Các khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF (Vietnamese)

Information
Blue background with a large orange circle in the center. In the center of the circle is an image of an acorn of the Oregon White Oak. On the left of the acorn text reads "Mini grants." On the right of the acorn text reads "Big impact"
PCEF Mini Grant (Chương trình các Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) là cơ hội tài trợ hàng quý, cung cấp tối đa $5,000 cho các hoạt động phù hợp với các mục tiêu của PCEF về giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Tìm hiểu thêm về chương trình và cách đăng ký.
On this page

Mini Grants (Các khoản Tài trợ Nhỏ) là gì?

Tất cả những gì chúng ta cần là một ý tưởng. Không nhất thiết mọi hành động đều phải lớn để tạo ra tác động đến khí hậu và cộng đồng của chúng ta. PCEF Mini Grant (Các Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) là cơ hội tài trợ hàng quý, cung cấp tối đa $5,000 cho các hoạt động phù hợp với các mục tiêu của PCEF về giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Được tạo ra để đáp ứng với phản hồi của cộng đồng, Mini Grants (các Khoản Tài trợ Nhỏ) mang đến cho các tổ chức cơ hội để tài trợ cho nhiều hoạt động, bao gồm hỗ trợ viết đề xuất tài trợ, các dự án nhỏ, sự kiện và chương trình đào tạo.

Các tổ chức thuộc mọi quy mô đều đủ điều kiện đăng ký trong khi ưu tiên sẽ được dành cho các tổ chức nhỏ phản ánh và do các cộng đồng ưu tiên của PCEF dẫn dắt.  

Mục đích 

Các đơn đăng ký và quy trình tài trợ truyền thống có thể khó điều hướng, đặc biệt là đối với các nhóm hoặc tổ chức nhỏ hơn. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể có quyền tiếp cập hạn chế các nguồn lực. PCEF Mini Grants (Các khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) nhằm mục đích giảm bớt các rào cản đối với các tổ chức tham gia hành động về khí hậu và bình đẳng chủng tộc bằng cách cung cấp cơ hội tài trợ hàng quý này nhằm đáp ứng các nhu cầu tài trợ nhỏ, cần gấp về mặt thời gian thông qua một đơn đăng ký đơn giản.

Tìm hiểu thêm về lý do PCEF cung cấp cơ hội Mini Grant (Tài trợ Nhỏ). 

Số tiền Tài trợ 

Chương trình các khoản tài trợ nhỏ có tổng ngân sách hàng năm là $400,000. Có sẵn $100,000 mỗi quý. Người nộp đơn có thể đăng ký một khoản tài trợ tối đa $5,000 mỗi quý.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về giới hạn tài trợ và đơn đăng ký. 

Chu kỳ Tài trợ và Thời hạn Nộp đơn  

Các khoản tài trợ nhỏ được xem xét và trao hàng quý. Quý vị có thể gửi đơn đăng ký bất cứ lúc nào và sẽ được đưa vào chu kỳ tài trợ có sẵn tiếp theo. Nếu người nộp đơn không được chọn cho một chu kỳ tài trợ, họ có lựa chọn để đơn của họ tự động được đưa vào xem xét trong chu kỳ tài trợ tiếp theo mà không cần phải nộp đơn lại. 

Thời hạn nộp đơn 

 • 1 Tháng Tám, 2021
 • 1 Tháng Mười, 2021
 • 1 Tháng Một, 2022
 • 1 Tháng Tư, 2022

Điều kiện hội đủ 

 • Chỉ các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả các nhà tài trợ tài chính, mới có thể đăng ký
 • Các dự án cải thiện về cơ sở vật chất phải được thực hiện trong Thành phố Portland để mang lại lợi ích cho cư dân của Thành phố Portland 
 • Các dự án KHÔNG bao gồm bất kỳ cải thiện về cơ sở vật chất nào phải mang lại lợi ích cho cư dân của Thành phố Portland 
 • Yêu cầu tài trợ phải thúc đẩy các mục tiêu của PCEF trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội (xem các mục tiêu của PCEF để biết thêm thông tin) 
 • Các tổ chức có thể gửi tối đa một đơn xin tài trợ nhỏ mỗi quý 
 • Mỗi đơn xin tài trợ phải dành cho một yêu cầu duy nhất 
 • Yêu cầu không thể bổ sung thêm tiền tài trợ vào các dự án được tài trợ khác của PCEF 

Các Chi phí Đủ điều kiện 

Tất cả các yêu cầu tài trợ phải hỗ trợ các mục tiêu của PCEF trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Người nộp đơn sẽ được yêu cầu mô tả các yêu cầu tài trợ của họ bằng cách sử dụng các danh mục tài trợ sau đây. 

 • Mua Hàng: Ví dụ bao gồm tài liệu in ấn, thực phẩm cho các sự kiện, công nghệ, đăng ký trang web, dụng cụ và vật liệu làm vườn, thiết bị
 • Thời gian của Nhân viên và Sự tham gia của Cộng đồng: Ví dụ bao gồm trả tiền cho nhân viên để viết đề xuất tài trợ, thực hiện biện pháp khuyến khích tham gia của cộng đồng, các sự kiện và dự án của cộng đồng, lập kế hoạch dự án, các nhiệm vụ hành chính, phát triển tổ chức nội bộ 
 • Chi phí Tham dự cho các Khóa đào tạo, các buổi Hội thảo và Giáo dục: Ví dụ bao gồm thanh toán chi phí cho nhân viên tham gia các hội thảo giáo dục, đào tạo, sự kiện và hội nghị 
 • Các Dịch vụ đã Ký hợp đồng: Ví dụ bao gồm thanh toán cho các dịch vụ viết đề xuất tài trợ, dịch vụ thông dịch và biên dịch, điều khiển cuộc họp, dịch vụ thiết kế đồ họa, nghệ sĩ/người biểu diễn, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá, kiểm tra năng lượng 
 • Các chi phí liên quan đến các yêu cầu của PCEF: 
  • Phí tài trợ tài chính: tối đa 10% tổng số tiền tài trợ 
  • Chi phí bảo hiểm bổ sung: nếu nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị yêu cầu một khoản phí để cung cấp các tài liệu bảo hiểm cần thiết. 

Nếu quý vị không chắc liệu một hoạt động quý vị muốn tiến hành có đủ điều kiện để nhận tài trợ Mini Grant (Khoản Tài trợ Nhỏ) hay không, hãy liên hệ theo địa chỉ pcefminigrants@portlandoregon.gov.

Ví dụ về các yêu cầu tài trợ nhỏ 

 • Ký hợp đồng với người viết đề xuất tài trợ để giúp tổ chức của quý vị xin các khoản tài trợ liên quan đến khí hậu  
 • Mua cây, đất và phân hữu cơ cho một dự án vườn cộng đồng 
 • Thanh toán tiền cho nhà thầu để tiến hành kiểm tra năng lượng cho tòa nhà 
 • Cử nhân viên tham gia khóa đào tạo để tìm hiểu thêm về năng lượng sạch  
 • Chi trả cho nhân viên tổ chức sự kiện tiếp cận cộng đồng liên quan đến khí hậu 

Quá trình Lựa chọn 

Các tổ chức thuộc mọi quy mô đều đủ điều kiện đăng ký. Quá trình lựa chọn sẽ ưu tiên các tổ chức nhỏ (có ba nhân viên trở xuống toàn thời gian, làm việc quanh năm) phản ánh và phục vụ các cộng đồng ưu tiên của PCEF. Mỗi quý, nhân viên sẽ xem xét các đơn đăng ký để xác định xem họ có đủ điều kiện tài trợ hay không. Nếu họ đủ điều kiện, người nộp đơn sẽ được xếp vào các nhóm ưu tiên dựa trên quy mô tổ chức của họ, liệu họ có thuộc và do các cộng đồng ưu tiên của PCEF dẫn dắt hay không và liệu họ đã nhận được khoản tài trợ nhỏ trong năm trước hay chưa.

Nếu tổng số tiền yêu cầu tài trợ trong một quý lớn hơn mức $100,000 sẵn có, nhân viên sẽ chọn lựa các đơn đăng ký bằng quy trình lựa chọn ngẫu nhiên trong các nhóm được ưu tiên để tránh những lợi thế bất bình đẳng của phương thức “ai nộp đơn trước được nhận tài trợ trước”.

Đọc thêm thông tin chi tiết về quy trình lựa chọn Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ) 

Yêu cầu Thỏa thuận 

Yêu cầu Thanh toán 

 • Thời hạn thỏa thuận tài trợ một năm 
 • Hai lựa chọn thanh toán có sẵn: Thanh toán trả trước đầy đủ hoặc hoàn trả đầy đủ

Các Yêu cầu Báo cáo 

 • Báo cáo tường thuật một trang đơn giản, tóm tắt tài chính và biên lai/hóa đơn tài chính. 
 • Bản tóm tắt tài chính và biên lai/hóa đơn phải cho thấy bằng chứng thanh toán. 
 • Chúng tôi có thể chấp nhận nhiều định dạng báo cáo (văn bản, video, âm thanh, v.v.) và các ngôn ngữ. Nhân viên PCEF có thể điều phối dịch vụ phiên dịch, nếu cần. 

Tìm hiểu thêm về các biện pháp báo cáo và trách nhiệm giải trình cho Mini Grants (Các Khoản Tài trợ Nhỏ). 

Các yêu cầu Bảo hiểm

 • Nhân viên sẽ cho người được tài trợ biết mức bảo hiểm cần thiết. Các yêu cầu bảo hiểm khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng quỹ tài trợ.  
 • Một số loại hoạt động và việc sử dụng quỹ tài trợ có thể chỉ cần mức yêu cầu bảo hiểm thấp hơn hoặc không có các yêu cầu bảo hiểm.  
 • Công việc được tài trợ bao gồm các sự kiện công cộng hoặc làm việc trực tiếp với các thành viên cộng đồng sẽ có yêu cầu bảo hiểm ở mức cao nhất. 

Tại sao phải có bảo hiểm cho các khoản tài trợ? 

Các câu hỏi Bổ sung 

Quý vị có thêm các thắc mắc hoặc tìm thêm thông tin chi tiết?  

Cách Đăng ký 

Trước khi điền đơn xin tài trợ nhỏ, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn, yêu cầu về điều kiện hội đủ, thời hạn và các thông tin chi tiết quan trọng khác để đảm bảo quý vị hiểu mục đích và yêu cầu của khoản tài trợ. Sau khi quý vị đã đọc qua thông tin chi tiết của chương trình, hãy truy cập trang đăng ký Mini Grant (Các khoản Tài trợ Nhỏ) để xem và điền vào đơn đăng ký.