Lịch trình Kiểm tra Khu dân cư Hôm nay

Thông tin
Inspector reading a residential inspection record card
Tìm lịch kiểm tra hôm nay. Nhận thông tin về các cuộc kiểm tra khu dân cư theo lịch trình hôm nay. Tìm hiểu thêm về việc kiểm tra nhà được lên lịch cho hôm nay và liên hệ với các thanh tra viên khu dân cư.
Trên trang này

Quy trình kiểm tra khu dân cư hiện tại đối với những ngôi nhà đang có người ở   

Do COVID-19, thanh tra viên sẽ không đi vào bên trong các ngôi nhà đang có người ở để kiểm tra. Chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng video về những ngôi nhà đang có người ở bằng FaceTime, Google Duo hoặc Skype. Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho việc kiểm tra bằng video. Sau đó, đặt một cuộc hẹn kiểm tra trực tuyến hoặc qua điện thoại. 


Lịch kiểm tra khu dân cư hôm nay 

Khách hàng có thể tìm thấy các giờ Kiểm tra Khu dân cư  cho ngày làm việc hiện tại trực tuyến, hàng ngày sau 8:00 sáng. Sử dụng trang web Tìm kiếm Giấy phép (Permit Search) trên Bản đồ Portland (Portland Maps) sau 8 giờ sáng để xem các giờ kiểm tra được lên lịch cho hôm nay. Tìm kiếm theo số IVR là tốt nhất.


Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem video sau. 


Liên hệ với thanh tra viên về việc kiểm tra khu dân cư

Nếu quý vị có thắc mắc trước hoặc sau cuộc kiểm tra của mình, quý vị có thể nói chuyện với một thanh tra viên.


Tìm hiểu thêm về quy trình cấp giấy phép và quy trình kiểm tra

Tìm hiểu thêm về:

Kiểm tra, COVID-19 và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng  

Để bảo vệ sức khỏe của thanh tra viên, nhà thầu, người cư trú và ngành xây dựng nói chung: 

  • Các thanh tra viên có thể từ chối hoặc ngừng kiểm tra nếu họ thấy địa điểm làm việc không tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra COVID-19.
  • Các yêu cầu bao gồm duy trì khoảng cách vật lý ít nhất sáu feet  giữa mọi người. Và, đeo dụng cụ che mặt khi tiếp xúc với người khác.
  • Vui lòng giúp đảm bảo BDS có thể tiếp tục thực hiện kiểm tra các dự án của quý vị đúng thời hạn. Thực hiện theo  hướng dẫn về sức khoẻ cộng đồng được áp dụng cho địa điểm làm việc của quý vị.
     

Nhận thông tin về hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra COVID-19 từ Cơ quan Y tế Oregon.