Cập Nhật Kiểm Toán: Quy trình mới phản ánh những bài học kinh nghiệm rút ra từ các khoản tài trợ do đại dịch

Bài Báo
Audit Update Image - Photo of Willamette River and Downtown Portland Skyline
Đây là theo dõi sau một-năm cho báo cáo 2021 của chúng tôi, “Tài Trợ Khẩn Cấp Prosper Portlands: Các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình.”
Được phát hành
Trong bài viết này

Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Relief Fund) của Prosper Portland đã cung cấp một cứu cánh trong những ngày đầu của đại dịch. Cuộc kiểm toán của chúng tôi cho thấy các nhân viên đã chuyển thành công ngân khoản cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhưng tính toàn vẹn của chương trình được thay đổi ngắn nhưng vội vàng.


Một đề xuất đã được triển khai

Icon of a white check mark on a blue background.
  • Quy trình mới phản ánh những bài học kinh nghiệm.
    Chúng tôi đề xuất rằng Prosper Portland sử dụng các bài học kinh nghiệm từ chương trình tài trợ khẩn cấp để tạo ra các quy trình đảm bảo nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn của chương trình khi thực hiện các chương trình tài trợ. Prosper đã thông qua một quy trình mới quản lý chương trình tài trợ bao gồm việc giám đốc phê duyệt các hướng dẫn chương trình và những sự lệch hướng từ các hướng dẫn. Quy trình cũng yêu cầu phân tích định kỳ về nhân khẩu học của những người nhận tài trợ để đảm bảo đáp ứng mục đích của sự tặng thưởng.

Xem báo cáo gốc năm 2021 và các đề xuất

Visit our online dashboard to track the status of recommendations from other reports

Liên hệ
Elizabeth Pape