Knott Park

Park
Knott Park
Knott Park's natural surroundings make a wonderful spot for picnics, games, gatherings, and events. The trails and paths that twist throughout the spacious park. Amenities include a baseball field, football field, horseshoe pit, playground, picnic facilities, and more.
On this Page

In this Park Facility

July 28, 2023 Update:
Knott Community Garden Is Now Open

Garden soil was tested, and results indicate no asbestos present. The community garden was temporarily closed during testing as a precautionary measure in response to the nearby Kmart fire. We understand this event was disruptive for gardeners during peak harvest time, and we are happy to take questions or further inquiries at pkcomgard@portlandoregon.gov or call 503-823-1612.  
Frequently Asked Questions   
Information about the cleanup process
To report fire debris in a City of Portland Park, call 311.

Actualización del 28 de julio de 2023: El Jardín Comunitario Knott ahora está abierto. Se realizaron pruebas en el suelo del jardín y los resultados indican que no hay presencia de amianto. El jardín comunitario estuvo cerrado temporalmente durante las pruebas como medida de precaución en respuesta al incendio cercano en Kmart. Entendemos que este evento causó molestias a los jardineros durante el tiempo de máxima cosecha, y estaremos encantados de responder preguntas o consultas adicionales en pkcomgard@portlandoregon.gov o llamando al 503-823-1612.
Para informar sobre escombros de incendios en un parque de la Ciudad de Portland, llame al 311.

Cập nhật ngày 28 tháng 7 năm 2023: Khu Vườn Cộng Đồng Knott đã Mở Cửa Đất trong khu vườn đã được kiểm tra và kết quả cho thấy không có amian tồn tại. Khu vườn cộng đồng đã tạm thời đóng cửa trong quá trình kiểm tra như một biện pháp phòng ngừa sau vụ cháy Kmart gần đó. Chúng tôi hiểu rằng sự việc này đã gây phiền hà cho người làm vườn trong thời gian thu hoạch đỉnh điểm và chúng tôi sẵn lòng giải đáp câu hỏi hoặc thêm thông tin qua địa chỉ pkcomgard@portlandoregon.gov hoặc gọi số 503-823-1612.
Để báo cáo mảnh vụn hỏa hoạn trong Công viên thành phố Portland, hãy gọi số 311.

2023年7月28日更新: Knott社区花园现已开放 经过土壤检测,结果显示没有石棉。在附近的Kmart发生火灾后,为了预防起见,社区花园在检测期间暂时关闭。我们理解这个事件打乱了园艺者们的丰收高峰期,如有任何问题或进一步咨询,请发送电子邮件至pkcomgard@portlandoregon.gov或拨打503-823-1612。
要报告波特兰市公园内的火灾残骸,请拨打311。

Обновление от 28 июля 2023 года: Садовое общество Knott теперь открыто. Почва в саду была протестирована, и результаты показали отсутствие асбеста. Садовое общество было временно закрыто на время тестирования как предосторожно мероприятие в ответ на пожар в ближайшем магазине Kmart. Мы понимаем, что это событие нарушило работу садоводов во время пикового времени уборки урожая, и мы с удовольствием ответим на вопросы или предоставим дополнительную информацию по адресу pkcomgard@portlandoregon.gov или по телефону 503-823-1612.
Для сообщения о горящих обломках в парке города Портленд, позвоните по номеру 311.

July 23, 2023 Update:
Knott Park Is Now Open

Hazardous waste removal contractor PMG spent two days in the park walking all areas to safely remove visible debris. Portland Parks & Recreation feels confident to re-open the park based upon those standards.  
The community garden remains CLOSED pending further public health guidance. 
Thank you for your patience and cooperation. 

¡El Parque Knott está ahora ABIERTO! El contratista de eliminación de residuos peligrosos PMG pasó dos días en el parque recorriendo todas las áreas para eliminar con seguridad los escombros visibles. Los Parques y la Recreación de Portland se sienten seguros de reabrir el parque basándose en esos estándares. El jardín comunitario permanece CERRADO hasta recibir más orientación sobre la salud pública.  
Gracias por su paciencia y cooperación. 

Công viên Knott hiện ĐÃ MỞ CỬA. Nhà thầu xử lý chất thải nguy hiểm PMG đã dành hai ngày tại công viên để dọn sạch các mảnh vụn nhìn thấy được một cách an toàn. Cơ quan Quản lý Công viên và Giải trí Portland tin tưởng để mở lại công viên dựa trên những tiêu chuẩn đó. Khu vườn cộng đồng vẫn ĐÓNG CỬA cho đến khi có thêm hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng.  
Cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn và hợp tác. 

Knott 公园现已开放。 危险废物清理承包商 PMG 在该公园内花了两天时间巡视各个区域,安全清除可见的残骸。波特兰公园与娱乐部门依据这些标准对重新开放公园充满信心。 社区花园在等待进一步的公共卫生指导前将保持关闭。  
感谢您的耐心与合作。 

Парк Knott ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ. Подрядчик по удалению опасных отходов PMG провел два дня в парке, проходя по всем территориям, чтобы безопасно удалить видимые обломки. Управление парков и отдыха Портленда уверено в возможности открыть парк на основе этих стандартов. Сад общины ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ до получения дополнительных указаний по общественному здравоохранению.  
Спасибо за ваше терпение и сотрудничество. 

Basic Earthquake Emergency Communication Node (BEECN)

A Basic Earthquake Emergency Communication Node (pronounced beacon) is a place to go in Portland after a major earthquake to ask for emergency assistance if phone service is down, or report severe damage or injury. More information can be found at the Basic Earthquake Emergency Communication Node page.

Year acquired
1986
Size in acres
12.74
History

A. J. Knott owned land in the area of the street and park that now bear his name.

In the 1880s and 1890s, Knott operated the Stark St. Ferry, which connected Portland and East Portland for many years. The ferry was originally fueled by "mule-power," with mules pulling the ferry from each shore. Business dwindled when the Morrison Bridge was made free to all since the Stark Street Ferry was only free to small children and funeral parties.

Accessibility Notes

Parking

  • Parking lot
  • Paved pathway to play area
  • 50 feet to play area

Play Area

  • Engineered mulch surface
  • Ramp into play area
  • Partially fenced

Play Equipment

  • Transfer station

Other Amenities

  • Accessible restroom
  • Accessible picnic table

Park Location or Entrance

NE 117th Avenue and Knott Street
Portland, OR 97220

Open hours

Park hours: 5:00am-midnight.

Parking lot closed at 10:00pm.

To reserve a sports field, call 503-823-2525.

Park amenities/activities

Accessible Play Area
Accessible Restroom
BEECN – Basic Earthquake Emergency Communication Node
Picnic Table
Playground
Paths (Paved)
Paths (Unpaved)
Soccer Field
Softball Field

Park policy

  • All dogs must be leashed in this park.

Neighborhood

City section

East