Codso ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka

Service
Aaga Banaanka Cuntada Laanta Gaadiidka ee Portland (PBOT). Talaabooyinka aad raacayso kahor codsashada, jadwalka qarashka, lifaaqyada tusmada naqshada iyo shuruudaha ogolaanshaha.

5-10 daqiiqo

On this Page

Go'aami haddii Ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka uu ku haboon yahay xaaladaada

Ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka ayaa u sahlaaya ganacsiyada iyo ururada inay ganacsi ku sameeyaan geeska wadada ama wadada si joogto ah.

Dhammaan dadka haysta ogolaanshaha Aaga Cuntada Banaanka waa inay raacaan shuruudaha naqshada iyo shuruudaha ogolaanshaha PDOT. Fadlan dib u eegis ku samee kahor inta aadan codsan.


Go'aami isticmaalkaaga isticmaalka xaqa wadada dadwaynaha

Xaqa isticmaalka wadada dadwaynaha waxaa loo adeegsadaa miisaska iyo kuraasta maqaayada, aagaga sugitaanka, aaga tafaariikhda, saqafka banaanka ama dhismaha, ama adeegyada kale iyo isticmallada hal abuurka leh ee aad haysan karto.


Isku dubarid ganacsiyada aaga iyo ururada

Waydii dadka dariska kula ah si aad u ogaato haddii ay sidoo u baahan yihiin xaqa wadada ee dadwaynaha. La shaqee ganacsiyadaan kale ama ururada si aad u go'aansato badka aad dhammaantiin u baahan tihiin iyo sida xaqa wadada dadwaynaha loo adeegsan karo.


Jadwalka qarashka

Qarashka codsiga iyo ogolaanshaha ee mareegta 2024:

Nooca CodsigaQarashka Ogolaanshaha

Maqaayada Geeska Wadada

12 billood

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $9 calaa fuud

Kuraasta Xiliyada Gaarka ah ee Wadada

Maajo-Oktoobar

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $400 calaa aag kasta oo baakin

Kuraasta Wadada ee Sanadka Dhan Yaala

12 billood

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $750 calaa aag kasta oo baakin

Kuraasta Wadada ee Goobta iyo Saqafka leh ee Sanadka Dhan Yaala

12 billood

Qarashka Codsiga: $750*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aaga Ogolaanshaha: $1000 calaa aag kasta oo baakin

Qarashka Dib u Eegista Caymiska - $48.06*

Qarashka Badelida Ogolaanshaha - $150*

Qarashka Kormeerka Labaad ee goobta - $150*

*Qarashaad kale oo lagu kabi karo sanduuqa ARPA


Uruurso xog muhiim ah

Si aad u buuxiso codsiga oggolaanshaha, waxaad u baahan tahay xogta soo socota:

 • Xogta xiriirka ee qofka masuulka ka ah codsiga
 • Xogta aasaasiga ah ee ganacsiga ama ururka, uuna ku jiro ciwaanka boostada iyo ciwaanka goobta aad u codsanayso
 • Qaar kamid ah fikirka qorsheyaasha goobta: Waa maxay goobta aad codsanayso? Maxaad dooneysaa inaad ku gado? Waa maxay cabirada goobtu?
 • Taariikhda aad dooneyso in lagu siiyo ogolaanshaha

Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad soo dirto sawirada hadda ee meesha aad doonayso inaad u adeegsato (haddii kani yahay codsi cusub) ama rakibaadaada (haddii uu yahay cusbooneysiin). Sawirada laga soo qaday Muuqaalka Wadada ee Google lama aqbali doono. Fadlan kudar waxyaabaha soo socda:

 • Sawirka goobta oo ku taala aaga wadada
 • Sawirka goobta oo laga qaday dhanka isgoyska ugu dhow
 • Sawir muujinaaya geeska wadada oo laga qaaday marinka kahoreeya

Si aad iskaga ilaaliso dib u dhacyada ka shaqeynta ogolaanshaha, waxaa lagu talinayaa in aad lifaaqa soo geliso sawirada marka aad oonlaynka ku codsanayso. Waxaad ku soo diri kartaa iimeelka haddii aadan awoodin inaad soo dirto marka aad codsanayso. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku aadan codsigaan, fadlan nala soo xiriir.


Ka codso oonlaynka

Si aad u codsato ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka ee hadda oo shaqeynaaya mareegta 2024:

Codso ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka


Kadib marka aad codsato

Kadib marka aad dirto codsi, xubin kamid ah kooxda Aaga Banaanka ee Cuntada ayaa kula soo xiriiraaya si loo dhamaystiro hawsha ogolaansho bixinta. PBOT ayaa taageeri doonta sida ugu badan ee macquulka ah ee aan awoodno codsadeyaasha si loo xaqiijiyo inay buuxshaan shuruudaha ogolaanshaha.

Talaabooyinka dhamaystirka xaqiijinta codsigaaga ogolaanshaha:

 1. Waxaad dhiibaysaa qarashka codsiga.  Xubin kamid ah shaqaalaha Aaga Banaanka ee Cuntada ayaa kuu soo diraaya xog ku saabsan sida loo dhiibo qarashaadka codsiga iyo ogolaanshaha kadib marka aad codsato. Qarashka codsiga ayaan lasoo magi karin marnaba. Fadlan ha noo soo dirin jeeg.
 2. Soo gudbi xog kasta oo maqan ama dheeraad ah. Farsamo yaqaankeena ayaa kuu sheegaaya waxa kale ee aad u baahan tahay si aad u dirto si aad u gudbiso codsigaaga. Tan waxaa ku jiri kara:
  1. Xogta maqan. Haddii aadan awoodin inaad soo geliso sawirada oo aad raaciso codsigaaga, waxaan ku codsan doonaa khadka iimeelka markaan.
  2. Cadeynta caymiska.
  3. Foomka ogolaanshaha oo aad ka heshay dariskaaga (haddii uu jiro).
 3. Diyaar u ahoow kormeer. Kormeer toos ah oo lagu samaynaayo goobta la doonaayo ayaa qasab noqon karta.
 4. Bixi qarashka ogolaanshahaaga oo buuxi foomka Wargelinta Qorshaha Gurmadka. Kadib marka dhammaan tallaabooyinka kale la buuxsho, xubin kamid ah kooxda Aaga Cuntada ee Banaanka ayaa kula soo xiriiri doona si uu kuugu sheego talaabooyinka ugu danbeeya:
  1. Bixi qarashka ogolaanshahaaga, raac talaabooyin shaqaalaha Barnaamijka Aaga Cuntadu ay ku siiyeen. Arag siyaasada lacag celinta.
  2. Buuxi foomka wargelinta Qorshaha Gurmadka. Magaallada Portland ayaa laga doonayaa inay ka codsato xogta deegaanka shaqsiyaadka hela barnaamijka Qorshaha Gurmadka lagu maalgasho, adeegyada, iyo caawimaada warbixinta federaalka e ku aadan isticmaalkeena lacagahaan. Waxaa intaas dheer, waxaan u adeegsan karnaa xogtaan inay naga caawiso in adeegyadeenu ay gaaraan qaybo badan oo kamid ah bulshada. Jawaabahaaga ayaa lagu kaydin doonaa qaab ka soocan codsigaaga oggolaanshaha loomana adeegsan doono dib u qiimeynta codsigaaga. Inkastoo ay qasab tahay inaad buuxiso foomka kahor inta aanaan ku siin ogolaanshaha, su'aal kasta oo xogta goobta ah ayaa leh dookha "ma doonaayo inaan sheego".
 5. Hel ogolaanshahaaga.

Siyaasada lacag celinta

Qarashka codsiga ayaan lasoo magi karin marnaba.

Lacagaha ogolaanshaha ayaan caadiyan laguu celin karin. Hase yeeshee, marar dhif ah, shaqaalaha ayaa u baahan kara inay yareeyaan ama la laabtaan oggolaanshaha ayadoo lagu saleynaayo xaaladaha goobta. Marka ay sidaas dhacdo, dhammaan dedaalka ayaa la samayn doonaa si loo yareeyo saamaynada ku dhacaaya ganacsiyada, sidaas awgeedna, haddii ay muhiim tahay, lacag celin horay loo qiimeeyay oo kamid ah lacagta ogolaanshaha ayaa la bixin doonaa.

Haddii PBOT ay go'aamiso in ogolaanshahaaga Caafimaadka uu u qalmo ogolaansho, kooxda Ganacsiga Caafiaadka qaba ayaa ku wargelin doona. Ogeysiiska waxaa ku jiri doona taariikhda goobta ay tahay inaad ka guurto. Si aad u biloowdo hawsha lacag celinta, u gudbi codsigaaga OutdoorDiningPDX@portlandoregon… kadib marka aad ka guurto meesha. PBOT ayaa xaqiijin doona in goobtu ay faaruq tahay kahor inta aysan kuu celin lacagta. 

Dhammaan lacagta celiska ah waxaa loo diri doonaa qofka haysta ogolaanshaha keliya, ayadoo la adeegsanaayo ciwaanka ku qoran codsiga ogolaanshaha.

Lacagaha celiska ah ayaa laga shaqeyn doonaa 60 maalmood gudahood taariikhda qofka ogolaanshaha haysta uu u sheego PBOT in meeshu banaan tahay.


Hel ogolaanshahaaga la ansixiyay

Marka shaqaalaha PBOT uu ogolaado ogolaanshahaaga, waxaan kuu soo diri doonaa iimeelka nuqulka oo ay la socdaan shuruudaha iyo xeerarka ogolaanshaha.

Haddii aad adeegsanayso goobaha baakinka ee ku yaala degmada cabirka leh, saraakiisha Sharci fulinta Baakinka ee PBOT ayaa kuu dhigi doona boorarka boos qabsashada ama aaladaha. Haddii aad joogto banaanka degmo cabir leh, waxaan iimeelka kuu soo dhigi doonaa calaamadaha "ma jiro baakin" oo aad u baahan tahay inaad meesha dhigato. Aaladaha xakamaynta gaadiidka ayaa loo baahan yahay.

Dhammaan adeegso ogolaanshiyaasha Aaga Cuntada ee Banaanka waa inay waafaqaan tilmaanta gobalka iyo degmada ee caafimaadka ee COVID-19 iyo ganacsiyada, ayna ku jiraan saacadaha shaqada:


La xiriira ogolaanshaha

Wakaaladaha kale ayaa qasab ka dhigi kara oggolaanshiyaasha si loogu adeegsado isticmaalka cusub ama ganacsiga ee gaarka ah. Waydii wakaaladaha soo socda si aad u hesho tilmaan ku aadan ogolaanshiyaasha aad ugu baahan tahay xaaladaada gaarka ah:

WakaaladaTusmada
Adeegyada Laanta Hormarinta (BDS)

Badelida isticmaallada ama qaab dhismeedyada dhismaha gaarka loo leeyahay ayaa u baahan karta ogolaanshiyaal.  

Taraaga adeegyada, kaaryoonaha, iyo shuruudaha ganacsiyada ee dhismaha 

Calaamadaha la qaadi karo ee ku meel gaar ah

Degmada MultnomahKormeerka adeegga cuntada iyo ruqsada, ayna ku jiraan kooryaaneyaasha cuntada 
Ilaallada Dabka Oggolaanshiyaasha iyo kormeerada la xiriira isticmaalka gaaska ama kulaylaha 
Xafiiska bulshada iyo Nolosha, Gudiga Xakamaynta Khamriga ee Oregon

Barnaamijka Ruqsada Khamriga, taasoo badaanaa ay qasab tahay in loo balaarsho 

Barnaamijka Xakamaynta Buuqa, kasoo waafaqsan shaqooyinka oo abuuraya 

Barnaamijka Xashiishka. Haddii xashiis ama badeecada xashiiska lagu bixinaayo munaasabad, fadlan ku dhaqan shuruudaha Barnaamijka Xeerka Xashiiska ee Portland  

Beeraha Raaxada Beerta iyo Dalxiiska  

Kirooyinka iyo Oggolaanshaha Beerta Raaxada

Ogolaanshiyaasha Isticmaalka Ka Baxsan Beerta raaxada

Contact

PBOT Outdoor Dining team

phone number503-823-4026Contact with questions about your Street Seats or Sidewalk Cafe permits applications opening Oct. 16, 2023 and valid starting Jan. 1, 2024.

Mailing address

Portland Bureau of Transportation Attn: Outdoor Dining
1120 SW Fifth Ave, Suite 1331
Portland, OR 97204