Lịch Trình Kiểm Toán cho Năm Tài Chính 2022-23

Thông tin
Photograph of calendar pages
Đây là những cuộc kiểm toán mà chúng tôi dự định sẽ bắt đầu hoặc hoàn thành trong năm tài chính sắp tới. Chúng có thể thay đổi và các đề mục mới có thể được thay thế hoặc thêm vào nếu có các vấn đề ưu tiên cao hơn xuất hiện trong năm.
Trên trang này

Từ Kiểm Toán Viên Mary Hull Caballero:

" Đây là lịch trình kiểm toán cuối cùng trong nhiệm kỳ là Kiểm Toán Viên Thành Phố của tôi. Nó duy trì nguyên tắc chỉ đạo của tôi để xác định các khu vực có rủi ro mà Thành Phố có thể không cung cấp các dịch vụ công cộng một cách hiệu quả, hữu hiệu và công bằng, đặc biệt là đối với những người lâu nay bị tổn hại bởi các lựa chọn quản lý và chính sách của chính phủ.

Các thành viên trong cộng đồng đã thông báo về các đề mục tôi đã chọn bằng cách chia sẻ quan điểm của họ về nơi Thành Phố có thể phục vụ người dân Portland tốt hơn. Tôi cũng đã ưu tiên các đề mục có khả năng gây ra các kết quả không đồng đều với hy vọng rằng việc đánh giá độc lập và các đề xuất cải tiến sẽ giúp Thành Phố giành được sự tin tưởng của các cộng đồng chưa được phục vụ trong quá khứ.   

Người kế nhiệm của tôi, Simone Rede, có thể thêm các đề mục khi nhiệm kỳ của cô ấy bắt đầu vào tháng Giêng hoặc nếu các vấn đề ưu tiên cao hơn xuất hiện trong năm. Văn Phòng Kiểm Toán sẽ cập nhật cho quý vị và các Giám Đốc Phòng Sở liên quan nếu điều đó xảy ra."

An Toàn Công Cộng

 • Đào tạo cho các giám sát viên của Sở Cảnh Sát cấp một
 • Quản lý khối lượng công việc tại Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ (đang tiến hành)

Vận Tải và các Tiện Ích

 • Quy trình phê duyệt ghi chú thanh toán tại Sở Giao Thông Vận Tải
 • Quản lý Vision Zero bởi Sở Giao Thông Vận Tải (đang tiến hành)

Phát Triển Cộng Đồng và Kinh Tế

 • Khả năng gánh nặng hành chính của Thành Phố hạn chế sự thành công của các đối tác phi lợi nhuận trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng quan trọng
 • Tiến bộ của thành phố trong việc đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và những cam kết liên quan
 • Những sự kiểm tra và thực thi Quy Tắc đối với các tài sản cho thuê bởi Sở Dịch Vụ Phát Triển
 • Văn Phòng Liên Đới về các Dịch Vụ Vô Gia Cư cho Portland và Quận Multnomah (đang tiến hành)
 • Các kết quả và việc thực hiện chính sách nhà ở bao hàm (đang tiến hành)

Các Công Viên, Hoạt Động Giải Trí, và Văn Hóa

 • Các Công Viên và Hoạt Động Giải Trí – Quản lý tài khóa (đang tiến hành)

Các Dịch Vụ Thành Phố Hổ Trợ

 • Công Nghệ Thông Tin Mua Sắm (đang tiến hành)

Hai chủ đề trong lịch trình kiểm toán hiện tại của chúng tôi sẽ không bắt đầu trong năm tài chính sắp tới vì nhân sự có sẵn bị hạn chế và các lĩnh vực rủi ro có ưu tiên cao hơn:

 • Phòng Nhân Sự
 • Lập kế hoạch giảm thiểu và ứng phó với cháy rừng

Các Báo Cáo Theo-Dõi

Chúng tôi cũng sẽ báo cáo về các hoạt động được nhận bởi các phòng sở để thực hiện các khuyến nghị đánh giá hiệu suất trong những năm trước, bao gồm cả theo dõi công việc về:

 • Xem Xét Giấy Phép Xây Dựng
 • Thành Phố Tuân Thủ ADA
 • Các Thực Hành Thu Nợ của Thành Phố
 • Thẻ Tín Dụng Thành Phố
 • Chuẩn Bị cho Quản Lý Khẩn Cấp
 • Các Dịch Vụ Nâng Cao cho các Khu Vực
 • Công Bằng Trong Hợp Đồng Xây Dựng
 • Hệ Thống Giải Trình của Sở Cứu Hỏa.
 • Điều Tra Tội Phạm Băng Đảng
 • Thực Thi Tuần Tra Băng Đảng
 • Thu Thập Thông Tin Tình Báo Của Cảnh Sát
 • Quỹ Năng Lượng Sạch Portland
 • Bảo Trì Cống Rãnh

Các Báo Cáo Đường Dây Nóng về Gian Lận

Đường Dây Nóng về Gian Lận cung cấp cho nhân viên Thành Phố và các thành viên cộng đồng một cách thức để báo cáo một cách bảo mật các hành vi bị nghi ngờ là gian lận, lãng phí, kém hiệu quả và lạm dụng chức vụ của hoặc chống lại Thành Phố. Ngoài các báo cáo điều tra khi các tin báo dẫn đến sự phát hiện, chúng tôi còn tạo báo cáo hàng năm và theo dõi các khuyến nghị từ những năm trước. Chúng tôi dự đoán các báo cáo của trạng thái đề xuất về:

 • Sử dụng sai các nguồn lực của chính phủ trong Sở Cứu Hỏa & Cứu Hộ

 • Rác thải trong nhà ở của các Cựu Chiến Binh bởi Văn Phòng Liên Đới cho các Dịch Vụ Vô Gia Cư

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Văn Phòng Kiểm Toán quản lý hợp đồng của Thành Phố với một công ty kế toán bên ngoài để đánh giá báo cáo tài chính của Portland. Các cuộc kiểm toán hàng năm này được yêu cầu bởi Ban Điều Lệ Thành Phố và Luật Ngân Sách Nhà Nước. Công việc được ký hợp đồng sẽ bao gồm năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu năm 2022.

Tiếp xúc

Audit Services Division

Send us your comments or questions