information
Most City offices closed Wednesday, June 19, to observe Juneteenth

The City of Portland recognizes Juneteenth as a formal day of remembrance to honor Black American history and the end of slavery in the United States. Learn about Juneteenth.

Đăng ký nhận Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF

Service
Với PCEF Mini Grants (Các khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF), các tổ chức có thể xin tài trợ tối đa $5,000 cho các hoạt động phù hợp với các mục tiêu của PCEF về giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay.
On this Page

Giới thiệu về Các Khoản Tài trợ Nhỏ 

Tất cả những gì chúng ta cần là một ý tưởng. Không nhất thiết mọi hành động đều phải lớn để tạo ra tác động đến khí hậu và cộng đồng của chúng ta. PCEF Mini Grant Program (Chương trình các Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) là cơ hội tài trợ hàng quý, cung cấp tối đa $5,000 cho các hoạt động phù hợp với các mục tiêu của PCEF về giải quyết biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Được tạo ra để đáp ứng yêu cầu của cộng đồng về nguồn tài trợ phù hợp và dễ tiếp cận, chương trình Mini Grant (Khoản Tài trợ Nhỏ) tạo cơ hội cho các tổ chức tài trợ cho nhiều hoạt động và việc sử dụng, bao gồm các dự án, hoạt động nhỏ và nâng cao năng lực.  

Các tổ chức thuộc mọi quy mô đều đủ điều kiện đăng ký trong khi ưu tiên sẽ được dành cho các tổ chức nhỏ thuộc và do các cộng đồng ưu tiên của PCEF dẫn dắt.   

Chu kỳ và thời hạn tài trợ 

Đơn đăng ký này liên tục có sẵn. Khi các tổ chức nộp đơn, họ sẽ được đưa vào chu kỳ tài trợ có sẵn tiếp theo. Nếu người nộp đơn không được chọn cho một chu kỳ tài trợ, họ có lựa chọn để đơn của họ tự động được đưa vào xem xét trong chu kỳ tài trợ tiếp theo mà không cần phải nộp đơn lại. 

Thời hạn nộp đơn đăng ký cho năm 2021-2022 

  • 1 Tháng Tám, 2021  
  • 1 Tháng Mười, 2021  
  • 1 Tháng Một, 2022  
  • 1 Tháng Tư, 2022  

Trước khi Nộp đơn

Trước khi điền đơn xin tài trợ nhỏ, vui lòng truy cập trang tổng quan về PCEF Mini Grant (Khoản Tài trợ Nhỏ của PCEF) để đọc qua các hướng dẫn, yêu cầu về điều kiện hội đủ, thời hạn và các thông tin chi tiết quan trọng khác để đảm bảo quý vị hiểu mục đích, các hạn chế và yêu cầu của khoản tài trợ. 

Nếu quý vị có thêm các thắc mắc, vui lòng 

Đăng ký Ngay

Truy cập mẫu đơn đăng ký trực tuyến

Những người nộp đơn muốn soạn thảo các câu trả lời của mình trong một tài liệu riêng có thể xem danh sách đầy đủ các câu hỏi ở dạng PDF. 

Mặc dù chúng tôi ưu tiên những ứng viên gửi đơn đăng ký trực tuyến, nhưng những ứng viên muốn điền vào đơn đăng ký dạng PDF có thể gửi đơn đăng ký dưới dạng tệp đính kèm qua email đến pcefminigrants@portlandoregon.gov.