danger
Holiday closure

Most City of Portland offices will be closed Monday, May 30, to observe Memorial Day.

Back to School Text & Win Campaign: Information for Families

Information
On this page

Let's Go Back to School Stronger in 2021

An invitation from your Safe Routes to School team:

Back to school will look different this fall. Due to hybrid and remote learning, many students have not traveled regularly to campus in over a year. Thinking ahead can help our first days back be less stressful.  

You’re invited to sign up to receive some simple tips to help us all get to school safely and feeling more relaxed. Packing backpacks the night before, starting early on the search for lunch boxes or water bottles, and trying your route to campus once before the first day are all great ways to prepare. 

Signing up enters you into a raffle for grocery gift cards and other fun prizes. Expect one text a day as we prepare and jump into the school year, and you can opt out at any time.

 • (Grades PK-5) Parents and caregivers: text SCHOOL to 888-520-0526
   
 • (Grades 6-12) Students or caregivers: text BACKPACK to 888-520-0526

Safe Routes to School is a City of Portland program working to support students and families in traveling safely to school. See our website for more program details and rules. 


Regresemos a clases Más Fuertes en este 2021

Invitación de su equipo de "Rutas seguras hacia la escuela":

El regreso a clases será distinto este otoño. Debido al aprendizaje en modalidad híbrida y remota, muchos estudiantes no han ido con regularidad al campus durante casi un año. Planear por adelantado puede ayudar a que nuestros primeros días de regreso a clases sean menos estresantes. 

Se le invita a que se registre y reciba algunos sencillos consejos que nos ayudarán a todos a llegar a la escuela de forma segura y a sentirnos más relajados. Preparar las mochilas una noche antes, tener las loncheras o las botellas de agua listas desde temprano, así como hacer un recorido por la ruta hacia el campus un día antes del primer día de clases, son excelentes formas de prepararse. 

Al inscribirse participará en una rifa en la que podrá ganar tarjetas de regalo para despensas y otros premios divertidos. Espere un mensaje de texto al día mientras nos preparamos y comenzamos el ciclo escolar, también puede dejar de recibier los mensajes de texto en cualquier momento.

 • (Desde jardín de niños hasta el 5to grado) Padres y cuidadores: enviar mensaje de texto con la palabra SCHOOL al 888-520-0526
   
 • (Desde el 6to hasta el 12vo grado) Padres y cuidadores: enviar mensaje de texto con la palabra BACKPACK al 888-520-0526 (en inglés)

"Rutas seguras hacia la escuela" es un programa de Portlanda orientado a ayudar a los estudiantes y familias a desplazarse de forma segura hacia la escuela. Para más información y reglas del programa, visite nuestro sitio web. 


в 2021 году давайте вернемся в школу лучше подготовленными!

Приглашение от работников программы «Безопасная дорога в школу»:

Этой осенью возвращение в школу будет необычным. В связи с гибридным и удаленным обучением многие учащиеся не посещали школу регулярно в течение года. Планируя заранее, можно сделать первые дни после возврашения менее напряженными.

Вас приглашают подписаться на рассылку некоторых простых советов, которые помогут всем нам безопасно вернуться в школу и чувствовать себя спокойнее. Собирайте ранец вечером предыдущего дня, заранее находите упаковки с ленчем и бутылки с водой, а также пройдите по маршруту в школу и обратно перед началом первого учебного дня — все это полезные способы подготовки.

Подписавшись на рассылку, вы становитесь участником розыгрыша продуктовых подарочных карточек и других интересных призов. Ожидайте получать по одному сообщению в день по мере того, как мы готовимся к наступлению учебного года; вы можете отменить подписку в любое время.

 • (Классы PK-5) Для родителей и опекунов: отправьте текстовое сообщение TEXTBOOK по номеру 888-520-0526
   
 • (Классы 6-12) Для учащихся и опекунов: отправьте текстовое сообщение BACKPACK по номеру 888-520-0526 (на английском)

«Безопасная дорога в школу» — программа Городского управления Портленда, помогающая учащимся и их семьям безопасно посещать школу. См. на нашем сайте более подробное описание программы и ее правила.


让我们在 2021 年更坚强地回到学校

来自您 Safe Routes to School (安全上学)团队的邀请:

今年秋天,回到学校会跟以往不同了。由于之前采取远距及远距/实体的上课模式,许多学生已经超过一年没有固定往返校区及住家的经验。预先规划可以让我们降低开学第一天会带来的压力。

我们邀请您登记加入以获得一些容易实行的秘诀或建议,来帮助我们安全上学,轻松到校。在前一晚就将书包整理好,提早开始选择午餐提盒或水壶,并於开学前就先试走一趟上学的路线,都是绝佳的准备方式。

登记加入还可以让您参加摸奖,有机会获得食物杂货礼品卡及其他有趣的奖品。在准备开始上学的日子里,每天我们都会发送一篇短信,如果您不想继续收到短信,您可以随时选择退出。

 • 幼儿园到 5 年级学生的家长或照护者,请传送短信 TEXTBOOK 到 888-520-0526
   
 • 6 年级到 12 年级学生的家长或照护者,请传送短信 BACKPACK 到 888-520-0526 (用英语讲)

Safe Routes to School (安全上学)是波特兰市的项目,旨在于支援学生及家庭能够安全往返校区及住家。请访问我们的网站来了解更多项目细节及规则


Let’s Go Back to School Stronger (Hãy Trở lại Trường Mạnh mẽ Hơn) trong năm 2021

Lời mời từ nhóm Tuyến đường An toàn đến Trường học của quý vị:

Việc quay trở lại trường học sẽ khác vào mùa thu này. Do học tập kết hợp và từ xa, nhiều học sinh đã không thường xuyên đến trường trong hơn một năm qua. Việc lập kế hoạch trước có thể giúp những ngày đầu tiên trở lại trường học của chúng ta bớt căng thẳng hơn. 

Quý vị được mời đăng ký để nhận một số hướng dẫn đơn giản nhằm giúp tất cả chúng ta đến trường một cách an toàn và cảm thấy thoải mái hơn. Chuẩn bị ba lô từ đêm hôm trước, bắt đầu sớm để tìm hộp đựng cơm trưa hoặc bình nước và thử đi tuyến đường đến trường một lần trước ngày đầu tiên đều là những cách tuyệt vời để chuẩn bị sẵn sàng.

Việc đăng ký giúp quý vị có cơ hội rút thăm trúng thưởng thẻ quà tặng hàng tạp hóa và các giải thưởng thú vị khác. Quý vị sẽ nhận được một tin nhắn mỗi ngày khi chúng tôi chuẩn bị và khởi động năm học, và quý vị có thể lựa chọn không tham gia bất cứ lúc nào.

 • (Lớp Mầm non - Lớp 5) Phụ huynh và người chăm sóc: soạn tin TEXTBOOK gửi 888-520-0526
   
 • (Lớp 6 - Lớp 12) Học sinh hoặc người chăm sóc: soạn tin BACKPACK gửi 888-520-0526 (bằng tiếng Anh)

Tuyến đường An toàn đến Trường học là một chương trình của Thành Phố Portland nhằm hỗ trợ các học sinh và gia đình đi tới trường một cách an toàn. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và quy tắc của chương trình.