Báo cáo Vi phạm Quy tắc và Kiểm tra Trạng thái của Báo cáo Vi phạm Quy tắc

Dịch vụ
Báo cáo các vi phạm quy tắc như công trình xây dựng không có giấy phép, nhà trống cơ sở kinh doanh không phép hoặc phương tiện người khuyết tật đỗ tại tài sản tư nhân. Nộp đơn khiếu nại về sự nguy hiểm hoặc phiền toái trong việc bảo trì tài sản vi phạm quy hoạch. Kiểm tra trạng thái của bản báo cáo.

Báo cáo vi phạm quy tắc trực tuyến hoặc kiểm tra trạng thái của báo cáo 

Để bắt đầu với báo cáo của quý vị, hãy chọn liên kết để báo cáo vi phạm dưới đây. 

Thông tin của quý vị được bảo mật và sẽ không được công khai.  

Báo cáo một sự vi phạm 

Xem Bản đồ Portland để tìm thông tin về tiến trình của mỗi trường hợp. Trang web Bản đồ Portland có tất cả thông tin Thành phố liên quan đến vi phạm được báo cáo. 

Kiểm tra vi phạm được báo cáo 

Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra trang Báo cáo trang Vi phạm Quy tắc có liên quan

Gọi để thông báo vi phạm 

Để báo cáo vi phạm qua điện thoại hoặc để kiểm tra trạng thái của báo cáo qua điện thoại, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp về Tài sản và Tuân thủ. Để nhận danh sách các số điện thoại của Thành phố để gọi, vui lòng kiểm tra trang Báo cáo Vi phạm Quy tắc liên quan. Quý vị cũng có thể xem lại Mức Phí Thực thi và Phí Phạt.  

Tải xuống tệp PDFĐơn xin Miễn Lệ phí Thực thi Quy tắc

Tải xuống tệp PDFCách Gửi Khiếu nại đến Chương trình Thực thi BDS- Duy trì Sự an toàn và Khả năng Sống của Portland