Light Pole Safety Project

Parks
Under Construction
Portland Parks & Recreation (PP&R) is removing and replacing a portion of light poles in 12 City parks that have been identified as having structural anchoring issues that could pose life and safety hazards to the public. Work to remove light poles began Wednesday, February 22nd, 2023.
a lightpole in a park
2023
On this Page

Light Pole Safety Project

PP&R recently conducted a system-wide review of 1,000 light poles in City parks, some of which are over 100 years old. Through this effort and subsequent due diligence, about 250 light poles were identified to have structurally unsound anchoring systems that pose a potential life and safety hazard to the public and must be removed. 

PP&R will remove and replace a portion of light poles in the following parks:

Park NameNumber of Light Poles to Be ReplacedStatus
Colonel Summers Park12 of 16

Removed

Irving Park73 of 78Removed
Ladds Circle Park4 of 20
Lair Hill Park  5 of 9

One removed ahead of others due to imminent failure

Montavilla Park  6 of 17
Mt. Scott Park18 of 22
Mt. Tabor Park88 of 216

One removed ahead of others due to imminent failure

Rose City Golf Course  1 of 1
Sellwood Park17 of 23Removed
Sellwood Riverfront Park14 of 17Removed
Woodstock Park8 of 25
Wallace Park4 of 6

Funding and Replacement

The Light Pole Safety Project is now fully funded. The current estimate to remove and replace identified light poles is $11.5 million.

Based on the manufacturer’s timeline, materials are expected to be delivered in mid-December 2023, then installation will begin in parks where light poles have already been removed. 

In the meantime, Park Rangers have increased evening visits to affected parks. PP&R is also optimizing the use of existing lighting to keep parks as bright as possible. In addition, Portland Commissioner of Culture & Livability Dan Ryan has directed PP&R to close affected parks at 10:00 pm.

"Our community's over 100-year-old park system needs help," says PP&R Director Adena Long. "Unfortunately, these 250 light poles represent a portion of the challenge we face across Portland's parks and recreation system. One in five park assets you see in our park system will likely fail within the next 15 years without new investment to repair or replace beloved community facilities."

The light poles being removed from City parks are only some examples of community assets that need significant repair or replacement. Recent closures of Columbia Pool and O'Bryant Square are other examples of this system-wide challenge. 

PP&R estimates that there is currently about $600 million worth of park and recreation repairs and replacements needed. This includes walking paths, playgrounds, pools, recreation centers, and various other infrastructure assets. PP&R has been working to address this challenge through its Sustainable Future Initiative, which is an effort to align equitable service with available funding.

Disclaimer: Do not attach anything to poles. City Code 20.12.100.

Frequently Asked Questions

Español:

Proyecto de seguridad de las farolas

PP&R realizó recientemente una revisión de 1,000 farolas en los parques de la ciudad, algunas de las cuales tenían más de 100 años. Con este trabajo y la diligencia subsiguiente, se identificaron alrededor de 250 farolas con sistemas de anclaje estructuralmente inestables que podrían presentar peligros para la vida y la seguridad del público y que deben ser retiradas.  

PP&R retirará una porción de farolas en los siguientes parques:

Nombre del parqueNúmero de farolas a reemplazarEstado
Colonel Summers Park12 de 16Retiradas
Irving Park73 de 78Retiradas
Ladds Circle Park4 de 20
Lair Hill Park  5 de 9Una se retiró antes que las demás debido a un fallo inminente.
Montavilla Park  6 de 17
Mt. Scott Park18 de 22
Mt. Tabor Park88 de 216Una se retiró antes que las demás debido a un fallo inminente.
Rose City Golf Course  1 de 1
Sellwood Park17 de 23Retiradas
Sellwood Riverfront Park14 de 17Retiradas
Woodstock Park8 de 25
Wallace Park4 de 6

Financiación y remplazo

El Proyecto de Seguridad de las Farolas está ahora completamente financiado. El costo estimado para retirar y remplazar las farolas identificadas es de $11.5 millones.

En base a los plazos del fabricante, se espera que los materiales sean entregados a mediados de diciembre de 2023, y la instalación comenzará entonces en los parques de los cuales ya se han retirado farolas. 

Entretanto, los guardas de los parques han aumentado las visitas vespertinas a los parques afectados. PP&R está optimizando también el iso de la iluminación existente para mantener los parques tan iluminados como sea posible.  Además, el comisionado de cultura y calidad de vida de Portland, Dan Ryan, ha ordenado a PP&R que cierre los parques afectados a las 10:00pm.

"El sistema de parques de nuestra comunidad, de más de 100 años, necesita ayuda", dijo la directora de PP&R, Adena Long. "Desafortunadamente, estas 250 farolas representan una porción del reto que enfrentamos en todo el sistema de parques y recreación de Portland. Uno de cada activo que ven en nuestro sistema de parques caerá probablemente en los próximos 15 años si no hay nuevas inversiones para reparar o remplazar nuestras queridas instalaciones comunitarias."

Las farolas a remover de los parques de la ciudad son solo un ejemplo de los activos de la comunidad que necesitan una reparación significativa o su remplazo. Los cierres recientes de Columbia Pool y O'Bryant Square son otros ejemplos de este reto a todo el sistema. 

PP&R estima que hay actualmente $600 millones en reparaciones y remplazos pendientes en parques y recreación. Esto incluye senderos para caminar, áreas de juegos, piscinas, centros de recreación y otros activos de infraestructura. PP&R ha estado trabajando para abordar este reto a través de su Iniciativa de Sostenibilidad Futura, que es un esfuerzo para alinear un servicio equitativo con la financiación disponible.

No pegue nada a las farolas. Código de la Ciudad 20.12.100

Tiếng Việt:

Dự án An toàn cho Cột Đèn

Gần đây, PP&R đã tiến hành đánh giá trên toàn hệ thống 1,000 cột đèn trong các công viên của Thành phố, một số trong số đó đã hơn 100 năm tuổi. Qua nỗ lực cùng với sự thi hành chuẩn mực đúng đắn, khoảng 250 cột đèn được xác nhận là có hệ thống khoảng được vững vàng và có khả năng gây hại đến sự an toàn và tính mạng của cộng đồng cần được tháo bỏ. 

PP&R sẽ tháo dỡ và lắp mới một phần trong số các cột đèn trong các công viên sau:

Tên Công viênSố Cột Đèn sẽ Được Thay thế

Tình trạng

Colonel Summers Park12 trên 16Đã được Tháo dỡ
Irving Park73 trên 78Đã được Tháo dỡ
Ladds Circle Park4 trên 20
Lair Hill Park  5 trên 9

Một cột được tháo dỡ trước các cột khác do đã hỏng sẵn.

Montavilla Park  6 trên 17
Mt. Scott Park18 trên 22
Mt. Tabor Park88 trên 216

Một cột được tháo dỡ trước các cột khác do đã hỏng sẵn.

Rose City Golf Course  1 trên 1
Sellwood Park17 trên 23Đã được Tháo dỡ
Sellwood Riverfront Park14 trên 17Đã được Tháo dỡ
Woodstock Park8 trên 25
Wallace Park4 trên 6

Nguồn tài trợ và việc Thay thế

Dự án An toàn Cột đèn hiện đã được tài trợ đầy đủ. Ước tính hiện tại để loại bỏ và thay thế các cột đèn đã xác định là 11,5 triệu đô la.

Dựa trên lịch trình của nhà sản xuất, vật liệu dự kiến sẽ được giao vào giữa tháng 12 năm 2023, sau đó việc lắp đặt sẽ bắt đầu ở các công viên nơi các cột đèn đã bị dỡ bỏ. 

Trong thời gian chờ đợi, Park Rangers đã tăng cường các chuyến thăm vào buổi tối tới các công viên bị ảnh hưởng. PP&R cũng đang tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống chiếu sáng hiện có để giữ cho các công viên luôn sáng nhất có thể. Ngoài ra, Ủy viên Văn hóa & Khả năng sống của Portland Dan Ryan đã lệnh PP&R đóng cửa các công viên bị ảnh hưởng lúc 10:00 tối.

 Adena Long, Giám đốc PP&R cho biết: “Hệ thống công viên hơn 100 năm tuổi của cộng đồng chúng ta cần được giúp đỡ. "Thật không may, 250 cột đèn này đại diện cho một phần của thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên khắp hệ thống công viên và giải trí của Portland. Một trong năm tài sản công viên mà quý vị nhìn thấy trong hệ thống công viên của chúng ta có khả năng cao sẽ bị hư hỏng trong vòng 15 năm tới nếu không có khoản đầu tư mới để sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở cộng đồng được mọi người yêu quý."

Các cột đèn bị tháo dỡ khỏi các công viên của Thành phố chỉ là một số ví dụ về các tài sản cộng đồng cần sửa chữa lớn hoặc thay thế. Việc đóng cửa Hồ bơi Columbia và Quảng trường O'Bryant gần đây là những ví dụ khác về thách thức trên toàn hệ thống này. 

PP&R ước tính rằng hiện tại cần khoản tiền khoảng $600 triệu cho các sửa chữa và thay thế trong hệ thống công viên và cơ sở giải trí. Điều này bao gồm các đường đi bộ, sân chơi, hồ bơi, trung tâm giải trí và nhiều tài sản cơ sở hạ tầng khác. PP&R đã và đang nỗ lực để giải quyết thách thức này thông qua Sáng kiến Tương lai Bền vững (Sustainable Future Initiative), sáng kiến này là một nỗ lực nhằm điều chỉnh dịch vụ đảm bảo công bằng theo nguồn tài trợ hiện có.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đừng gắn bất cứ thứ gì vào các cột. Quy định của Thành phố 20.12.100.

中文:

路灯杆安全工程

PP&R 最近对城市公园内的 1,000 根路灯杆进行了全系统审查,其中一些路灯杆的历史超过 100 年。
 通过这项工作和随后的尽职调查,发现大约 250 根灯杆的锚固系统结构不牢固,对公众的生命和安全构成潜在危害,必须拆除。 

PP&R 将拆除以下公园的部分路灯杆:

公园名称更换路灯杆数状态
Colonel Summers Park16 个中的 12 个 已拆除
Irving Park78 个中的 73 个 已拆除
Ladds Circle Park20个中的 4 个
Lair Hill Park  9个中的 5 个 由于迫在眉睫的故障,优先移除其中一个。
Montavilla Park  17个中的 6 个
Mt. Scott Park22个中的 18 个
Mt. Tabor Park216个中的 88 个由于迫在眉睫的故障,优先移除其中一个。
Rose City Golf Course  1个中的 1 个
Sellwood Park23个中的 17 个 已拆除
Sellwood Riverfront Park17个中的 14 个已拆除
Woodstock Park25个中的 8个
Wallace Park6个中的 4个

资金和更换

路灯杆安全项目现已获得全额资助。 目前,拆除和更换已识别灯杆的估计费用为 1150 万美元。

根据制造商的时间表,预计材料将在 2023 年 12 月中旬交付,然后将在已经拆除路灯杆的公园开始安装。 

同时,公园管理员增加了对受影响公园的夜间访问。PP&R 还在优化现有照明的使用,以尽可能保持公园明亮。 此外,Portland Commissioner of Culture & Livability (波特兰文化与宜居专员) Dan Ryan 已指示 PP&R 在晚上 10:00 关闭受影响的公园。

“我们社区的 100 多年的公园系统需要帮助,”PP&R 主管 Adena Long 说。 “不幸的是,这 250 根灯杆代表了我们在波特兰公园和娱乐系统中面临的部分挑战。 如果没有新的投资来修复或更换我们爱护的社区设施,您在我们的公园系统中看到的五分之一的公园资产可能会在未来 15 年内坏掉。”

从城市公园拆除的路灯杆只是需要大量维修或更换的社区资产的一些例子。 Columbia Pool 和 O'Bryant Square 最近的关闭是这全系统挑战的其他例子。  

PP&R 估计,目前需要约 6 亿美元的公园和娱乐设施维修和更换费用。 包括人行道、游乐场、游泳池、娱乐中心和各种其他基础设施资产。 PP&R 一直致力于通过其Sustainable Future Initiative (可持续未来倡议)应对这一挑战 ,这是一种使公平服务与可用资金保持一致的努力。

免责声明:请勿在杆子上附加任何东西。 City Code (城市代码) 20.12.100。

Русский:

Проект по безопасности фонарных столбов

Департамент паркового хозяйства Портленда (PP&R) недавно провел общесистемный обзор 1000 фонарных столбов в городских парках, некоторым из которых более 100 лет. Благодаря этим усилиям и последующим комплексным мерам было обнаружено, что около 250 фонарных столбов имеют ненадежные конструкции в системе крепления, которые представляют потенциальную опасность для жизни и безопасности населения и должны быть демонтированы. 

Департамент паркового хозяйства Портленда (PP&R) демонтирует и заменит часть фонарных столбов в следующих парках:

Название паркаКоличество фонарных столбов, подлежащих демонтированию Статус
Colonel Summers Park12 из 16Демонтировано
Irving Park73 из 78Демонтировано
Ladds Circle Park4 из 20
Lair Hill Park  5 из 9

Один удален раньше других из-за неминуемой поломки

Montavilla Park  6 из 17
Mt. Scott Park18 из 22
Mt. Tabor Park88 из 216

Один удален раньше других из-за неминуемой поломки

Rose City Golf Course  1 из 1
Sellwood Park17 из 23Демонтировано
Sellwood Riverfront Park14 из 17Демонтировано
Woodstock Park8 из 25
Wallace Park4 из 6

Финансирование и замена

Проект по безопасности фонарных столбов полностью профинансирован на данный момент. Текущая смета на удаление и замену выявленных фонарных столбов составляет 11,5 миллионов долларов.

Согласно срокам производителя, поставка материалов ожидается в середине декабря 2023 года, после чего начнется установка в парках, где фонарные столбы уже демонтированы. 

В то же время смотрители парков увеличили количество осмотров в затрагиваемых парках по вечерам. Департамент паркового хозяйства PP&R также оптимизирует использование существующего освещения, чтобы сделать парки как можно более светлыми. Кроме того, управляющий Портленда по делам культуры и благоустройству Дэн Райан поручил Департаменту паркового хозяйства закрывать затрагиваемые парки в 22:00.

«Более чем 100-летняя парковая система нашего сообщества нуждается в помощи», - говорит директор Департамента паркового хозяйства (PP&R) Адена Лонг. «К сожалению, эти 250 фонарных столба представляют собой лишь часть проблем, с которыми мы сталкиваемся в парковой системе Портленда. Каждый пятый парковый актив, который вы видите в нашей парковой системе, скорее всего, выйдет из строя в течение следующих 15 лет без новых инвестиций в ремонт или замену любимых общественных объектов».

Фонарные столбы, демонтируемые в городских парках, являются лишь несколькими примерами общественных активов, которые нуждаются в значительном ремонте или замене. Недавние закрытия бассейна Columbia и площади O'Bryant являются еще одним примером этой проблемы во всей системе. 

По оценке Департамента паркового хозяйства Портленда, в настоящее время необходимо провести ремонт парков и мест отдыха на сумму около 600 миллионов долларов. Это включает в себя пешеходные дорожки, игровые площадки, бассейны, центры отдыха и различные другие инфраструктурные активы. PP&R работает над решением этой проблемы в рамках Инициативы устойчивого будущего, которая представляет собой попытку согласовать соответствующее обслуживание с доступным финансированием.

Предупреждение: Не прикрепляйте ничего к столбам. Городской кодекс 20.12.100.

Soomaali:

Mashruuca Badqabka Tiirka Iftiinka

PP&R waxay dhawaan dib u eegis ballaaran ku samaysay 1,000 tiirarka iftiinka ee jardiinooyinka Magaalada, kuwaas oo qaarkood ay ka weyn yihiin 100 sano. Dadaalkaan iyo xaqiijintaan isku xigta, qiyaastii 250 oo tiirarka nalalka ah ayaa lagu ogaaday inay leeyihiin nidaamyo ku xirayo qaabdhismeed aan fiicneyn taas oo qatar nololeed iyo badqab la’aan u keenaya dadweynaha oo waa in laga saaraa. 

PP&R waxay meesha ka saaraysaa qayb ka mid ah tiirarka iftiinka ee jardiinooyinka soo socda:

Magaca DarjiinkaTirada Tiirarka Iftiinka ee la BadelayoXaalada
Colonel Summers Park12 ka mid ah 16Laga saaray
Irving Park73 ka mid ah 78Laga saaray
Ladds Circle Park4 ka mid ah 20
Lair Hill Park  5 ka mid ah 9
Mid ayaa laga saaray kuwa kale kahor sabab la xiriirta ogeysiinta degdega ah
Montavilla Park  6 ka mid ah 17
Mt. Scott Park18 ka mid ah 22
Mt. Tabor Park88 ka mid ah 216
Mid ayaa laga saaray kuwa kale kahor sabab la xiriirta ogeysiinta degdega ah
Rose City Golf Course  1 ka mid ah 1
Sellwood Park17 ka mid ah 23Laga saaray
Sellwood Riverfront Park14 ka mid ah 17Laga saaray
Woodstock Park8 ka mid ah 25
 
Wallace Park4 ka mid ah 6

Maalgelinta iyo badalida

Mashruuca Badqabka Tiirarka Nalalka ayaa hadda si buuxda loo maalgeliyay. Qiyaasta hadda ee lagu saarayo oo lagu badelayo tiirarka nalalka la ogaaday waa $11.5 milyan.

Sida ku saleysan jadwalka waqtigashrikadda, alaabta waxaa la filayaa in la lakeeno bartamaha Diseembar 2023, kadib gelinta waxay ku bilaabaneysaa darjiimada meeshaas oo tiirarka nalalka horaan looga saaray. 

Waqtigaan ahaantaan, Illaalada Darjiinka waxay kordhiyeen booqashooyinka maqribkii ee darjiimaha ay saameysay. PP&R ayaa sidoo kale wanaajinaysa isticmaalka nalalkii hore si loogu hayo darjiimaha sida ugu iftiinsan ee suurtogalka ah. Intaa waxaa dheer, Guddoomiyaha Dhaqanka & Noolaanshaha ee Portland, Dan Ryan wuxuu faray PP&R inay xirto jardiinooyinka ay saameysay 10:00 galabnimo.

Agaasimaha PP&R Adena Long ayaa yiri "Nidaamka jardiinka bulshadeena in ka badan 100 sano jir-ka ah ayaa u baahan caawimaad,", "Nasiib daro, 250 kaan tiirarka nalalka ah waxay mataleysaa qeyb ah caqabada aan ka wajahno darjiimaha iyo nidaamka madadaalada Portland. Mid ka mid ah shantii dhismo ee aad ku aragtid nidaamkeena darjiinka ayaa badanaa ku halaabaya 15 ka sanno ee ina xigta hadaysan dhicin maalgelin cusub ee lagu dayactirayo ama lagu badelayo xarumaha bulshada ee la jecelyahay."

Tiirarka nalka ee laga soo saaray jardiinooyinka Magaalada ayaa kaliya ah tusaalooyin hantida bulshada ah ee u baahan dayactir ama beddelaad la taaban karo. Xiritaankii dhawaa ee barkada Columbia iyo O'Bryant Square ayaa ah tusaalayaal kale oo caqabad ku ah nidaamkan. 

PP&R waxa ku qiyaaseen in hadda ay jirto ilaa $600 milyan oo qiimaheedu yahay dayactirka jardiinooyinka iyo madadaalada iyo beddelka loo baahan yahay. Tan waxaa ku jira waddooyinka lugaynta, garoommada ciyaaraha, barkadaha, xarumaha madaddaalada, iyo hantida kale ee kaabayaasha kale duwan. PP&R waxay ka shaqaynaysay sidii ay caqabaddan wax uga qaban lahayd Hindisaha Mustaqbalka Waara, kaas oo dadaal lagu doonayo in lagu waafajiyo adeegga loo siman yahay iyo maalgelin la heli karo.

Waxba ha ku xidhin tiirarka. Koodhka Caasimada 20.12.100.