Các Khoản Tài Trợ Khẩn Cấp của Portland Thịnh Vượng (Prosper Portland): Các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình

Báo Cáo
A photograph of an individual wearing a protective face mask and hanging an open sign on a business store window or door.
Được phát hành

Quỹ Cứu Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ của Prosper Portland đã cung cấp một cứu cánh trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Nhưng trong quá trình gấp rút nhận ngân khoản cho các doanh nghiệp, một số biện pháp bảo vệ tài trợ thông thường đã bị bỏ qua.

Prosper đã thiết kế chương trình để cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho các doanh nghiệp và tránh sa thải nhân viên. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Châu Á Thái Bình Dương, Người Da Màu, và/hoặc các phụ nữ và các nhân viên. Những người nhận tài trợ rất đa dạng, với 89% tài trợ thuộc về người da màu. Năm mươi tám phần trăm thuộc về phụ nữ.

Nhiều tài trợ phát triển thịnh vượng hơn trao cho Người Da Màu

Nhân viên đã thiết kế một chương trình khẩn cấp để giải quyết các phương pháp hay nhất về tài trợ chính để lựa chọn, giám sát và đo lường các kết quả.

Nhưng các nhân viên cũng phải cân đối nhu cầu để ngân khoản nhanh chóng đến tay các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đối với việc tuân thủ cẩn thận các yêu cầu của chương trình. Điều này càng phức tạp hơn do năng lực hạn chế của các doanh nghiệp dễ bị tổn thương trong việc cung cấp các tài liệu cần thiết. Do đó, chương trình gặp sự cố với quy trình lựa chọn tài trợ, tài liệu, giám sát và báo cáo.

  • Quá trình lựa chọn không minh bạch và những người nộp đơn có điểm cao hơn không phải lúc nào cũng nhận được các tài trợ.

  • Nhân viên giải thích các tiêu chí về tính đủ điều kiện một cách hào phóng và trong một số trường hợp, trao các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp bên ngoài Portland.

  • Nhân viên đã không thiết kế một hệ thống để phát hiện việc xử dụng trái phép tiền của các ngân khoản cả khi các ví dụ về gian lận đã được tìm thấy trong một chương trình tương tự của liên bang.

  • Báo cáo kết quả không đáng tin cậy vì chỉ có 36% người nhận tài trợ báo cáo kết quả mặc dù đó là điều kiện để nhận được trợ cấp.

Cơ quan có thể xử dụng các bài học từ những vòng ban đầu này để củng cố hoạt động của mình trong các trường hợp khẩn cấp trong tương lai và đánh giá các kết quả. Chúng tôi khuyến nghị Prosper Portland tạo các thủ tục cho các chương trình tài trợ của Prosper trong tương lai để đảm bảo rằng nhân viên thực hiện các tiêu chuẩn chương trình đã được thông qua hoặc chính thức thay đổi chúng trước khi thực hiện.

Các nhà quản lý tại Prosper Portland đã đồng ý với khuyến nghị kiểm toán của chúng tôi


Cập Nhật Kiểm Toán: Quy trình mới phản ánh những bài học kinh nghiệm rút ra từ các khoản tài trợ do đại dịch