Các công viên giải quyết một phần chi tiêu lãng phí

Bài Báo
A text banner that says, "Fraud Hotline Follow-Up"
Đây là cuộc điều tra tiếp theo của cuộc điều tra đường dây nóng năm 2020 của chúng tôi phát hiện ra chi tiêu lãng phí trong Chương Trình Kiểm Lâm Viên.
Được phát hành
Trong bài viết này

Một cuộc điều tra về Đường Dây Nóng cho Gian Lận đã tìm thấy bằng chứng về sự lãng phí theo lời báo về chi tiêu trong Chương Trình Kiểm Lâm Viên.

Cuộc điều tra cho thấy nhân viên của Kiểm Lâm Viên đã chi $6,605 để mua thực phẩm không tuân theo chính sách thẻ mua sắm. Một người quản lý cũng đã sử dụng quỹ của Thành Phố để mua một chiếc mũ với giá $113 không phải là một bộ phận của đồng phục kiểm lâm. Chúng tôi đã chuyển các phát hiện và khuyến nghị tới Sở Công Viên.

Sở đã bắt đầu một cuộc điều tra về hành vi của nhân viên. Sở cũng tăng cường giám sát, theo dõi và đào tạo việc mua hàng. Sở đã không đồng ý thực hiện tất cả các khía cạnh của các khuyến nghị và không thực hiện bất kỳ thay đổi về thủ tục nào sau khi báo cáo được phát hành.


Các khuyến nghị được thực hiện một phần

An image of three white puzzle pieces forming a square with one puzzle piece missing on a blue background.
  • Chúng tôi đề nghị Sở Công Viên điều tra các vấn đề đãđược xác định trong cuộc điều tra của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có vi phạm thẻ mua sắm bổ sung hay không.


Phòng Nhân Sự đã điều tra việc chi tiêu mà không tuân thủ của các nhân viên trong báo cáo. Sở Công Viên đã không điều tra thêm để xác định xem các nhân viên khác có mua hàng mà không tuân thủ bằng thẻ tín dụng Thành Phố của họ hay không. 

  • Chúng tôi khuyến nghị Sở thực hiện giám sát, đào tạo và theo dõi thẻ mua sắm tốt hơn.

Sở Công Viên đã xác định việc mua thực phẩm trong vòng thành phố là một lĩnh vực cần được xem xét bổ sung trước khi gửi đến Đường Dây Nóng cho Gian Lận vào năm 2020. Vào tháng 11 năm 2018, Sở Công Viên đã thông qua các thủ tục mới cho chi tiêu bằng thẻ mua sắm phản ánh chính sách thẻ mua sắm trên Toàn Thành Phố. Sở đã cho chúng tôi biết họ nhắc nhở theo định kỳ các giám sát và các quản lý về các quy tắc cho thực phẩm không thuộc du lịch công tác trên Toàn Thành Phố và yêu cầu nhân viên nộp bằng chứng cho phê duyệt trước và tài liệu hỗ trợ.

Tuy nhiên, Sở đã không chỉ ra việc mua thực phẩm trong báo cáo hàng quý cho Giám Đốc Sở Công Viên hoặc tổ chức đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho những người có thẻ mua sắm.

View the hotline tip report and recommendations summary


Về Đường Dây Nóng cho Gian Lận

Văn Phòng Kiểm Toán Thành Phố quản lý Đường Dây Nóng cho Gian Lận để mọi người có thể báo cáo một cách bảo mật và ẩn danh các nghi ngờ về gian lận, lãng phí và lạm dụng chức vụ liên quan đến chính quyền Thành Phố. Quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng trực tuyến tại www.PortlandFraudHotline.com hoặc bằng điện thoại tại 866-342-4148.

Nhóm Báo Cáo: Martha Prinz, Kiểm Toán Viên Hiệu Suất II