Trợ giúp PCEF Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF)

Information
Blue background with a large orange circle in the center. In the center of the circle is an image of an acorn of the Oregon White Oak. On the left of the acorn text reads "Mini grants." On the right of the acorn text reads "Big impact"
Các phiên thông tin và thời gian trợ giúp luôn có sẵn để hỗ trợ những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm và đăng ký Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ).

Các phiên thông tin

Các phiên thông tin trực tuyến để thảo luận về PCEF Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) sẽ được tổ chức trong suốt cả năm. Các phiên sẽ bao gồm điều kiện hội đủ, cách đăng ký Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ) và phiên Hỏi & Đáp. 

Một số phiên thông tin tập trung vào các nhóm cụ thể để đảm bảo một nơi an toàn hơn cho tất cả các ứng viên tiềm năng tham gia và cho các cuộc trò chuyện liên quan diễn ra. Tất cả mọi người đều được hoan nghênh tham gia bất kỳ phiên nào, mặc dù chúng tôi đề nghị những người tham gia ưu tiên thời gian nói cho các thành viên của đối tượng mục tiêu. Bản ghi ghi lại phiên thông tin ra mắt toàn cộng đồng sẽ có trên trang web của chúng tôi.

Thời gian trợ giúp 

Quý vị cần được giúp đỡ với đơn đăng ký Mini Grant (Khoản Tài trợ Nhỏ)? Hoặc, quý vị có cần một môi trường nhỏ hơn, tập trung để đặt các câu hỏi không? Quý vị chỉ cần một nơi để viết và nhận được giải đáp cho các câu hỏi của mình cùng một thời điểm có phải không? Nhân viên PCEF sẽ sẵn sàng trợ giúp trực tuyến để trả lời các câu hỏi, trợ giúp về công nghệ hoặc hỗ trợ theo những cách khác. Thời gian trợ giúp được giới hạn cho 8 người tham gia để đảm bảo mỗi người tham gia nhận được sự quan tâm và giúp đỡ mà họ cần.  

Đăng ký thời gian trợ giúp

Quý vị có thể đăng ký cho đến một ngày trước khi sự kiện diễn ra. 

Thời gian trợ giúp diễn ra từ Tháng Sáu đến Tháng Tám, 2021 vào các ngày Thứ Tư cách tuần từ 1-2pm và các ngày Thứ Bảy cách tuần từ 9-10am: 

  • Thứ Tư từ 1-2pm: 6/23, 7/7, 7/21, 8/4, 8/18 
  • Thứ Bảy 9-10am: 7/17, 7/31, 8/14, 8/28 

Các câu hỏi Bổ sung 

Quý vị có một câu hỏi nhanh và không thể tham gia phiên thông tin hoặc thời gian trợ giúp? Vui lòng truy cập trang Câu hỏi Thường gặp về Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ của) của chúng tôi để tìm câu trả lời hoặc gửi email đến PCEFminigrants@portlandoregon.gov