Chương trình Đánh giá Giảm Khoản Tài sản Thế chấp ​

Dịch vụ
Những chủ sở hữu bất động sản tại Thành phố Portland mà có các tài sản của họ bị thế chấp do vi phạm thực thi quy tắc có thể yêu cầu xem xét giảm khoản tài sản thế chấp. Tìm hiểu xem quý vị có thể được giảm cân số tài sản thế chấp hay không. Tìm hiểu làm cách nào để xin giảm khoản tài sản thế chấp.
Trên trang này

Chương trình xem xét giảm khoản tài sản thế chấp áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu bất động sản đã bị cơ quan Dịch vụ Phát triển (Development Services) áp dụng các khoản tài sản thế chấp thực thi các quy tắc đối với các bất động sản của họ do vi phạm quy tắc. Điều này bao gồm các vi phạm quy tắc như xây dựng, nhà ở, mối gây phiền hà, phân vùng, biển báo và các vi phạm khác. Chương trình này cho phép có thể giảm cân số tài sản thế chấp chocác trường hợp thực thi đã đóng. 

Quy tắc thực thi thế chấp tài sản 

 • Tài sản thế chấp là kết quả của một khoản phí hoặc khoản phạt gắn liền với một bất động sản không tuân thủ quy tắc xây dựng, bảo trì bất động sản và/hoặc phân vùng của Thành phố Portland. 

 • Chủ sở hữu bất động sản nhận được nhiều thông báo, hạn chót và các lựa chọn miễn trừ trước khi một khoản tài sản thế chấp được đánh giá. 

 • Nếu một bất động sản có khoản tài sản thế chấp thì có thể khó bán, tái cấp vốn hoặc vay mượn đối với tài sản đó. 

 • Các khoản tài sản thế chấp không hết hạn, chúng có thể vẫn là rào cản đối với quyền sở hữu của bất động sản trong nhiều năm, tích lũy các hình phạt bổ sung, phí thanh toán và lãi suất nếu chủ sở hữu bất động sản không giải quyết. 

 • Sau khi các khoản tài sản thế chấp được thanh toán đầy đủ, khoản tài sản thế chấp được đáp ứng và được xóa khỏi Sổ ghi án Tài sản Thế chấp của Thành phố (City Lien Docket). 

 • Nếu một khoản thế chấp không được thanh toán trong vòng 365 ngày kể từ ngày đánh giá, nó được đưa vào danh sách tiền tịch thu tài sản để thế nợ của Thành phố Portland. 

Vui lòng lưu ý: 

 • Các khoản phí cố định không được giảm. Những khoản này bao gồm phí hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu, chi phí phá dỡ, phí xét xử vi phạm quy tắc và các phí cho các Báo cáo Quyền sở hữu và phí của Văn phòng Kiểm toán viên. 

 • Có thể mất vài tuần để hoàn thành việc xem xét khoản tài sản thế chấp. 

 • Thư đồng ý giảm khoản tài sản thế chấp được gửi qua đường bưu điện sau khi việc xem xét được hoàn tất. 

 • Có các kế hoạch thanh toán lên đến năm năm cho các chủ sở hữu bất động sản nếu họ không thể thanh toán đầy đủ khoản tài sản thế chấp.

Yêu cầu xem xét giảm khoản tài sản thế chấp trực tuyến 

Nếu quý vị có (các) khoản tài sản thế chấp đối với bất động sản có (các) trường hợp thực thi đã được đóng lại, quý vị có thể yêu cầu xem xét lại việc giảm khoản tài sản thế chấp.  

Quý vị có thể yêu cầu xem xét giảm khoản tài sản thế chấp trực tuyến, qua email hoặc qua điện thoại:  

Trong yêu cầu của quý vị: 

 • Giải thích bất kỳ lý do hoặc hoàn cảnh nào mà BDS nên xem xét để có thể giảm khoản tài sản thế chấp. 

 • Bao gồm các tài liệu như (các) tờ khai thuế năm ngoái nếu quý vị đủ điều kiện cho thu nhập thấp. 

 • Bao gồm biên lai của nhà thầu cho thấy (các) ngày hoàn thành công việc hoặc các thông tin khác mà có thể giúp đưa ra quyết định. 

Vui lòng không yêu cầu giảm khoản tài sản thế chấp nhiều lần vì điều này làm chậm thời gian phản hồi của chúng tôi.  

Các quy tắc và chính sách của thành phố liên quan đến việc xem xét giảm khoản tài sản thế chấp 

Truy cập trang web của Kiểm toán Thành phố để biết thêm quy tắc hành chính hoàn chỉnh về quy trình xem xét hồ sơ giảm khoản tài sản thế chấp