danger
COVID-19 Risk Level for Multnomah County: High Risk

Đăng ký giấy phép Doanh nghiệp Lành mạnh

Service

Sẽ mất khoảng 10-20 phút để hoàn thành đơn đăng ký. Do khối lượng đơn yêu cầu lớn, chúng tôi có thể mất tới 5 - 7 ngày làm việc để phản hồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Thời gian phê duyệt có thể khác nhau. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 1 Thán