โครงการกำจัด ไขมัน น้ำมัน และจาระบี (FOG ) เพื่อปกป้องอาคารบ้านเรือน คุณภาพน้ำ และสาธารณสุข / Cut Through the FOG Program (Thai)

Information
On this page

เทศบาลเมืองพอร์ตแลนด์ใช้งบประมาณหลายล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อทำ ความสะอาดและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ทิ้ง ที่อุดตันจากไขมัน และเพื่อบำ บัดน้ำ เสียที่มีไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (FOG) และขยะอาหารปนเปื้อนสูง

ท่อระบายน้ำ ทิ้งที่อุดตันทำ ให้เกิดการสะสมตัวที่ระดับพื้นผิว ด้านบนและการไหลล้นจากท่อระบายน้ำ ทิ้งขึ้นมาบนช่องท่อ ระบายน้ำ การซ่อมแซมและการทำ ความสะอาดทำ ให้เกิดค่า ใช้จ่ายจำ นวนมากต่อทั้งเทศบาลเมืองและเจ้าของอาคารบ้าน เรือน และการปล่อยน้ำ เสียมีผลกระทบต่อการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ร้านอาหารและร้านบริการอาหารอื่น ๆ เป็นต้น เหตุหลักของไขมัน น้ำ มันและจาระบี (FOG) และมลพิษจาก ขยะอาหาร

ข้อกำ หนดใหม่และ โครงสร้าง อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

สำ นักบริการด้านสิ่งแวดล้อมเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากลูกค้าผู้ใช้ บริการท่อระบายน้ำ ทิ้งเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์เพื่อสนับสนุน ระบบการเก็บรวบรวมและการบำ บัดน้ำ เสียของเมืองพอร์ตแลนด์ น้ำ ทิ้งที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าเชิงการพาณิชย์บางส่วนปนเปื้อนไปด้วยไขมัน น้ำ มันและจาระบี (FOG) วัสดุอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอย และขยะอาหาร ในปริมาณมาก บางส่วนของลูกค้าเหล่านั้นจ่ายค่าธรรมเนียมน้ำ ทิ้งในอัตรา สูงกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการการบำ บัดน้ำ ทิ้งที่มีการปนเปื้อน สูงนี้

ร้านบริการอาหารกว่า 3,000 ร้านปล่อยน้ำ เสียจากไขมัน น้ำ มันและจาระบี (FOG) และขยะอาหารที่มีการปนเปื้อนสูงในเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 เทศบาลเมืองเริ่มนำ โครงการ การกำ จัดน้ำ ทิ้งจากไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (Cut Through the FOG) มาใช้ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อกำ หนดใหม่และเริ่มใช้ อัตราค่าธรรมเนียมน้ำ ทิ้งใหม่สำ หรับร้านบริการอาหารทั้งหมด โครงการ การกำ จัดน้ำ ทิ้งจากไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (Cut Through the FOG) เพิ่มจำ นวนธุรกิจที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำ หรับการปล่อยของเสีย ที่ต้องได้รับการทำ ความสะอาดและการบำ บัดน้ำ ทิ้งเพิ่มเติม และกำ หนดอัตราค่า ธรรมเนียมน้ำ ทิ้งใหม่สำ หรับธุรกิจอื่น ๆ และผู้ใช้ประเภทเพื่อการอยู่อาศัย

โครงการการกำ จัดน้ำ ทิ้งจากไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (Cut Through the FOG) กำ หนดให้ท่อลำ เลียงน้ำ ทิ้งที่มีไขมัน น้ำ มั และจาระบี (FOG) เชื่อมต่อกับระบบท่อเชื่อมของร้านบริการอาหารในเมืองพอร์ตแลนด์ทั้งหมดหากมีการก่อสร้างใหม่ การ ปรับปรุงพัฒนาใหม่ การปรับปรุงจากผู้อยู่อาศัย หรือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ตัวเลือกของอัตราค่าธรรมเนียมช่วยลดการ ปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ำ ได้

อัตราค่าธรรมเนียมของโครงการการกำ จัดน้ำ ทิ้งจากไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (Cut Through the FOG) ขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ และคุณลักษณะและการใช้งานเฉพาะของแต่ละร้านบริการอาหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เมืองจะไปตรวจเยี่ยมธุรกิจที่มีผลกระทบเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและนำ เสนอข้อมูลเพื่อการปฏิบัติด้านการ จัดการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเหลือสำ หรับอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น

  •  การติดตั้งและบำ รุงรักษาท่อเชื่อมท่อระบายไขมัน
  • การถอดระบบปล่อยทิ้งขยะจากครัวปรุงอาหาร
  • การมีส่วนร่วมในการทำ ปุ๋ยหมักและโครงการบริจาคอาหาร

ผลดีของโครงการกำ จัดไขมัน น้ำ มัน และจาระบี (Cut Through the FOG)

ลดการไหลล้นและสะสมตัวของน้ำ ทิ้ง:

  • ปกป้องอาคารบ้านเรือน การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำ ความสะอาดและการซ่อมแซมระบบท่อน้ำ ทิ้ง และการบำ บัดน้ำ เสีย
  • ประหยัดเงินผู้เสียค่าธรรมเนียมโดยการลดงานการสืบค้นและการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การสะสมตัวและการไหลล้นของน้ำ ทิ้ง

สำ หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำ หนดการติดตั้งท่อเชื่อมขยะไขมัน —โทรศัพท์  503-823-7122

วิดีโอ: การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องดักกรองไขมัน (GRD) อย่างถูกต้อง

วิดีโอ: สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อประหยัดลดค่าใช้จ่ายระบบระบายน้ำ

วิดีโอ: หลักการใช้ครัวที่ดี