đồng Khiếu nại về Sử dụng Đất Oregon (Oregon Land Use Board of Appeals - LUBA) trước đó đã phải gửi chứng thực bằng văn bản trong thời gian nhận xét cho đánh giá sử dụng đất đó.
  • Hồ sơ khiếu nại phải được gửi cho LUBA trong vòng 21 ngày kể từ ngày ra quyết định
  • Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với LUBA theo số (503) 373-1265.

Nộp hồ sơ Khiếu nại Quyết định Loại II và Loại IIx

Quyết định có thể bị khiếu nại bởi người nộp đơn, chủ sở hữu và những người có quyền thông báo, và bất kỳ người nào bị ảnh hưởng bất lợi hoặc bị thiệt hại bởi quyết định đó. Khiếu nại phải được gửi cho Giám đốc Dịch vụ Phát triển (Director of Development Services) trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo về quyết định được gửi qua đường bưu điện.

Khiếu nại phải được gửi trên biểu mẫu khiếu nại: 

Tải xuống tệp PDF Biểu mẫu Khiếu nại Quyết định Loại II và IIx 

Lệ phí khiếu nại là $250. Không tính phí khiếu nại đối với các tổ chức được công nhận như được liệt kê bởi Văn phòng Kết nối Khu dân cư (Office of Neighborhood Involvement). Xem Chương 33.750, Lệ phí, Mục 33.750.050 trên trang web liên quan.

Nếu đánh giá sử dụng đất đó là một sự điều chỉnh thì khiếu nại sẽ do Ủy ban Điều chỉnh (Adjustment Committee) xử lý. Các đánh giá thiết kế được Ủy ban Thiết kế (Design Commission) xử lý. Các đánh giá lịch sử được Uỷ ban Địa danh Lịch sử (Historic Landmarks) xử lý. Tất cả các khiếu nại khác đều được Viên chức Xét xử (Hearings Officer) xử lý. Xem lại Chương 33.730, Thủ tục Bán Tư pháp (Quasi-Judicial Procedures) trên trang web liên quan để biết thông tin về quy trình.

Nộp hồ sơ Khiếu nại Quyết định Loại III

(Ngoại trừ Các Sửa đổi Bản đồ Quy hoạch Toàn diện và Các Ngoại lệ về Mục tiêu Quy hoạch Toàn tiểu bang)

Quyết định có thể bị khiếu nại bởi người nộp đơn, chủ sở hữu và những người đã chứng thực bằng lời nói hoặc bằng văn bản tại phiên xét xử, miễn là lời chứng thực đó hướng đến một tiêu chí phê duyệt cụ thể. Hồ sơ khiếu nại phải được gửi cho Giám đốc Dịch vụ Phát triển (Director of Development Services) trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo về quyết định được gửi qua đường bưu điện.

Khiếu nại phải được gửi trên biểu mẫu khiếu nại:

Tải xuống tệp PDF Biểu mẫu Khiếu nại Quyết định Loại III 

Lệ phí khiếu nại là một nửa của tổng lệ phí nộp hồ sơ cho đánh giá sử dụng đất ban đầu. Xem bên dưới để biết thông tin về miễn lệ phí cho các tổ chức được công nhận. Phí khiếu nại có thể được miễn cho một tổ chức được công nhận trong một số trường hợp nhất định. Xem lại các trang liên quan của Chương 33.750, Mục Lệ phí 33.750.050. Một tổ chức được công nhận là tổ chức được liệt kê bởi Văn phòng Kết nối Khu dân cư (Office of Neighborhood Involvement).

Hội đồng Thành phố sẽ xử lý khiếu nại.

Miễn Lệ phí đối với các Khiếu nại Loại III của các Tổ chức được Công nhận

Lệ phí khiếu nại có thể được miễn cho một tổ chức được công nhận trong một số trường hợp nhất định (xem trang web liên quan của Mục 33.750.050). Một tổ chức được công nhận là tổ chức được liệt kê bởi Văn phòng Kết nối Khu dân cư (Office of Neighborhood Involvement). 

Bởi vì Thành phố hiểu rằng các thời hạn cho việc khiếu nại là ngắn, nên yêu cầu miễn lệ phí và khiếu nại có thể được gửi cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu yêu cầu miễn lệ phí bị từ chối, khiếu nại có thể không hợp lệ vì đã qua thời hạn và lệ phí không đi kèm với khiếu nại.

Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu miễn lệ phí, Giám đốc Dịch vụ Phát triển, hoặc người đại diện của bà ấy/ông ấy, sẽ thông báo cho người liên hệ của tổ chức về việc liệu yêu cầu miễn lệ phí có được chấp thuận hay không hoặc nếu cần thêm thông tin để đưa ra quyết định về yêu cầu miễn lệ phí. Quyết định về việc miễn lệ phí khiếu nại của Giám đốc là quyết định cuối cùng. Yêu cầu miễn lệ phí phải được gửi trên biểu mẫu miễn lệ phí:

Tải xuống tệp PDF Yêu cầu Miễn Lệ phí Khiếu nại Quyết định Loại III Dành cho các Tổ chức

Vẫn cần sự trợ giúp? Đặt lịch hẹn 15 phút

Nếu quý vị có thắc mắc sau khi xem thông tin trên trang này, vui lòng đặt lịch cho cuộc hẹn miễn phí kéo dài 15 phút với một nhân viên quy hoạch của thành phố.