Yêu Cầu một Hồ Sơ Công Khai

Dịch vụ
Yêu cầu các hồ sơ cụ thể được duy trì trong văn phòng Thành Phố và xem các nguồn trực tuyến cho các hồ sơ để biết có thể đã có sẵn.

Kiểm tra xem các hồ sơ đã có sẵn trên mạng chưa

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Gửi yêu cầu cho hồ sơ công khai qua mạng

  1. Gửi yêu cầu cho hồ sơ công khai qua mạng thông qua Trung Tâm Hồ Sơ Công Cộng của Portland.
    Thành phố khuyến khích sử dụng hệ thống trực tuyến. Hệ thống được thiết kế để hợp lý hóa quy trình yêu cầu hồ sơ công khai, cung cấp các phản hồi nhanh hơn từ các văn phòng Thành Phố và đơn giản hóa việc quản lý những phản hồi đối với các yêu cầu liên quan đến nhiều phòng ban của Thành Phố.
     
  2. Hoặc, nếu bạn không thể gửi yêu cầu trực tuyến hoặc cần một sự thuận tiện, liên hệ với cá nhân được chỉ định đến phòng sở hoặc phòng ban có thể có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể yêu cầu được in và gửi bưu thư hoặc nộp trực tiếp một đơn yêu cầu hồ sơ công khai.

Các biểu phí có thể được áp dụng để đáp ứng yêu cầu hồ sơ của bạn. Xem biểu phí tiêu chuẩn của Thành Phố để biết thêm thông tin về biểu phí tiêu chuẩn, thời gian của nhân viên có thể được tính vào hoặc các khoản phí phòng sở/phòng ban cụ thể khác có thể được tinh vào.

Đường Dây Trợ Giúp Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai
Gởi email prrhelp@portlandoregon.gov hoặc gọi 503-823-6040 cho các câu hỏi về kỹ thuật với Trung Tâm Yêu Cầu Hồ Sơ Công Cộng (Public Records Request Center (GovQA)).

Tiếp xúc

Public Record Request Helpline

prrhelp@portlandoregon.govFor technical questions with the Public Records Request Center (GovQA).

Bản dịch

Request a Public Record (Tiếng Anh)
Solicite un registro público (Tiếng Tây Ban Nha)
要求公共记录 (Trung Quốc, Giản thể)