danger
COVID-19 Risk Level for Multnomah County: Lower Risk
information
Regional chlorine shortage: Portland water remains safe to drink

A regional chlorine shortage has disrupted supplies. The Portland Water Bureau is monitoring the situation and evaluating our supplies and procedures. Get updates.

Services and Resources

10 services and resources found
Steps to prepare for and submit an application for a grant from the Portland Clean Energy Community Benefits Fund (PCEF).
With PCEF Mini Grants, organizations can apply for up to $5,000 for activities that align with PCEF goals of tackling climate change and advancing racial and social justice. Learn more and apply today.
Deeqaha Yaryar ee PCEF, ururada ayaa codsan kara deeq lagu bixinaayo lacag dhan $5,000 nashaadaadka waafaqsan higsiyada PCEF ee kahortaga isbadelka cimilada iyo hormarinta caddaalada isirka iyo bulshada. Xog badan ka ogoow oo maanta codso.
Với PCEF Mini Grants (Các khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF), các tổ chức có thể xin tài trợ tối đa $5,000 cho các hoạt động phù hợp với các mục tiêu của PCEF về giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay.
We invite you to learn more about small contracting opportunities for PCEF. Please submit your contractor profile for consideration of forecasted needs.
A través del programa de pequeñas subvenciones del PCEF, las organizaciones pueden solicitar un monto de hasta $5,000 para actividades que sean acordes con los objetivos del PCEF de hacer frente al cambio climático y de promover la justicia racial y social.
В рамках программы мини-субсидий фонда PCEF (PCEF Mini Grants) организации могут подавать заявки на финансирование в размере до 5000 долларов для осуществления деятельности, соответствующей целям фонда PCEF в области решения проблем изменения климата и содействия расовой и социальной справедливости.
โปรแกรม PCEF Mini Grant เป็นโอกาสในการมอบทุนให้เป็นรายไตรมาสโดยเสนอเงินสูงถึง 5,000 ดอลลาร์สำหรับกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย PCEF ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและการพัฒนาความยุติธรรมทางเชื้อชาติและสังคม เรียนรู้เพิ่มเติมและสมัครวันนี้
ດ້ວຍ​ທຶນ PCEF Mini Grants, ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ທຶນ​ໄດ້​ສູງ​ເຖິງ $5,000 ສຳ​ລັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ PCEF ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ເປັນ​ທັມ​ໃນ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ​ສັງ​ຄົມ. ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ ແລະ​ສະ​ໝັກ​ມື້​ນີ້.
借助 PCEF 小额资助计划,每家组织最多可以申请 5,000 美元,用于符合 PCEF 应对气候变化与促进种族平等和社会正义目标的活动。 了解更多信息并立即申请。