Tungkol sa Portland Monuments Project (PMP)

Information
Portland Monuments Banner
Isang masinsin at ingklusibong proseso ang makakatulong sa Konseho ng Lungsod ng Portland na pagpasyahan ang mga monumento sa Lungsod sa hinaharap.
On this page

Ikinalulugod ng Lungsod na ianunsyo ang Portland Monuments Project—isang kolaboratibong pagsusumikap na sumusuporta sa isang masinsin at ingklusibong proseso upang mapagpasyahan ang mga monumento sa Lungsod sa hinaharap. 

Ang anunsyong ito ay kasunod ng mga protesta at panawagan para sa katarungang panlahi noong 2020 na lumaganap sa buong bansa, at nauwi sa pagpapabagsak ng ilang monumento sa Portland, kabilang ang mga estatuwa nina Pangulong Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt at George Washington. 

Ang Monuments Planning Committee 

Noong Enero 2023, sinimulan ng City Arts Program (Programang Pansining ng Lungsod) ang pakikipagtulungan sa Lewis & Clark College para pagtipunin ang komite ng pagpaplano na binubuo ng iba't ibang may matataas na kasanayang indibidwal na ang pananaliksik at gawain ay nakikibahagi sa pakikipag-usap sa komunidad, kabilang ang mga monumento, paggugunita, pampublikong espasyo at sining. Kasama sa mga miyembro ng Monuments Planning Committee (Komite ng Pagpaplano sa mga Monumento) ang mga kinatawan mula sa Regional Arts & Culture Council, Lewis & Clark College, at Portland State University.   

Ang gagawin ng Monuments Planning Committee ay magreresulta sa isang ulat na may mga rekomendasyon. Partikular na, ang komite ay:   

 • Magbubuo ng mga rekomendasyon para sa paglikha ng prosesong pangkomunidad na magtitiyak ng malawakang pakikibahagi at pagsali tungkol sa pampublikong sining at 5 monumentong kasalukuyang nasa imbakan;  

 • Tutukuyin ang mga nauukol na apektado (partikular na ang kabilang sa at sa pagitan ng mga komunidad na pinakaapektado);   

 • Lilikha ng mga paraan para matiyak na mapapakinggan at kakatawanin ang mga apektadong populasyon;  

 • Magrerekomenda ng programa ng pag-aaral ng komunidad na magtatampok sa mga epekto ng estruktural at indibidwal na rasismo sa komunidad at kung paano nauugnay ang kasaysayan sa pagpili ng mga monumento;  

 • Mananaliksik ang pinakamahuhusay na gawain sa mga Lungsod at Estado na matagumpay na ginalugad ang mga katulad na proseso at gumawa ng mga kaukulang rekomendasyon para sa Lungsod ng Portland;  

 • Gagawa ng mga rekomendasyon sa kung paano pinakamahusay na maipapaalam ang plano ng pakikibahagi sa publiko;  

 • Magbibigay ng tantiya sa mga pangangailangan sa mapagkukunan upang maipatupad ang plano ng pakikipag-ugnayan;  

 • Magbibigay ng nakasulat na ulat na nagdodokumento ng rekomendasyon at iminumungkahing aktibidad ng pakikibahagi.  

Ulat: Pakikibahagi ng Publiko sa mga Monumento at Bantayog sa Portland 

Noong Hunyo 2023, natanggap at isinapubliko ng Lungsod ang ulat: Pakikibahagi ng Publiko sa mga Monumento at Bantayog sa Portland. Ang ulat na ito ay nagbigay ng mga rekomendasyon para sa kung paano gagawin ng Lungsod ang pakikibahagi ng komunidad upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga pampublikong monumento ng sining nito - kabilang ang mga pinabagsak at inalis noong tag-araw ng 2020, pati na rin ang mga patnubay sa pagsasaalang-alang ng mga bagong monumento sa hinaharap.  

Lubos kaming nagpapasalamat sa Lewis & Clark College at sa mga miyembro ng Monument Engagement Process Committee (Komite ng Pagproseso ng Pakikibahagi para sa mga Monumento) ng Portland para sa matatag na pagsusumikap at samahan.  

Ang gawaing ito https://www.portland.gov/omf/arts-program/documents/public-engagement-portlands-monuments-and-memorials-report ay nilisensyahan sa ilalim ng . 

"Ang ulat na ito ay resulta ng halos limang buwan ng sama-samang pagtalakay, pakikipag-ugnayan, pananaliksik, at pagninilay-nilay ng mga dedikadong mamamayan ng Portland. Ang mga miyembro ng ating komite ay naghahatid ng mga pananaw mula sa sikolohiya, edukasyon, kasaysayan, pagpaplano sa kalunsuran, pag-aaral sa mga Itim, pag-aaral ng retorika at media, pagpapanatili ng kasaysayan, at pagpaplano ng mapagkukunan sa kultura. Kami rin ay mga magulang, miyembro ng komunidad, guro, at mag-aaral. Bagaman iba-iba ang aming mga pananaw, nagkakasundo ang bawat isa sa amin na ang mga monumento at pampublikong sining ay may kakayahang baguhin ang magkakasama nating ginagamit na espasyo, magdulot ng masisigla at kinakailangang pag-uusap tungkol sa ating pinagmulan at kung saan tayo patungo bilang isang bansa, lungsod, at sa mga lokal na komunidad. Lubusan kaming nakatuon sa mga nakakapukaw na pag-uusap na mayroon tayo, sa mga ideya na ibinabahagi namin, at sa pag-asang ihatid ang kinabukasan ng mga monumento at pampublikong sining sa ating mahal na lungsod."   

--Mula sa Panimula 

Para makita at mai-download ang ulat, bumisita sa portland.gov/omf/arts-program/documents/public-engagement-portlands-monuments-and-memorials-report

Mga susunod na hakbang 

Ngayon, hinihingi ng Lungsod ang tulong ng komunidad upang magbigay-kaalaman sa ilang desisyon sa patakaran sa 2024, kabilang ang kahihinatnan ng limang monumento na pinabagsak at/o inalis noong 2020.   

Ang Timeline: Portland Monuments Project
Ang Timeline: Portland Monuments Project

Noong Nobyembre 2023, inilunsad ng City Arts Program ang serye ng mga aktibidad ng pakikibahagi ng komunidad na idinisenyo upang likumin ang pananaw ng komunidad sa mga opinyon ng komunidad hinggil sa mga monumento at bantayog. 

 • Inilunsad ng City Arts Program at ni Commissioner Dan Ryan ang serye ng Arts Talks (Mga Usaping Pansining), kabilang ang mga nakagrupong sesyon para sa mga miyembro ng komunidad na gustong talakayin ang kinabukasan ng mga monumento. Isang rekording ng Arts Talk noong Nobyembre 16 sa Multnomah Arts Center sa Distrito 4 ay mapapanood sa YouTube
 • Ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa limang monumento na pinabagsak o inalis noong 2020 sa pamamagitan ng pagsagot sa  SURVEY na ito  
 • Antabayanan ang higit pang mga pampublikong pag-uusap at talakayan na isasaprograma kasama ang mga katuwang sa komunidad sa Enero at Pebrero 2024. Mag-subscribe sa  newsletter ng City Arts Program upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga susunod na hakbang at oportunidad ng pakikibahagi ng komunidad at iba pang mga nauugnay na pagsusumikap na nauugnay sa Portland Monuments Project.  

Kasunod ng mga aktibidad ng pakikibahagi ng komunidad na ito, at ipiprisinta ang mga bagong rekomendasyon sa patakaran para sa mga monumento para Maisaalang-alang ng Konseho sa 2024.  

Makipag-ugnayan sa City Arts Program sa anumang oras sa cityartsprogram@portlandoregon.gov para magbahagi ng saloobin, alalahanin, o magtanong.