Yêu Cầu Dịch Vụ Biên Dịch hoặc Thông Dịch Liên Quan Đến PP&R (Vietnamese)

Service
Portland Parks & Recreation (PP&R) sẽ cung cấp thông tin cho người dân Portland bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu các dịch vụ miễn phí nhằm giúp cho các chương trình và dịch vụ được dễ tiếp cận hơn đối với quý vị.
On this Page

English   |   Español   |   Русский   |   Tiếng Việt   |   华语(中文)


Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu tiếp cận

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch, biên dịch, dịch vụ tiếp cận dành cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với người liên hệ phụ trách sự kiện, dịch vụ, hoặc chương trình. Quý vị cũng có thể liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 503–823-2525 để yêu cầu hoặc nhận sự hỗ trợ.

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại
Nhân viên của Portland Parks & Recreation sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại bằng hơn 240 ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ tìm một thông dịch viên qua điện thoại bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị khi quý vị cần. Nếu có thắc mắc về các chương trình hoặc dịch vụ Portland Parks & Recreation, vui lòng gọi số 503–823-2525 (Oregon Relay Service 711).

Thông dịch tại các sự kiện

Nhân viên PP&R sẽ cung cấp một thông dịch viên miễn phí tại các cuộc họp và sự kiện. Nếu quý vị cần thông dịch viên cho một sự kiện, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể. Nếu chúng tôi nhận được thông báo 5 ngày trong tuần trở lên (thứ Hai đến thứ Sáu) trước một sự kiện, chúng tôi có khả năng xếp lịch cho thông dịch viên tốt hơn. Bất kể sự kiện diễn ra sớm hay muộn, vẫn vui lòng gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Tài liệu dịch

Chúng tôi có thể cung cấp bản dịch của bất kỳ thông tin nào của Portland Parks & Recreation theo yêu cầu. Chúng tôi dịch một số thông tin mà không cần yêu cầu. Sau đây là một số ví dụ:


Biên Dịch và Thông Dịch

Chính sách của Thành Phố Portland là không ai bị loại khỏi, bị từ chối phúc lợi, hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình, dịch vụ hay hoạt động nào của thành phố dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, hoặc tình trạng khác được pháp luật bảo vệ. Tuân theo Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights) Khoản VI và Đạo Luật ADA Khoản II, Thành Phố Portland đảm bảo sự tiếp cận hiệu quả đối với các chương trình, dịch vụ và hoạt động của thành phố bằng cách cung cấp một cách hợp lý: dịch vụ biên dịch và thông dịch, biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, hình thức thay thế, và thiết bị và dịch vụ phụ trợ.  Để yêu cầu các dịch vụ này, hãy liên hệ 503-503-823-2525, Dịch Vụ Chuyển Tiếp: 711.