information
COVID-19 Safety, Recovery and Resilience

Face coverings are required in indoor public spaces and many outdoor spaces. State policy
Access City programs, people and projects helping Portland recover. Portland United

Volunteer. Play. Stay. Shop. Show the Rose City a little love. Here for Portland

Immigrant & Refugee Resource Brochure

Information
Civic Life worked with the New Portlanders Policy Commission (NPPC) and other community groups to develop Portland’s first multilingual guide that would serve as a “road map” for new immigrants and refugees coming to Portland.
On this page

Brochure in English

The City of Portland believes that immigrant and refugee communities keep Portland, and the country, culturally vibrant, innovative, prosperous, and more interesting. This brochure is one way to ensure immigrant and refugee communities feel welcomed and have the information needed to ease their transition into Portland.

Brochure in Chinese (simplified)

波特兰市相信移民及难民群体让波特兰和这个国家在文化上充满活力、有创新力,让我们繁荣昌盛并且更有趣。


社区与公民生活办公室(简称公民生活办公室)努力工作,确保让移民及难民群体感到受欢迎,并且拥有能帮助他们适应在波特兰生活的信息。这份手册就是这个工作的一方面。我们希望这份手册能提供有用的资源,让您能快速适应您的新家。

Brochure in Russian

В Городском управлении Портленда считают, что общины иммигрантов и беженцев делают Портленд и всю страну культурно жизнеспособными, инновационными, процветающими и более интересными.


Эта брошюра — одно из средств, применяемых Бюро общественной и гражданской жизни (Civic Life) для создания атмосферы, дружественной общинам иммигрантов и беженцев, и предоставления им информации, упрощающей обустройство их жизни в Портленде. Мы надеемся, что наша брошюра поможет вам пользоваться полезными ресурсами, которые позволят вам быстрее свыкнуться со своим новым домом.

Brochure in Spanish

La ciudad de Portland cree que las comunidades de inmigrantes y refugiados mantienen la vitalidad cultural, la innovación y la prosperidad de Portland, y del país, y los hacen más interesantes.


Este folleto es una forma en que la Oficina de Vida Comunitaria y Cívica (Civic Life) se esfuerza por garantizar que las comunidades de inmigrantes y refugiados se sientan bienvenidas y tengan la información necesaria para facilitar su transición a Portland. Esperamos que este folleto le brinde recursos útiles que le permitan asentarse rápidamente en su nuevo hogar.

Brochure in Vietnamese

Thành phố Portland tin rằng các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn giúp cho Portland, và đất nước sôi động về văn hóa, đổi mới, thịnh vượng và thú vị hơn.


Tờ thông tin này là cách mà Office of Community & Civic Life (Văn phòng Đời sống Cộng đồng & Cư dân, Civic Life) đang thực hiện để đảm bảo các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn cảm thấy được chào đón và có được thông tin để dễ dàng chuyển đổi sang Portland. Chúng tôi hy vọng rằng tờ thông tin này sẽ cung cấp những nguồn trợ giúp hữu ích giúp quý vị nhanh chóng ổn định được chỗ ở mới của mình.

Contact

Mariya Klimenko

Immigrant & Refugee Program Coordinator