Light Pole Safety Project

Parks
Under Construction
Portland Parks & Recreation (PP&R) is removing a portion of light poles in 12 City parks that have been identified as having structural anchoring issues that could pose life and safety hazards to the public. Work to remove light poles is expected to begin on Wednesday, February 22nd, 2023.
a lightpole in a park
On this Page

Light Pole Safety Project

Portland Parks & Recreation (PP&R) recently conducted a system-wide review of 1,000 light poles in City parks, some of which are over 100 years old. Through this effort, PP&R identified 243 light poles that include structurally unsound anchoring systems that may pose a life and safety hazard to the public and must be removed. 

PP&R will remove a portion of light poles in the following parks:

Park NameNumber of light poles to be removedStatus
Colonel Summers Park12 of 16

Removed

Irving Park73 of 78In Process
Ladds Circle Park4 of 20
Lair Hill Park  5 of 9
Montavilla Park  6 of 17
Mt. Scott Park18 of 22
Mt. Tabor Park81 of 216
Rose City Golf Course  1 of 1
Sellwood Park17 of 23Removed
Sellwood Riverfront Park14 of 17Removed
Woodstock Park8 of 25
Wallace Park4 of 6

Funding and Replacement

Once PP&R identified the anchoring system's potential life and safety hazard for the 243 light poles, the bureau quickly redirected $5 million in major maintenance funding. These resources will be used to remove all light poles with anchoring issues and to begin the partial replacement process, which will take approximately 16 months. Light pole replacements will be prioritized for Irving Park and Mt. Scott parks based on an equity analysis. The estimated cost of replacing all 243 light poles is $15 million. 

To help ensure park rules are being met at night, PP&R will prioritize visits by Park Rangers in the affected parks. PP&R is also exploring opportunities to maximize the use of remaining lights to keep affected parks as bright as possible. In addition, Portland Commissioner of Culture & Livability, Dan Ryan, has directed PP&R to close affected parks at 10:00 pm.

"Our community's over 100-year-old park system needs help," says PP&R Director Adena Long. "Unfortunately, these 243 light poles represent a portion of the challenge we face across Portland's parks and recreation system. One in five park assets you see in our park system will likely fail within the next 15 years without new investment to repair or replace beloved community facilities."

The light poles being removed from City parks are only some examples of community assets that need significant repair or replacement. Recent closures of Columbia Pool and O'Bryant Square are other examples of this system-wide challenge. 

PP&R estimates that there is currently about $600 million worth of park and recreation repairs and replacements needed. This includes walking paths, playgrounds, pools, recreation centers, and various other infrastructure assets. PP&R has been working to address this challenge through its Sustainable Future Initiative, which is an effort to align equitable service with available funding.

Disclaimer: Do not attach anything to poles. City Code 10.12.100.

Frequently Asked Questions

Español:

Proyecto de seguridad de las farolas

PP&R realizó recientemente una revisión de 1,000 farolas en los parques de la ciudad, algunas de las cuales tenían más de 100 años. A través de este trabajo, PP&R identificó 243 farolas con sistemas de anclaje estructuralmente inestables que podrían presentar peligros para la vida y la seguridad del público y que deben ser retiradas.   

PP&R retirará una porción de farolas en los siguientes parques: 

Nombre del parquenº de farolas a retirar Estado
Colonel Summers Park12 de16Eliminado
Irving Park73 de 78En Proceso
Ladds Circle Park4 de 20
Lair Hill Park  5 de 9
Montavilla Park  6 de 17
Mt. Scott Park18 de 22
Mt. Tabor Park81 de 216
Rose City Golf Course  1 de 1
Sellwood Park17 de 23Eliminado
Sellwood Riverfront Park14 de 17Eliminado
Woodstock Park8 de 25
Wallace Park4 de 6

Financiación y remplazo 

Una vez que PP&R identificó el peligro potencial para la vida y la seguridad del sistema de anclaje de 243 farolas, el departamento designó rápidamente $5 millones de los fondos de mantenimiento principal. Estos recursos se utilizarán para retirar todas las farolas con problemas de anclaje y para comenzar el proceso de remplazo parcial, que tomará aproximadamente 16 meses. El remplazo de farolas se priorizará para Irvin Park y Mt. Scott Park en base a los análisis de equidad. El costo aproximado del remplazo de las 243 farolas es de $15 millones. 

Para ayudar a asegurar que se cumplen las reglas de los parques por la noche, PP&R priorizará las visitas de los Park Rangers a los parques afectados. PP&R está explorando también oportunidades para maximizar el uso de las farolas restantes para mantener los parques afectados tan iluminados como sea posible. Además, el comisionado de cultura y calidad de vida de Portland, Dan Ryan, ha ordenado a PP&R que cierre los parques afectados a las 10:00pm.

"El sistema de parques de nuestra comunidad, de más de 100 años, necesita ayuda", dijo la directora de PP&R, Adena Long. "Desafortunadamente, estas 243 farolas representan una porción del reto que enfrentamos en todo el sistema de parques y recreación de Portland. Uno de cada cinco activos de los que ven en nuestro sistema de parques caerá probablemente en los próximos 15 años si no hay nuevas inversiones para reparar o remplazar nuestras queridas instalaciones comunitarias." 

Las farolas a remover de los parques de la ciudad son solo un ejemplo de los activos de la comunidad que necesitan una reparación significativa o su remplazo. Los cierres recientes de Columbia Pool y O'Bryant Square son otros ejemplos de este reto a todo el sistema.    

PP&R estima que hay actualmente $600 millones en reparaciones y remplazos pendientes en parques y recreación. Esto incluye senderos para caminar, áreas de juegos, piscinas, centros de recreación y otros activos de infraestructura. PP&R ha estado trabajando para abordar este reto a través de su Iniciativa de Sostenibilidad Futura (Sustainable Future Initiative), que es un esfuerzo para alinear un servicio equitativo con la financiación disponible. 

Aviso legal: No pegue nada a las farolas. Código de la Ciudad 10.12.100

Preguntas frecuentes

Tiếng Việt:

Dự án An toàn cho Cột Đèn

Gần đây, PP&R đã tiến hành đánh giá toàn bộ hệ thống 1,000 cột đèn trong các công viên của Thành phố, một số trong số đó đã hơn 100 năm tuổi. Thông qua nỗ lực này, PP&R đã xác định được 243 cột đèn có các hệ thống neo không chắc chắn về mặt kết cấu mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và gây mất an toàn cho cộng đồng và phải được tháo dỡ.   

PP&R sẽ tháo dỡ một phần trong số các cột đèn trong các công viên sau: 

Tên Công viên# cột đèn sẽ được tháo dỡ

Tình trạng

Colonel Summers Park12 trên 16Đã được Tháo dỡ
Irving Park73 trên 78Đang được Thực hiện
Ladds Circle Park4 trên 20
Lair Hill Park  5 trên 9
Montavilla Park  6 trên 17
Mt. Scott Park18 trên 22
Mt. Tabor Park81 trên 216
Rose City Golf Course  1 trên 1
Sellwood Park17 trên 23Đã được Tháo dỡ
Sellwood Riverfront Park14 trên 17Đã được Tháo dỡ
Woodstock Park8 trên 25
Wallace Park4 trên 6

Nguồn kinh phí và việc thay thế 

Sau khi PP&R xác định mối nguy hiểm tiềm ẩn về tính mạng và sự an toàn của hệ thống neo đối với 243 cột đèn, cơ quan này đã nhanh chóng chuyển hướng $5 triệu cho nguồn kinh phí dành cho các hoạt động bảo trì lớn. Các nguồn lực này sẽ được sử dụng để tháo dỡ tất cả các cột đèn có vấn đề về neo và để bắt đầu quá trình thay thế một phần, việc này sẽ mất khoảng 16 tháng. Việc thay thế cột đèn sẽ được ưu tiên cho các công viên Irving Park và Mt. Scott dựa trên phân tích về tính công bằng. Chi phí ước tính để thay thế tất cả 243 cột đèn là $15 triệu.  

Để giúp đảm bảo tuân thủ các quy tắc của công viên vào ban đêm, PP&R sẽ ưu tiên sự có mặt của các Nhân viên Bảo vệ Công viên (Park Rangers) tại các công viên bị ảnh hưởng. PP&R cũng đang tìm hiểu các cơ hội để tối đa hóa việc sử dụng các đèn còn lại để giúp cho các công viên bị ảnh hưởng được chiếu sáng nhiều nhất có thể. Ngoài ra, Ủy viên Văn hóa & Điều kiện Sống tốt của Portland (Portland Commissioner of Culture & Livability), Dan Ryan, đã chỉ đạo PP&R đóng cửa các công viên bị ảnh hưởng lúc 10:00 tối. 

 Adena Long, Giám đốc PP&R cho biết: "Hệ thống công viên hơn 100 năm tuổi của cộng đồng chúng ta cần được giúp đỡ. Thật không may, 243 cột đèn này đại diện cho một phần của thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên khắp hệ thống công viên và giải trí của Portland. Một trong năm tài sản công viên mà quý vị nhìn thấy trong hệ thống công viên của chúng ta có khả năng cao sẽ bị hư hỏng trong vòng 15 năm tới nếu không có khoản đầu tư mới để sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở cộng đồng được mọi người yêu quý." 

Các cột đèn sẽ được tháo dỡ khỏi các công viên của Thành phố chỉ là một số ví dụ về các tài sản cộng đồng cần sửa chữa lớn hoặc thay thế. Việc đóng cửa Hồ bơi Columbia và Quảng trường O'Bryant gần đây là những ví dụ khác về thách thức trên toàn hệ thống này.  

PP&R ước tính rằng hiện tại cần khoản tiền khoảng $600 triệu cho các sửa chữa và thay thế trong hệ thống công viên và cơ sở giải trí. Điều này bao gồm các lối đi bộ, sân chơi, hồ bơi, trung tâm giải trí và nhiều tài sản cơ sở hạ tầng khác. PP&R đã và đang nỗ lực để giải quyết thách thức này thông qua Sáng kiến Tương lai Bền vững (Sustainable Future Initiative). Sáng kiến này là một nỗ lực nhằm điều chỉnh dịch vụ đảm bảo công bằng theo nguồn kinh phí hiện có. 

Đừng gắn bất cứ thứ gì vào các cột. Quy định của Thành phố 10.12.100.  

Các câu hỏi thường gặp

中文:

路灯杆安全工程

PP&R 最近对城市公园的 1,000 根路灯杆进行了全系统审查,其中一些灯杆的历史超过 100 年。 通过这项工作,PP&R 确定了 243 根路灯杆,其中包含结构不牢固的锚固系统,可能对公众的生命和安全构成危害,必须拆除。   

PP&R 将拆除以下公园的部分路灯杆: 

公园名称要移除的灯杆数量 状态
Colonel Summers Park16 个中的 12 个 已移除
Irving Park78 个中的 73 个 移除中
Ladds Circle Park20个中的 4 个
Lair Hill Park  9个中的 5 个 
Montavilla Park  17个中的 6 个
Mt. Scott Park22个中的 18 个
Mt. Tabor Park216个中的 81 个
Rose City Golf Course  1个中的 1 个
Sellwood Park23个中的 17 个 已移除
Sellwood Riverfront Park17个中的 14 个已移除
Woodstock Park25个中的 8个
Wallace Park6个中的 4个

资金和更换 

一旦 PP&R 确定锚固系统对 243 根路灯杆的潜在生命和安全隐患,局方迅速重新分配了 500 万美元的主要维护资金。 这些资源将用于拆除所有存在锚固问题的路灯杆,并开始部分更换过程,过程大约需要 16 个月。 根据公平分析,Irving Park 和 Mt. Scott parks 将优先更换路灯杆。 更换所有 243 根路灯杆的估计成本为 1500 万美元。  

为帮助确保公园规则在夜间得到遵守,PP&R 将优先安排公园巡访者到受影响的公园探访。 PP&R 还在探索充分利用剩余灯光的机会,以使受影响的公园尽可能保持明亮。 此外,Portland Commissioner of Culture & Livability (波特兰文化与宜居专员) Dan Ryan 已指示 PP&R 在晚上 10:00 关闭受影响的公园。   

“我们社区 100 多年的公园系统需要帮助” ,PP&R 主管 Adena Long 说。 “很遗憾的是,这 243 根路灯杆代表了我们在Portland (波特兰)公园和娱乐系统中面临的部分挑战。 如果没有新的投资来修复或更换我们钟爱的社区设施,您在我们的公园系统中看到的五分之一的公园资产可能会在未来 15 年内坏掉” 。 

从城市公园拆除的路灯杆只是需要大量维修或更换的社区资产的一些例子。 Columbia Pool 和 O'Bryant Square 最近关闭是此全系统挑战的其他例子。  

PP&R 估计,目前需要约 6 亿美元的公园和娱乐设施维修和更换费用。 包括人行道、游乐场、游泳池、娱乐中心和各种其他基础设施资产。 PP&R 一直致力于通过其Sustainable Future Initiative (可持续未来倡议) 应对此挑战 ,这是一种使公平服务与可用资金保持一致的努力。 

请勿在杆子上附加任何东西。 City Code (城市代码) 10.12.100。  

常见问题解答 

Русский :

Проект по безопасности фонарных столбов

Департамент паркового хозяйства Портленда (PP&R) недавно провел общесистемный обзор 1000 фонарных столбов в городских парках, некоторым из которых более 100 лет. Благодаря этим усилиям, Департамент паркового хозяйства (PP&R) определил 243 фонарных столба с ненадежными системами крепления, которые могут представлять угрозу для жизни и безопасности людей и должны быть демонтированы.   

Департамент паркового хозяйства Портленда (PP&R) демонтирует часть фонарных столбов в следующих парках: 

Название паркаКоличество фонарных столбов, подлежащих демонтированию Статус
Colonel Summers Park12 из 16Демонтировано
Irving Park73 из 78В процессе 
Ladds Circle Park4 из 20
Lair Hill Park  5 из 9
Montavilla Park  6 из 17
Mt. Scott Park18 из 22
Mt. Tabor Park81 из 216
Rose City Golf Course  1 из 1
Sellwood Park17 из 23Демонтировано
Sellwood Riverfront Park14 из 17Демонтировано
Woodstock Park8 из 25
Wallace Park4 из 6

Финансирование и замена 

После того, как Департамент паркового хозяйства (PP&R) выявил потенциальную угрозу жизни и безопасности в системе креплений 243 фонарных столбов, 5 миллионов долларов были быстро перенаправлены на финансирование капитального ремонта. Эти ресурсы будут использованы для демонтажа всех фонарных столбов с проблемами крепления и для начала процесса частичной замены, который займет около 16 месяцев. Замена фонарных столбов станет приоритетом для парков Irving и Mt. Scott на основе анализа активов. Ориентировочная стоимость замены всех 243 фонарных столбов составляет 15 млн долларов.  

Чтобы обеспечить соблюдение правил парков в ночное время, PP&R будет уделять приоритетное внимание тому, чтобы затрагиваемые парки патрулировались смотрителями парков. PP&R также рассматривает возможности наибольшего использования оставшихся фонарей, чтобы обеспечить максимальное освещение в затрагиваемых парках. Кроме того, управляющий Портленда по делам культуры и благоустройству Дэн Райан поручил Департаменту паркового хозяйства закрывать затрагиваемые парки в 22:00. 

“Более чем 100-летняя парковая система нашего сообщества нуждается в помощи", - говорит директор Департамента паркового хозяйства (PP&R) Адена Лонг. “К сожалению, эти 243 фонарных столба представляют собой лишь часть проблем, с которыми мы сталкиваемся в парковой системе Портленда. Каждый пятый парковый актив, который вы видите в нашей парковой системе, скорее всего, выйдет из строя в течение следующих 15 лет без новых инвестиций в ремонт или замену любимых общественных объектов”.   

Фонарные столбы, демонтируемые в городских парках, являются лишь несколькими примерами общественных активов, которые нуждаются в значительном ремонте или замене. Недавние закрытия бассейна Columbia и площади O'Bryant являются еще одним примером этой проблемы во всей системе.  

По оценке Департамента паркового хозяйства Портленда, в настоящее время необходимо провести ремонт парков и мест отдыха на сумму около 600 миллионов долларов. Это включает в себя пешеходные дорожки, игровые площадки, бассейны, центры отдыха и различные другие инфраструктурные активы. PP&R работает над решением этой проблемы в рамках Инициативы устойчивого будущего (Sustainable Future Initiative), которая представляет собой попытку согласовать соответствующее обслуживание с доступным финансированием. 

Не прикрепляйте ничего к столбам. Городской кодекс 10.12.100.

Часто задаваемые вопросы

Soomaali:

Mashruuca Badbaadada tiirarka Iftiinka

PP&R waxay dhawaan dib u eegis ballaaran ku samaysay 1,000 tiirarka iftiinka ee jardiinooyinka Magaalada, kuwaas oo qaarkood ay ka weyn yihiin 100 sano. Dadaalkan, PP&R waxay aqoonsadeen 243 tiirarka iftiinka oo ay ku jiraan hab-dhismeed aan dhawaq lahayn oo keeni kara khatar nololeed iyo badbaado dadweynaha waana in meesha laga saaraa.   

PP&R waxay meesha ka saaraysaa qayb ka mid ah tiirarka iftiinka ee jardiinooyinka soo socda: 

Magaca jardiinka# tiirarka iftiinka waa  in laga saaroHeerka
Colonel Summers Park12 ka mid ah 16Laga saaray
Irving Park73 ka mid ah 78Lagu guda jiro ka saarida
Ladds Circle Park4 ka mid ah 20
Lair Hill Park  5 ka mid ah 9
Montavilla Park  6 ka mid ah 17
Mt. Scott Park18 ka mid ah 22
Mt. Tabor Park81 ka mid ah 216
Rose City Golf Course  1 ka mid ah 1
Sellwood Park17 ka mid ah 23Laga saaray
Sellwood Riverfront Park14 ka mid ah 17Laga saaray
Woodstock Park8 ka mid ah 25
Wallace Park4 ka mid ah 6

Maalgelinta iyo badalida 

Marka PP&R ay aqoonsadeen hab-dhisidda nolosha suurtagalka ah ee nidaamka iyo khatar badbaadada ee 243 tiirarka iftiinka, xafiisku wuxuu si degdeg ah u jiheeyay $5 milyan oo ah maalgelinta ee ugu weyn dayactirka.. Agabkaan waxaa loo isticmaali in meesha laga saaro dhammaan tiirarka nalka ee leh arrimo ku qotoma iyo in la bilaabo hab beddelka qaybta, kaas oo qaadan doona ku dhawaad 16 bilood. Beddelka tiirka iftiinka ayaa mudnaanta la siin doonaa Darjiinka Irving iyo Mt. Darjiimanka Scott oo ku salaysan falanqaynta sinnaanta. Qiimaha lagu qiyaasay in la beddelo dhammaan 243 tiirarka iftiinka waa $ 15 milyan.

 Si loo caabiyo hubinta in sharciyada darjiinka habeenkii lala kulmay, PP&R waxay mudnaanta siin doontaa booqashooyinka Park Rangers ee darjiinooyinka ay saameysay.. PP&R waxay sidoo kale sahminaysaa fursada lagu kordhinayo isticmaalka nalalka haray si loo ilaaliyo jardiinooyinka ay saameeyeen sida kuwa iftiimaya. Intaa waxaa dheer, Guddoomiyaha Dhaqanka & Nolosha ee Portland, Dan Ryan, wuxuu faray PP&R inay xirto jardiinooyinka ay dhibaatadu saameysey 10:00 galabnimo. 

Agaasimaha PP&R Adena Long ayaa yiri "Nidaamka jardiinka bulshadeena in ka badan 100 sano jir-ka ah ayaa u baahan caawimaad,", "Nasiib darrose, 243-ka ulood ee iftiinka ah waxay matalaan qayb ka mid ah caqabadda aan wajahayno dhammaan jardiinooyinka Portland iyo nidaamka madadaalada Mid ka mid ah shantii hanti jardiinka ee aad ku aragto nidaamkeena darjiinada waxay u badan tahay inay ku guuldareystaan 15 sano ee soo socota iyada oo aan la helin maalgashi cusub oo lagu dayactiro ama lagu beddelo xarumaha bulshada ee la jecel yahay." 

Tiirarka nalka ee laga soo saaray jardiinooyinka Magaalada ayaa kaliya ah tusaalooyin hantida bulshada ah ee u baahan dayactir ama beddelaad la taaban karo. Xiritaankii dhawaa ee barkada Columbia iyo O'Bryant Square ayaa ah tusaalayaal kale oo caqabad ku ah nidaamkan.  

PP&R waxa ku qiyaaseen in hadda ay jirto ilaa $600 milyan oo qiimaheedu yahay dayactirka jardiinooyinka iyo madadaalada iyo beddelka loo baahan yahay. Tan waxaa ku jira waddooyinka lugaynta, garoommada ciyaaraha, barkadaha, xarumaha madaddaalada, iyo hantida kale ee kaabayaasha kale duwan. PP&R waxay ka shaqaynaysay sidii ay caqabaddan wax uga qaban lahayd  Hindisaha Mustaqbalka Waara (Sustainable Future Initiative), kaas oo dadaal lagu doonayo in lagu waafajiyo adeegga loo siman yahay iyo maalgelin la heli karo. 

Waxba ha ku xidhin tiirarka. Koodhka Magaalada 10.12.100.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo